Et nærbilde av et forstørrelsesglass

Kontinuerlig forbedring

Dette er ikke noe som kommer i tillegg - dette er måten vi jobber på

Forbedringspoliklinikken: Vi kan bidra på veien fra idé til forbedring
Kontinuerlig forbedring er UNNs langsiktig utviklingsarbeid med fokus på daglige, pasientnære forbedringer. Gjennom kompetanseutvikling og trening, i team og i partnerskap med pasienter og brukere, skal vi bygge kultur for kontinuerlig, varig og virkningsfull forbedring av våre arbeidsprosesser.
 • En hånd som holder et kort
  Engasjert: UNN brukerbank

  Engasjert: UNN brukerbank skal lage strukturer og klare retningslinjer for å sikre og forbedre brukermedvirkning på tjenestenivå ved UNN.

 • En mann og en kvinne som sitter ved et skrivebord med en datamaskin
  Arbeidsglede

  Vi bruker arbeidsglede som overskrift for fem tjenesteområder med tilhørende verktøy som vi tilbyr på alle nivåer i hele organisasjonen; forelesninger, prosessarbeid, veiledning og lederstøtte.

 • Søknad
  Forslag til forbedring i UNN? Ta kontakt med forbedringspoliklinikken

  Vi jobber hver eneste dag med å forbedre pasientens helsetjeneste ved UNN. Nå skal klinikere og rådgivere med bred erfaring bidra til å styrke partnerskapet mellom ansatte og sykehusets mange brukere ytterligere. Også DU kan bidra med å sen...

Forbedringskompetanse

 • Diagram
  Gangen i forbedringsarbeid

  Ønsker du bedre kjennskap til hva forbedringsarbeid er og hva det vil si å jobbe etter forbedringsmodellen? Bli kjent med nyttige verktøy i dette introduksjonskurset

 • Kvinnelig ambulansesjåfør foran en ambulanse
  Ta UNN strategien i bruk

  Vi har laget et undervisningsopplegg som du som leder kan benytte for å nå mål og delmål i UNN-strategien. La oss sammen med kollegaer bli kjent med strategien og jobbe fram endringsforslag som gjør vår arbeidsplass bedre.

 • Forbeidringsguide i lomma til en legefrakk
  Løypemelding 2023

  Lurer du på hva kontinuerlig forbedring er, hva vi jobber med, eller hvilke satsinger vi har for årene som kommer? I april 2023 la vi fram en løypemelding for UNN-styret som staker ut veien for forbedringsarbeidet ved UNN.

Kom i gang med forbedringsarbeid

Det finnes mange ulike metoder og verktøy du kan bruke for å komme i gang med et forbedringsarbeid. Vi har samlet noen få, men effektive metoder og verktøy, og laget korte filmer som raskt forklarer hva og hvordan.
Her finner du nyttige verktøy og tips til forbedringsarbeid
Forbedringsarbeid

INSPIRASJON OG GODE IDEER

 • Ikon
  Forbedring-, innovasjon-, fag- og forskningsdag på UNN

  Det var festivalfølelse mellom foredrag, kreative verksteder og stands i vrimleområdet under verdens første FIFF-dag på UNN.

 • Logo, ikon
  Engasjert bruker bidro med viktig erfaring

  En bruker ser på problemet med nye øyne og kommer med forslag til løsning som vi helsepersonell ikke så lett ser.

 • Søknad
  Implementering og motstand under Pasientsikkerhetskonferansen 2023

  UNN stod for to forbedringsverksteder på Pasientsikkerhetskonferansen i 2023. Organisasjonsforsker Hege Andersen presentere en kunnskapsbasert måte å sikre gjennomføring på, mens organisasjonspsykolog Arne Magnus Elvegård gav praktiske råd og øvelser for å håndtere motstand i endringsarbeid.

