Klage og erstatning

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett.

g_62eb096b_4bdc_424d_be0d_74a9f72f169a

​Gi tilbakemelding digitalt

Dersom du ønsker å gi en tilbakemelding til sykehuset kan du nå gjøre det digitalt via Helsenorge. Her fyller du ut et eget skjema som sendes direkte fra nettsiden til sykehuset. For å bruke tilbakemeldingsskjemaet må du være innlogget med din egen bruker (fødselsnummer og BankID på Helsenorge:

Pasienttelefonen i UNN

Har du spørsmål og ikke fått svar fra avdelingen der du får behandling? Ønsker du råd om hvem du skal snakke med? Da kan du ta kontakt med oss. Vi følger opp at du får svar fra avdelingen. 

Pasienttelefonen: 48 07 52 47

Telefonen er åpen på dagtid mandag til fredag.
 

Hvem kan du klage til?

​Alle pasienter kan klage direkte til Fylkesmannen. Du kan ta kontakt med Pasient- og brukerombudet for hjelp og veiledning i klagesaker. 

Pasienter i psykisk helsevern kan i tillegg klage inn vedtak om innleggelse og vedtak bruk av tvang til Kontrollkommisjonen. 

Pasient- og brukerombudet

Skal ivareta pasientenes behov, interesser og rettsikkerhet overfor helsetjenestene, og bedre kvaliteten i helsetjenestene. Hvis du ikke er fornøyd med helsehjelpen, hvis du ønsker bistand til å løse konflikter, og hvis du ikke får oppfylt dine rettigheter som pasient eller pårørende kan du ta kontakt med pasient- og brukerombudet.
 

Statsforvalteren (Helsetilsynet)

Pasienten kan klage på helsehjelp (utredning, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg) eller manglende helsehjelp i institusjonen etter lov om pasient- og brukerrettigheter § 7. Du klager da først til den avdeling eller enhet der du fikk behandling. 

 
Hvis ikke klagen imøtekommes eller svares på, kan du klage til helsetilsynet i fylket (Statsforvalteren). Klage skal være skriftlig. Klagen skal være undertegnet av pasienten eller den som pasienten har gitt fullmakt. I klage kan du be om kopi av alle brev som sendes og mottas i saken, slik at en kan holde seg orientert.​

 
Klage på vedtak om medisinering uten samtykke innen rus og psykisk helsevern, urettmessig bruk av tvang, og forhold som kan være til fare for pasientsikkerheten, ​skal også sendes til fylkesmannen. ​​

 

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) 

Har du blitt påført skade under behandlingen kan du søke om erstatning. 

 

Kontrollkommisjonen (psykisk helsevern)

Kontrollkommisjonen skal sikre den enkelte pasients rettssikkerhet i møte med psykisk helsevern. Kontrollkommisjonen skal føre kontroll med alle tvangsvedtak som treffes, og på eget initiativ kontrollere at de formelle kravene er oppfylt og at innleggelse er foretatt på riktig måte. 

 
Kontrollkommisjonen​ skal behandle klager på vedtak om etablering og opprettholdelse eller opphør av tvunget psykisk helsevern, og skal prøve om alle vilkårene for tvunget vern er oppfylt.

 

 

Sivilombudsmannen​

Hvis du mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra det offentlige, kan du klage til Sivilombudsmannen. Før du klager, må du ha brukt alle andre klagemuligheter. 

 
​​
Sist oppdatert 23.01.2024