Et nærbilde av et forstørrelsesglass

Kontinuerlig forbedring

Dette er ikke noe som kommer i tillegg - dette er måten vi jobber på

Forbedringspoliklinikken: Vi kan bidra på veien fra idé til forbedring
Kontinuerlig forbedring er UNNs langsiktig utviklingsarbeid med fokus på daglige, pasientnære forbedringer. Gjennom kompetanseutvikling og trening, i team og i partnerskap med pasienter og brukere, skal vi bygge kultur for kontinuerlig, varig og virkningsfull forbedring av våre arbeidsprosesser.

  Forbedringskompetanse

   Kom i gang med forbedringsarbeid

   Det finnes mange ulike metoder og verktøy du kan bruke for å komme i gang med et forbedringsarbeid. Vi har samlet noen få, men effektive metoder og verktøy, og laget korte filmer som raskt forklarer hva og hvordan.
   Her finner du nyttige verktøy og tips til forbedringsarbeid
   Forbedringsarbeid

   INSPIRASJON OG GODE IDEER

    Forbedringsnettverk – kreativt verksted

    Forbedringsnettverket – kreativt verksted er en faglig arena der ansatte med forbedringskompetanse møtes for felles problemløsning omkring pasientnære arbeidsprosesser.

    Her drives kompetansehevende tiltak i forbedringsmetodikk som bidrar til at foretakets gjennomføringskraft på forbedringsområdet styrkes. Her kan ansatte med forbedringskompetanse utveksle erfaringer, få kollegastøtte og hjelp til eget forbedringsarbeid på tvers av fag og organisatoriske grenser.

    Forbedringsnettverket – kreativt verksted skal bidra til å styrke kvalitets-, forbedrings-, og pasientsikkerhetsarbeidet ved UNN med å tilføre forbedringskompetanse til våre klinikker, avdelinger og seksjoner. Gjennom kreativ aktivitet, bruk av tavler, forbedringsverktøy og diskusjon vurderer vi problemstillinger og ser på løsninger sammen.

    Oppsummert skal forbedringsnettverket – kreativt verksted bidra til:

    • å sikre felles opplæring, erfaringsutveksling og kollegastøtte i forbedringsmetodikk
    • å være et bindeledd mellom de ulike klinikkene når det gjelder behov for støtte og kompetanse på området
    • å sette forbedringsagenter bedre i stand til å veilede kolleger i egen klinikk i forbedringsmetodikk.
    • systematisk forbedringsarbeid mellom de ulike «lagene» i organisasjonen
    • kunnskapsspredning og kontinuitet i arbeidet med kontinuerlig forbedring
    • å styrke foretakets gjennomføringskraft på forbedringsområdet.

    Vi har 6- 8 møter i året av en og en halv times varighet. Alle deltakere kan foreslå tema for møtene. Verkstedet skjer i landskapet til Kontinuerlig forbedring på PET-senteret (G-957). TEAMS lenke kan gjøres tilgjengelig for de utenfor UNN Tromsø.

    På vårens (2024) kreative verksteder skal vi ha fokus på fasilitering av forbedrings- og annet endringsarbeid og forespørsler vi som spydspisser i forbedringsarbeid får fra egne ledere. 

    Nettverkets historie

    Direktørens ledergruppe vedtok etableringen av nettverket i 2017 (ledermøtesak 4/17) som et tiltak for å øke gjennomføringskraften på forbedringsområdet. Kvalitetsrådgiverne skulle fungere som spydspiss i dette langsiktige arbeidet (styremøtesak 61/16). Forbedringsnettverket ble i 2018 først etablert som et kvalitetsnettverk bestående av kvalitetsrådgivere fra UNN sine klinikker og sentre. Fra 01.01.2020 ble kvalitetsnettverket utvidet til å omfatte ansatte med forbedrings- og veilederkompetanse og endret navn til Forbedringsnettverket (ledermøtesak 171/19).

    I 2023 så ble formen endret fra et nettverk til et kreativt verksted der deltakerne kan bringe inn egne problemstillinger samt bidra til å løse andres i felleskap.

     

    Forbedringsnettverket drives og koordineres av Kontinuerlig forbedring og dersom du ønsker å få invitasjon til kreativt verksted er det bare å ta kontakt. 

     

    Hver klinikk har sin egen kvalitetsrådgiver. Kvalitetsrådgiver initierer, koordinerer og veileder i forbedringsarbeid i klinikken. 
     
    Ta gjerne kontakt med din lokale kvalitetsrådgiver dersom du har et forbedringsarbeid du har lyst til å jobbe med.