Forbedringsnettverket er en faglig arena der ansatte med forbedringskompetanse på ulike nivå og på tvers av fag og organisatoriske grenser møtes for felles problemløsning omkring pasientnære arbeidsprosesser. Her drives kompetansehevende tiltak i forbedringsmetodikk som bidrar til at foretakets gjennomføringskraft i forbedringsområdet styrkes. Her kan ansatte med forbedringskompetanse utveksle erfaringer, få kollegastøtte og hjelp til eget forbedringsarbeid. Forbedringsnettverket skal bidra til å styrke kvalitets-, forbedrings-, og pasientsikkerhetsarbeidet ved UNN med å tilføre forbedringskompetanse til våre klinikker, avdelinger og seksjoner. 

Oppsummert skal forbedringsnettverket bidra til:

 • systematisk forbedringsarbeid mellom de ulike «lagene» i organisasjonen
 • kunnskapsspredning og kontinuitet i arbeidet med kontinuerlig forbedring 
 • å styrke foretakets gjennomføringskraft på forbedringsområdet
 • å sikre felles opplæring, erfaringsutveksling og kollegastøtte i forbedringsmetodikk
 • et bindeledd mellom de ulike klinikkene når det gjelder behov de har for støtte og kompetanse på området
 • å sette kvalitetsrådgivere og andre forbedringsagenter i stand til å veilede ansatte og ledelsen i egen klinikk i forbedringsmetodikk.

Alle deltakere kan foreslå tema for møtene. Vi har om lag 10 møter i året av 2 timers varighet.

Forbedringsnettverket driftes og koordineres av avdelingen Kontinuerlig forbedring og kan kontaktes via kf@unn.no.

Direktørens ledergruppe vedtok etableringen av nettverket i 2017 (ledermøtesak 4/17) som et tiltak for å øke gjennomføringskraften på forbedringsområdet. Kvalitetsrådgiverne skulle fungere som spydspiss i dette langsiktige arbeidet (styremøtesak 61/16). Forbedringsnettverket ble i 2018 først etablert som et kvalitetsnettverk bestående av kvalitetsrådgivere fra UNN sine klinikker og sentre. Fra 01.01.2020 ble kvalitetsnettverket utvidet til å omfatte ansatte med forbedrings- og veilederkompetanse og endret navn til Forbedringsnettverket (ledermøtesak 171/19).

Hver klinikk har sin egen kvalitetsrådgiver. Kvalitetsrådgiver initierer, koordinerer og veileder i forbedringsarbeid i klinikken. 

 
Ta gjerne kontakt med din lokale kvalitetsrådgiver dersom du har et forbedringsarbeid du har lyst til å jobbe med.

 
Akuttmedisinsk klinikk
Elisabeth Mia Lorentsen
 
 
Barne- og ungdomsklinikken
 
Diagnostisk klinikk (laboratoriemedisin)
Jakob Tetlie

 
Hjerte- og lungeklinikken
Oddgeir Moe

 
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
Gunnbjørg Andreassen
 
Medisinsk klinikk
Else-Marie Molund

Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Torill Nilsen


Operasjons- og intensivklinikken

Psykisk helse- og rusklinikken
Elisabeth C. K. Reitan (Permisjon)
Heidi Vik

Drifts- og eiendomssenteret
Marit Einejord

Fag- og kvalitetssenteret
Mette Fredheim

 
E-helse-, samhandlings- og innovasjonssentret 

 
Kommunikasjons- og kultursentret

 
Personal- og organisasjonssentret 

 
Økonomi og analysesentret 


   Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren ble iverksatt 1. januar 2017. 

   
  «Formålet med forskriften er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen etterleves.» (Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, § 1)

   
  Det nye i denne forskriften er at den:

   
  • Tydeliggjør lederes ansvar
  • Tydeliggjør medarbeideres involvering
  • Poengterer krav til brukermedvirkning
  • Forsterker kravet til forbedring
  • Fremmer krav til kvalitet, system og kultur
  På Helsedirektoratets nettside finner du selve forskriften med veileder.

   
  Hensikten er å gi en oversikt over intensjon og krav i forskriften til ledere og ansatte i egen organisasjon.

  Her finner du lenker til en del relevante artikler og faglitteratur.

