Regional forbedringsutdanning – bli en forbedringsagent

Har du en forbedringside og lyst til å få høynet egen forbedringskompetanse? Nå tar den felles regionale utdanningen inn ett nytt kull av forbedringsagenter i Helse Nord. Kull 10 starter høsten 25. september og det er klart for påmelding.

 

Akuttvakt

Utdanningen Forbedringsutdanning Nord gjør deg rustet til å sette i gang og lede forbedringsarbeid. Programmet er laget av Nordlandssykehuset i samarbeid med Dr. Amar Shah fra East London Foundation Trust (ELFT). NLSH «tjuvstartet» forbedringsutdanningen, men fra 2020 ble det en regional utdanning med tilbud både i Tromsø og i Bodø, og med deltakelse fra alle foretakene i regionen.

Praktisk gjennomføring

Utdanningen er praktisk orientert, og du må derfor ha et forbedringsarbeid som du skal jobbe med i opplæringsperioden. Det er en forutsetning at dette er forankret i avdelingen, at det etableres et team rundt forbedringsarbeidet og at nærmeste leder støtter arbeidet. Det skal legges til rette for at deltakeren skal være med på samlinger og TEAMS møter og at det frigis tid til å arbeide med forbedringene før og mellom samlingene. Du må påregne noe studietid utenfor samlingene og arbeidstid.

Forbedringsutdanningen består av tre samlinger (til sammen 7 dager). Med tanke på kortest reisevei er fordelingen av plasser som hovedregel lagt opp slik at UNN- og Finnmarkssykehusansatte deltar i Tromsø. Programmet har plass til totalt 48 deltakere per kull per sted.

Dato for samlinger

Samlingene i Tromsø vår 2024 (Kull 9) blir er følgende datoer.

  • 31. januar – 01. februar (2 dagers samling)
  • 24. – 26. april (3 dagers samling)
  • 04. – 05. september (2 dagers samling)

Samlingene i Tromsø høst 2024 (Kull 10) blir på følgende datoer.

  • 25. - 26. september (2 dagers samling)
  • 04. - 06. desember (3 dagers samling)
  • 19. - 20. mars 2025 (2 dagers samling)

Påmelding via lenke  

https://kunnskap.nlsh.no/andre-steder/forbedringsutdanning-nord-kull-10-2024

Påmelding skal inneholde navn på deltakere, prosjektets problemstilling og merkes med prioritet via klinikksjef/stabssjef innen 01. juni 2024.

Er du interessert?

Ditt forbedringsprosjekt må la seg gjennomføre i løpet av utdanningen for å få erfaringer med bruk av metoder og verktøy. Egnede prosjekter vil være forbedring av eksisterende praksis, innføring av nye rutiner, tjenester eller behandlingsforløp, og bør spesielt vurderes opp mot satsningsområdene i foretaket. Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet og kontinuerlig.forbedring@unn.no   kan bidra i vurderingen om din forbedringside er egnet eller ikke. Vi oppfordrer dere til å sende to personer per prosjekt, og at dere sender personer som senere kan bidra aktivt inn i kvalitetsforbedring i egen klinikk/stab.

Meld din interesse til klinikk/senter-sjef via egen leder, med navn og nummer på forbedringsteamet (helst to stykker) og en kort beskrivelse av forbedringsarbeidet dere kan tenke dere å gå i gang med. Kursavgift, dagpakker og lisens for QI Life dekkes av Helse Nord. Reisekostnader og overnatting må dekkes av den enkelte klinikk/stab.

Ved spørsmål, ta kontakt med kontinuerligforbedring@nordlandssykehuset.no

 

Sist oppdatert 16.04.2024