Forbedringsutdanning for masterstudenter - klinisk sykepleie

UNN gir opplæring i forbedringsmetodikk til masterstudenter i klinisk sykepleie, ABIJOK (anestesi-, barne-, intensiv-, jordmor-, operasjon- og kreftsykepleie).

Opplæringen dekker deler av emnet SYP-3502 Vitenskapsteori, forskningsmetoder, metodologi og forskningsetikk og skal bidra til at spesialsykepleierne vi utdanner kan bruke forbedringsmetodikk i praksis. Opplæringen har følgende læringsmål:

 • Kunne anvende forbedringskunnskap og forbedringsmodellen til å forbedre klinisk praksis, pasientforløp og administrative arbeidsprosesser på egen arbeidsplass.
 • Forstå hvordan data samles inn i forbedringsarbeid, for å avdekke forbedring.

Dette gjøres ved å gi studenten innsikt i og forståelse for, de fire områdene i forbedringskunnskap:

 • Virksomheter og tjenester som systemer og prosesser.
 • Variasjon i prosesser.
 • Hvordan man skaper læring gjennom erfaring.
 • Psykologi i endringsprosesser.

Undervisningen er på totalt 8 timer, fordelt på 3 samlinger (4+4 timer). Mellom første og andre samling vil studenten, mens den er i praksis, kartlegge en prosess både ved egen deltakelse og med «skygging» som metode.

Det blir gjennomført egenevaluering av kunnskaper og ferdigheter i forbedringsarbeid i for- og etterkant av opplæringen. 

Forbedringsarbeid er nå også godkjent som metode i masteroppgave.

Kortfattet oversikt over opplæringen:

 • Hvorfor forbedringsmodellen og hvordan lykkes med forbedringsmetodikk.
 • Forbedringsmodellen og gangen i forbedringsarbeid.
 • Presentasjon av forbedringsarbeid fra klinisk praksis.
 • Prosesskartlegging og «skygging» som metode.
 • Mål og målinger. Vit hvor du er og hvor du skal.
 • Endringspsykologi. Hvordan motivere til forbedringsarbeid.
 • PDSA småskalatesting og forbedringssirkelen. Siste del av forbedringsmodellen.

FaglitteraturSist oppdatert 23.02.2024