     
    Akuttmedisinsk klinikk
    Elisabeth Mia Lorentsen
     
    Barne- og ungdomsklinikken
     
    Diagnostisk klinikk (laboratoriemedisin)
    Jakob Tetlie
     
    Hjerte- og lungeklinikken
    Oddgeir Moe
     
    Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
    Gunnbjørg Andreassen
     
    Medisinsk klinikk
    Else-Marie Molund

    Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
    Torill Nilsen

    Operasjons- og intensivklinikken

    Psykisk helse- og rusklinikken
    Elisabeth C. K. Reitan (Permisjon)
    Heidi Vik

    Drifts- og eiendomssenteret
    Marit Einejord

    Fag- og kvalitetssenteret
    Mette Fredheim
     
     
    E-helse-, samhandlings- og innovasjonssentret 

     
    Kommunikasjons- og kultursentret

     
    Personal- og organisasjonssentret 

     
    Økonomi og analysesentret 
          Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren ble iverksatt 1. januar 2017. 
      
     «Formålet med forskriften er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen etterleves.» (Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, § 1)
      
     Det nye i denne forskriften er at den: 
     • Tydeliggjør lederes ansvar
     • Tydeliggjør medarbeideres involvering
     • Poengterer krav til brukermedvirkning
     • Forsterker kravet til forbedring
     • Fremmer krav til kvalitet, system og kultur
     På Helsedirektoratets nettside finner du selve forskriften med veileder.
      
     Hensikten er å gi en oversikt over intensjon og krav i forskriften til ledere og ansatte i egen organisasjon.
      
     Forskriften finner du også i Lovdata.

     Her finner du lenker til en del relevante artikler og faglitteratur.

     Litteratur – bøker og artikler

     Langley G. J., Moen R. D., Nolan K. M., Nolan T. N., Norman C. L., Provost L. P. The Improvement Guide: A Practical Approach to Enhancing Organizational Performance, 2nd Edition. Jossey-Bass. 2009

     Syed M. Black Box Thinking: Marginal Gains and the Secrets of High Performance. John Murray General Publishing 2016

     Fillingham D., Massey L. A Sense of Urgency, A Sense of Hope – Building av culture and system for continous improvement. Aqua 2018          

     Vaughn VM, Saint S, Krein SL, et al Characteristics of healthcare organisations struggling to improve quality: results from a systematic review of qualitative studies BMJ Qual Saf Published Online First: 25 July 2018. doi: 10.1136/bmjqs-2017-007573

     Andersen H, Røvik KA, Ingebrigtsen T.Lean thinking in hospitals: is there a cure for the absence of evidence? A systematic review of reviews BMJ Open 2014;4:e003873. doi: 10.1136/bmjopen-2013-003873     

     Stone D., Patton B, Heen S. Difficult Conversations: How to Discuss What Matters Most. Penguin Putnam Inc 2011

     Kotter J. P. XLR8 (Accelerate). Building Stretegic Agility for a Faster-Moving World. Harvard Business Review Press 2014

     Building a Culture of Improvement at East London NHS Foundation Trust. Cambridge, Massachusetts: Institute for Healthcare Improvement; November 2016. (Available at ihi.org)

     Jones B., Woodhead T. Building the foundations for improvement. How five UK trust built quality improvement capability at scale within their organisations. The Health Foundation 2015

     Normand J. (red), Mertz A. (red), Sydberg R. (red). Forbedringsarbejdet – en håndbog for ledere i Region Hovedstadens Psykiatri 2017

     IHI. QI Essential Toolkit: Institute for Healthcare Improvement 

     Swensen S, Pugh M, McMullan C, Kabcenell A. High-Impact Leadership: Improve Care, Improve the Health of Populations, and Reduce Costs. IHI White Paper. Cambridge, Massachusetts: Institute for Healthcare Improvement; 2013. (Available at ihi.org)

     Hilton K, Anderson A. IHI Psychology of Change Framework to Advance and Sustain Improvement. Boston, Massachusetts: Institute for Healthcare Improvement; 2018. (Available at ihi.org)

     Perlo J, Balik B, Swensen S, Kabcenell A, Landsman J, Feeley D. IHI Framework for Improving Joy in Work. IHI White Paper. Cambridge, Massachusetts: Institute for Healthcare Improvement; 2017. (Available at ihi.org)

     Kontinuerlig forbedring er enheten som er satt til å lede og koordinere implementeringen av den organisasjonsomfattende styrkede satsningen på systematisk forbedringsarbeid i UNN.

     Styret ved UNN besluttet i 2017 å styrke satsingen på systematisk forbedringsarbeid i foretaket gjennom et langsiktig utviklingsarbeid med fokus på forbedringskultur i partnerskap med pasientene (jf styresak 5/17).

     De ti grunnleggende prinsippene og gjennomføringsplanen for Kontinuerlig forbedring ble utarbeidet for å bøte på de store utfordringene UNN og helsetjenesten for øvrig står ovenfor; en demografisk, rekrutteringsmessig og økonomisk utvikling der vi må levere mer helse med færre hender. For å sikre en bærekraftig helsetjeneste også de neste 30-40 årene, må vi frigjøre ressurser fra arbeidsprosesser som er knyttet til ineffektivitet, overbehandling og unødvendige pasientskader. Dette er beskrevet i Nasjonal helse og sykehusplan 2016-19. Kontinuerlig forbedring er styrets og direktørens viktigste tiltak for implementeringen av UNN sine strategier og for å følge Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.

