Trenger du påfyll i forbedringskompetanse?

Kontinuerlig forbedring er en strategisk langsiktig satsning der målet er at «Dette skal være måten vi gjør ting på, ikke noe som kommer i tillegg, og da må vi utvikle gjennomgående system og kultur for kontinuerlig forbedring.

Tidslinje
 
De viktigste driverne for å lykkes er ledelse og kompetanse» (Styresak 5/17).​
 
Trenger du påfyll i forbedringskompetanse?
 
UNN er i kontinuerlig forbedring. Dette er ikke noe som kommer i tillegg – det er måten vi jobber på. De ulike trinnene i kompetansestigen skal bidra til systematisk kompetanseheving innen forbedring til alle ansatte, tilpasset nivå, arbeidsoppgaver og ansvar. På veien fra ide til forbedring kan vi tilby læring, trening, støtte og inspirasjon. Ingenting kommer av seg selv!
 

Alle ansatte får tilbud om forbedringskompetanse gjennom e-læring og våre nettsider. Vi oppfordrer alle til å oppsøke nettsiden vår med gode verktøy, ideer og inspirasjon for å starte med forbedringsarbeid i UNN.
 • ​E-læring«Veien fra ide til forbedring»  E-læringen er obligatorisk for alle ansatte i UNN. Den er praktisk rettet, enkelt og intuitiv. Gjennom et om lag 15 minutters kurs vil du få innsikt i forbedringsmodellen, både i teori og praksis. Den ligger på Campus, men kan også gjennomføres via UNNs nettsider.
 • Nettsider unn.no/kf  samler en rekke verktøy i form av små filmsnutter og maler som du kan bruke i forbedringsarbeid. Vi sprer også den gode historie, med vekt på inspirasjon og smittende ideer.
 • ​Forbedringspoliklinikken​ er en koordinerende tjeneste som ansatte, og gjerne også pasienter eller andre brukere av UNN, kan kontakte med innspill om forbedringer. Kunnskapen vår skal brukes til å sette personer med rett kompetanse i kontakt med hverandre for å kunne gjennomføre forbedringer best mulig. Vi vil støtte og veilede på veien fra idé til forbedring.
 • Forbedringsutdanning ABIJOK. UNN gir opplæring i forbedringsmetodikk til masterstudenter i klinisk sykepleie, ABIKO (anestesi-, barne-, intensiv-, jordmor-, operason- kreftsykepleie.) Opplæringen dekker deler av emnet SYP-3502 Vitenskapsteori, forskningsmetoder, metodologi og forskningsetikk og skal bidra til at spesialsykepleierne bruker forbedringsmetodikk i praksis. Undervisningen er på totalt 8 timer samt oppgave.
 • Forbedringsutdanning LIS​. UNN startet opp sin egen forbedringsutdanning for leger i spesialisering i 2019. Dette er obligatorisk for alle LIS i ny utdanningsordning, Læringsmål 41-43.. Det er også mulighet for andre å delta når det er kapasitet til dette. LIS bør ha en viss kunnskap om sin egen avdeling før deltakelse. Opplæringen tilbys hvert semester og er på 6 timer samt oppgave.
 • Læringsnettverk. Læringsnettverk ble vedtatt ved UNN i 2020. Der er et pedagogisk rammeverk for å spre god praksis på tvers av profesjoner, enheter og organisasjoner. Det kan bygge læringskultur og spre kunnskap om kontinuerlig forbedringsarbeid. Læringsnettverket består av 3-4 samlinger over 6-9 måneder. Det er en arbeidsform for felles problemløsning og hadde oppstart januar 2022. ​​
 • Arbeidsglede. «Joy in work» er en forskningsbasert og systematisk tilnærming for å bygge en organisasjon med fornøyde og friske medarbeidere som bidrar til å utvikle og oppnå organisasjonens mål og verdier. 
 • FIFF. Forbedring-, innovasjon-, fag- og forskningsdag på UNN. Med bakgrunn i et ønske fra direktøren om å rette større fokus mot forbedring, innovasjon, fag og forskning, fikk de fire stabene som jobber med tematikken frie tøyler til å rigge denne dagen. 3. november 2023 var FIFF et faktum.