  Litteratur – bøker og artikler

  Langley G. J., Moen R. D., Nolan K. M., Nolan T. N., Norman C. L., Provost L. P. The Improvement Guide: A Practical Approach to Enhancing Organizational Performance, 2nd Edition. Jossey-Bass. 2009

  Syed M. Black Box Thinking: Marginal Gains and the Secrets of High Performance. John Murray General Publishing 2016

  Fillingham D., Massey L. A Sense of Urgency, A Sense of Hope – Building av culture and system for continous improvement. Aqua 2018          

  Vaughn VM, Saint S, Krein SL, et al Characteristics of healthcare organisations struggling to improve quality: results from a systematic review of qualitative studies BMJ Qual Saf Published Online First: 25 July 2018. doi: 10.1136/bmjqs-2017-007573

  Andersen H, Røvik KA, Ingebrigtsen T.Lean thinking in hospitals: is there a cure for the absence of evidence? A systematic review of reviews BMJ Open 2014;4:e003873. doi: 10.1136/bmjopen-2013-003873     

  Stone D., Patton B, Heen S. Difficult Conversations: How to Discuss What Matters Most. Penguin Putnam Inc 2011

  Kotter J. P. XLR8 (Accelerate). Building Stretegic Agility for a Faster-Moving World. Harvard Business Review Press 2014

  Building a Culture of Improvement at East London NHS Foundation Trust. Cambridge, Massachusetts: Institute for Healthcare Improvement; November 2016. (Available at ihi.org)

  Jones B., Woodhead T. Building the foundations for improvement. How five UK trust built quality improvement capability at scale within their organisations. The Health Foundation 2015

  Normand J. (red), Mertz A. (red), Sydberg R. (red). Forbedringsarbejdet – en håndbog for ledere i Region Hovedstadens Psykiatri 2017

  IHI. QI Essential Toolkit: Institute for Healthcare Improvement 

  Swensen S, Pugh M, McMullan C, Kabcenell A. High-Impact Leadership: Improve Care, Improve the Health of Populations, and Reduce Costs. IHI White Paper. Cambridge, Massachusetts: Institute for Healthcare Improvement; 2013. (Available at ihi.org)

  Hilton K, Anderson A. IHI Psychology of Change Framework to Advance and Sustain Improvement. Boston, Massachusetts: Institute for Healthcare Improvement; 2018. (Available at ihi.org)

  Perlo J, Balik B, Swensen S, Kabcenell A, Landsman J, Feeley D. IHI Framework for Improving Joy in Work. IHI White Paper. Cambridge, Massachusetts: Institute for Healthcare Improvement; 2017. (Available at ihi.org)

  Kontinuerlig forbedring er enheten som er satt til å lede og koordinere implementeringen av den organisasjonsomfattende styrkede satsningen på systematisk forbedringsarbeid i UNN.

  Styret ved UNN besluttet i 2017 å styrke satsingen på systematisk forbedringsarbeid i foretaket gjennom et langsiktig utviklingsarbeid med fokus på forbedringskultur i partnerskap med pasientene (jf styresak 5/17).

  De ti grunnleggende prinsippene og gjennomføringsplanen for Kontinuerlig forbedring ble utarbeidet for å bøte på de store utfordringene UNN og helsetjenesten for øvrig står ovenfor; en demografisk, rekrutteringsmessig og økonomisk utvikling der vi må levere mer helse med færre hender. For å sikre en bærekraftig helsetjeneste også de neste 30-40 årene, må vi frigjøre ressurser fra arbeidsprosesser som er knyttet til ineffektivitet, overbehandling og unødvendige pasientskader. Dette er beskrevet i Nasjonal helse og sykehusplan 2016-19. Kontinuerlig forbedring er styrets og direktørens viktigste tiltak for implementeringen av UNN sine strategier og for å følge Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.

  Avdelingen Kontinuerlig forbedring ble etablert som en del av direktørens stab 1. oktober 2018, og skal lede og koordinere implementeringen av satsningen (jf styresak 9/18).