     Avdelingen Kontinuerlig forbedring ble etablert som en del av direktørens stab 1. oktober 2018, og skal lede og koordinere implementeringen av satsningen (jf styresak 9/18).

     Hovedoppgavene våre er å:

     • Bidra til å bygge gjennomgående systemer og kultur for kontinuerlig forbedring i foretaket.
     • Samle, koordinere og utvikle forbedringskompetansen ved UNN i tett samarbeid med kolleger i klinikk og i stab.
     • Samarbeide med og hente kunnskap fra regionale, nasjonale og internasjonale miljøer som har lang, dokumentert og kunnskapsbasert erfaring med forbedringsarbeid.

     Vi kan bidra på veien fra idé til forbedring. Her er noen eksempler:

     • Utvikle og legge til rette for at medarbeidere på alle nivåer i UNN får forbedringskompetanse.
     • Samle nyttig informasjon om forbedringsarbeid på UNN sin egen nettside.
     • Utvikle evidensbaserte standarder og maler for forbedringsarbeid.
     • Invitere brukere og ansatte til et kreativt verksted for å styrke partnerskap med pasienter og pårørende.
     • Lære av de beste: Arrangere seminar for avdelingsledere med internasjonalt anerkjente klinikere som lykkes med kontinuerlig forbedring.
     • Anvende «forbedringsbriller» når nye, store oppgaver skal planlegges: Fokuserer vi på de reelle problemene, får vi de riktige løsningene.
     • Drive følgeforskning i samarbeid med eksterne forskere.

     Og ikke minst, vi baserer oss på forbedringsferdigheter og –atferd blant dagens og morgendagens ledere. Det er leders ansvar å legge til rette for at medarbeiderne får utført sine arbeidsoppgaver mest mulig effektivt og med høy kvalitet, noe også forskriften legger stor vekt på. Gjennom leders synlige forbedringsatferd og tankegang kan medarbeiderne veiledes, støttes og oppmuntres til selv å gjøre forbedringstiltak i egen arbeidshverdag.  

     UNN sine ledere og medarbeidere har allerede fokus på forbedringer i hverdagen. Ved at vi gjennom trening, veiledning og støtte også gjør Kontinuerlig forbedring til «måten vi jobber på her», kan vi forsterke arbeidet og få til varige og virkningsfulle forbedringer for pasienter og brukere. Samtidig har vi respekt for hverandre, og legger til grunn at kulturendring krever både atferdsendring og endret tankesett, og ikke minst åpenhet og trygghet til å melde ifra. Dette både krever tid og tar tid.

     Styret i UNN har anslått at det vil ta minst 10 år å fase inn det langsiktige utviklingsarbeidet. Målet er å gjøre rett første gang og hver gang, å avdekke nye områder for forbedring, og å gjennomføre effektfulle tiltak og lære på tvers.  Dette er mulig ved å gå de små skritt, drive småskala forbedringsarbeid og gjennomføre gradvis kompetanseheving gjennom øvelse og praksis.

     Har du innspill, ideer, spørsmål eller andre tilbakemeldinger? Ikke nøl med å ta kontakt: kontinuerlig.forbedring@unn.no.

     Hege Andersen

     Hege Andersen

     Leder, Kontinuerlig forbedring

     99 53 03 53
     Andreas Danielsen

     Andreas Danielsen

     Rådgiver, Kontinuerlig forbedring

     90 58 91 06
     Arne Magnus Elvegård

     Arne Magnus Elvegård

     Rådgiver/Organisasjonspsykolog

     90 09 58 80
     Trine Trillingsgaard Nielsen

     Trine Trillingsgaard Nielsen (I permisjon)

     Rådgiver, Kontinuerlig forbedring

     46 47 02 29

     Oda Robertsen Hofstad

     Rådgiver, Kontinuerlig forbedring

     99 30 99 19

     Frida Gamst Hagen

     Rådgiver, Kontinuerlig forbedring

     99 58 09 20

     Jonas Benjaminsen

     Rådgiver, Kontinuerlig forbedring

     41 12 13 20

     Ellen M B Hansen

     Rådgiver, Kontinuerlig forbedring

     95041304

     Anne Berit Heide

     Rådgiver Kontinuerlig forbedring

     77015455

      

     Besøksadresse:

     Hansine Hansens vei 82
     PET-senteret 9. etasje G-957

     Postadresse:

     UNN Tromsø
     Kontinuerlig forbedring - Direktøren
     9038 Tromsø

     Sist oppdatert 16.02.2024