Endring krever kompetanse, og lederne må gå foran og støtte sine ansatte i gjennomføring av forbedringsarbeid. I tillegg til e-læring og nettressurser, får alle ledere i UNN forbedringsutdanning.
 • ​Forbedringsledelse er et 3 timers kurs som handler om hva som skal til for å lede medarbeidere som er, eller skal bli, aktive forbedringsagenter. Hvordan lede effektfullt og hvordan aktivere folks handlekraft er blant temaene på kurset. Kurset er obligatorisk for alle ledere ved UNN.
 • Forbedring​sledelse (LUP) Lederutviklingsprogrammet LUP tilbys alle nye ledere ved UNN og gjennomføres over en lengre periode i mindre team. En viktig del av dette programmet er forbedringsledelse, der vi blant annet utfordrer oss selv på å bli den beste forbedringsleder ved hjelp av en rekke sentrale forbedringsverktøy og –metodikk. Opplegget har 2 dagers varighet. Personal og organisasjonsavdelingen er ansvarlig for programmet i samarbeid med Kontinuerlig forbedring.
 • Forbedring og arbeidsmiljø - HMS kurs Modul 2 - Kontinuerlig forbedring er en del av UNN sin obligatoriske opplæring i helse, miljø og sikkerhet, for ledere så vel som vernetjeneste og KVAM-gruppemedlemmer. Modulen omhandler hvordan vi kan bruke forbedringsmetodikk for å bedre arbeidsmiljøet. Dette er ikke noe som kommer i tillegg – dette er måten vi jobber på. HMS kurset er revidert og er tilgjengelig som kompetanse i kompetansemodulen og som e-læring i Campus.​
 • Lær av de beste er et lederseminar med forbedring i fokus, der vi inviterer de beste (fra inn og utland) til oss, for å fortelle, og trene sammen med våre ledere, i effektfullt endring- og forbedringsarbeid. Vi arrangerte seminar i 2019 og 2023 og vi planlegger nytt seminar vinteren 2024/2025
 • Implementering og motstand er et nytt kompetansehevende tiltak om implementering og motstand til alle som jobber med endrings- og forbedringsarbeid i hele organisasjonen. Undervisningsopplegget gir deltakerne kunnskap og verktøy som øker sannsynligheten for at endringer blir varige forbedringer. Målet er at deltakerne skal få økt innsikt i hvilke faktorer som må være på plass for å lykkes med implementering, og hvilke strategier en kan benytte for å håndtere motstand.

Ved UNN har vi tro på «å starte trappevasken ovenfra» og sørger for at våre øverste ledere får kjennskap til og trening i forbedringsmetodikk, som igjen vil bidra til at vår lederatferd understøtter forbedringsarbeidet ellers i sykehuset.
 • Forbedringsutdanning Nord er obligatorisk for alle klinikk- og senterledere i UNN. Utdanningen går over 7 dager fordelt på 3 samlinger over et halvt års tid og gjennomføres i samarbeid med Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet i Helse Nord 
 • Skreddersøm - Tilpassende kompetansehevingstiltak for øverste ledelse og spydspisser basert på kompetansekartlegging, egenevaluering og veiledning. 
 • Gjennomgående tavlemøter - Skal føre til felles problemløsning, økt pasientfokus, støtte, oppmuntring, læring, sikre framdrift og øke gjennomføringskraften i organisasjonen. 
​​​

For ansatte som er forbedringsveiledere og -eksperter og som bidrar til forbedringsarbeid i egen klinikk og senter tilbys mer omfattende forbedringsutdanning, veilederutdanning og nettverk med kolleger ved UNN og på regionalt nivå.
 • Forbedringsutdanning Nord.Regional forbedringsutdanning som gjennomføres i Bodø og Tromsø med 2 kull per år. Framtidige forbedringsagenter fra Helgeland, NLSH, UNN og Finnmarksykehuset bringer inn egne forbedringsutfordringer til kurset og jobber med disse mens de lærer seg metodikken.  Utdanningen strekker seg 7 dager fordelt på 3 samlinger over to semester.
 • Forbedringsveileder. Fra 2021 tilbys en regional veilederutdanning. Utdanningssted veksler mellom Bodø og Tromsø. Målgruppen er ansatte som har gjennomført QI Nord forbedringsutdanning eller tilsvarende.  Varighet 4 dager.
 • Forbedrings​nettverket -kreativt verksted er UNN sitt eget tilbud til spydspissene i forbedringsarbeid. Forbedringsnettverket er en faglig arena der ansatte med forbedringskompetanse på ulike nivå og på tvers av fag og organisatoriske grenser møtes for felles problemløsning omkring pasientnære arbeidsprosesser.. Her kan ansatte med forbedringskompetanse utveksle erfaringer, få kollegastøtte og hjelp til eget forbedringsarbeid. Nettverket møtes ca 8 ganger i året, og har 1,5 timers varighet​
 • Fasiliteringskompetanse etterspørres i økende grad og henger nøye sammen med gjennomføringsevne. Kontinuerlig forbedring tilbyr kurs i dette der medarbeidere i UNN kan lære mer om og trene på ulike fasiliteringsmåter og teknikker. Hovedfokus vil være på karlegging av flyt og identifisering av flaskehalser i paseintforløp og andre arbeidsprosesser.Sist oppdatert 19.02.2024