Forbedringsutdanning for leger i spesialisering ved UNN

Det ble innført ny utdanningsordning for leger i spesialisering i 2019. Som en del av den nye ordningen tilbyr UNN egen obligatorisk forbedringsutdanning for LIS.

Forbedringsguiden

Vårens kurs 2024

Tid:  03.04.2024 og 29.05.2024  

Sted: Unn Breivika G-914. TEAMS lenke vil bli gjort tilgjengelig for de som er fra Harstad og Narvik.

Påmelding: Lenk​e t​il på​melding​ (frist 22. mars).
 
 

Høstens kurs 2024

Tid:  23.10.2024 og 11.12.2024  

Sted: Unn Breivika G-914. TEAMS lenke vil bli gjort tilgjengelig for de som er fra Harstad og Narvik.

Påmelding: Lenke til påmelding kommer. 
 
 
Dag 1  
 • Introduksjon og mål for undervisningen
 • Gangen i et forbedringsarbeid
 • Erfaringer fra eget forbedringsarbeid
 • Nasjonale kvalitetsregistre til forbedringsarbeid
 • Prosesskartlegging
 • Pasientens reise til utredning og behandling
 • «Skygging» og PDSA småskalatestskjema

Dag 2  
 • Refleksjon og læring av «skygging» og bruk av småskalatest for forbedringsarbeid i forlengelsen av dette.
 • Hvordan vite at endringer er forbedringer?
  Variasjon og målinger. Hvordan vite at endringer er forbedringer
 • Arbeidsglede og medarbeiderskap 
  Koplingen mellom disse og kvalitetsforbedring.
 • Når andre ikke har det brennende engasjementet du har.
  Hvordan motivere til forbedringsarbeid?
 • Implementering og varige endringer.
  Hva sier forskningen? Forbedring versus forskning når vi publiserer.

Forbedringsutdanning for leger i spesialisering

UNN startet opp sin egen forbedringsutdanning for leger i spesialisering i 2019. Dette vil være obligatorisk for alle LIS i ny utdanningsordning, men det vil også være mulighet for andre å delta når det er kapasitet til dette. LIS bør ha en viss kunnskap om sin egen avdeling før deltakelse. Opplæringen tilbys en gang hvert semester.

Opplæringen skal dekke følgende læringsmål:

 • LM 41 - Kunne anvende relevante e-helseverktøy i arbeidet med forbedring av klinisk praksis, pasientforløp, administrative arbeidsprosesser og samhandling.
 • LM 42 - Kunne anvende forbedringskunnskap til å forbedre klinisk praksis, pasientforløp og/eller administrative arbeidsprosesser på egen arbeidsplass.
 • LM 43 - Forstå forskjellen mellom hvordan data samles inn og analyseres i forskningsarbeid, forbedringsarbeid og revisjonskontroll og tilsynsarbeid og vite hvordan resultater fra forbedringsarbeid publiseres.

Som en del av opplæringen skal alle leger i spesialisering i ny utdanningsordning i UNN kunne planlegge for å gjennomføre et forbedringsarbeid. Det gjøres i den forbindelse en øvelse mellom de to samlingene. Vi legger også opp til øvelse og egenaktivitet som en del av undervisningen. 

Det er nærmeste leder som vurderer hvorvidt læringsmålene er oppfylt. Kompetanseportalen benyttes til denne registreringen.  Det gjennomføres en egenevaluering om kunnskaper og ferdigheter i forbedringsarbeid i for- og etterkant av opplæringen for at også kurset skal kunne forbedres fra gang til gang. 

Kort om innhold og bidragsytere i forbedringsutdanningen:

Utdanningen tar utgangspunkt i forbedringsmodellen (Langley, Nolan et.al 2009) oversatt og lansert i Norge av pasientsikkerhetsprogrammet. Forbedringsmodellen er sentral for planlegging og gjennomføring av alt forbedringsarbeid, og kanskje enda viktigere, ligger til grunn for Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring – og utgjør dermed et verktøy for styring og ledelse i helsetjenesten.

Før undervisningen skal alle deltakere ha sett UNNs egen kortfattede e-læring om forbedringsmodellen. Last også gjerne ned forbedringsguiden (eller vent til du kommer på kurset, da får du den på glanset papir).

Hvert kull deles i to undervisningsdager med et hjemmearbeid mellom disse.

​«Skygging»

I perioden mellom de to undervisningsbolkene har alle deltakere i oppdrag å skygge en pasientrelatert aktivitet/prosess.  Inspirert av «lederskygging» som inngår som en obligatorisk undervisningsaktivitet i kurset «Ledelse og innovasjon i helsetjenesten» i regi av Universitetet i Oslo og legeforeningen, som en del av Helselederskolen. Formålet med aktiviteten er at du skal bli bedre kjent med kvalitetsutfordringer i helsevesenet og reflektere over disse utfra pasientens perspektiv. Hva ser tjenesten ut fra dens ståsted? 

Hvilke muligheter og begrensninger for forbedringer finnes? Som svar på sistnevnte planlegges en småskalatest etter Helsedirektoratets mal. Det er planleggingen, og ev gjennomføringen av denne småskalaforbedringen, som legges til grunn for at kurset blir godkjent av nærmeste leder.

* rekkefølge og foreleser kan variere noe fra gang til gangSist oppdatert 22.02.2024