  Hovedoppgavene våre er å:

  • Bidra til å bygge gjennomgående systemer og kultur for kontinuerlig forbedring i foretaket.
  • Samle, koordinere og utvikle forbedringskompetansen ved UNN i tett samarbeid med kolleger i klinikk og i stab.
  • Samarbeide med og hente kunnskap fra regionale, nasjonale og internasjonale miljøer som har lang, dokumentert og kunnskapsbasert erfaring med forbedringsarbeid.

  Vi kan bidra på veien fra idé til forbedring. Her er noen eksempler:

  • Utvikle og legge til rette for at medarbeidere på alle nivåer i UNN får forbedringskompetanse.
  • Samle nyttig informasjon om forbedringsarbeid på UNN sin egen nettside.
  • Utvikle evidensbaserte standarder og maler for forbedringsarbeid.
  • Invitere brukere og ansatte til et kreativt verksted for å styrke partnerskap med pasienter og pårørende.
  • Lære av de beste: Arrangere seminar for avdelingsledere med internasjonalt anerkjente klinikere som lykkes med kontinuerlig forbedring.
  • Anvende «forbedringsbriller» når nye, store oppgaver skal planlegges: Fokuserer vi på de reelle problemene, får vi de riktige løsningene.
  • Drive følgeforskning i samarbeid med eksterne forskere.

  Og ikke minst, vi baserer oss på forbedringsferdigheter og –atferd blant dagens og morgendagens ledere. Det er leders ansvar å legge til rette for at medarbeiderne får utført sine arbeidsoppgaver mest mulig effektivt og med høy kvalitet, noe også forskriften legger stor vekt på. Gjennom leders synlige forbedringsatferd og tankegang kan medarbeiderne veiledes, støttes og oppmuntres til selv å gjøre forbedringstiltak i egen arbeidshverdag.  

  UNN sine ledere og medarbeidere har allerede fokus på forbedringer i hverdagen. Ved at vi gjennom trening, veiledning og støtte også gjør Kontinuerlig forbedring til «måten vi jobber på her», kan vi forsterke arbeidet og få til varige og virkningsfulle forbedringer for pasienter og brukere. Samtidig har vi respekt for hverandre, og legger til grunn at kulturendring krever både atferdsendring og endret tankesett, og ikke minst åpenhet og trygghet til å melde ifra. Dette både krever tid og tar tid.

  Styret i UNN har anslått at det vil ta minst 10 år å fase inn det langsiktige utviklingsarbeidet. Målet er å gjøre rett første gang og hver gang, å avdekke nye områder for forbedring, og å gjennomføre effektfulle tiltak og lære på tvers.  Dette er mulig ved å gå de små skritt, drive småskala forbedringsarbeid og gjennomføre gradvis kompetanseheving gjennom øvelse og praksis.

  Har du innspill, ideer, spørsmål eller andre tilbakemeldinger? Ikke nøl med å ta kontakt: kontinuerlig.forbedring@unn.no.

  Hege Andersen

   

  Hege Andersen
  Leder, Kontinuerlig forbedring
  Tlf. 99 53 03 53

  Andreas Danielsen

  Andreas Danielsen
  Rådgiver, Kontinuerlig forbedring
  Tlf. 90 58 91 06

  Arne Magnus Elvegård

  Arne Magnus Elvegård
  Rådgiver/Organisasjonspsykolog
  Tlf: 90 09 58 80

   

  Trine Trillingsgaard Nielsen

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trine Trillingsgaard Nielsen (I permisjon)
  Rådgiver, Kontinuerlig forbedring
  Tlf: 46470229

  Oda Robertsen Hofstad
  Rådgiver, Kontinuerlig forbedring
  Tlf: 99309919

  Frida Gamst Hagen
  Rådgiver, Kontinuerlig forbedring
  Tlf: 99580920

  Jonas Benjaminsen
  Rådgiver, Kontinuerlig forbedring
  Tlf: 

  Besøksadresse:

  Hansine Hansens vei 82
  PET-senteret 9. etasje G-957

  Postadresse:
  UNN Tromsø
  Kontinuerlig forbedring - Direktøren
  9038 Tromsø


  Sist oppdatert 16.02.2024