Om Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO)

Helse Nord gav UNN i oppdrag å drifte en regional, tverrfaglig behandlings- og kompetansetjeneste for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO). RAAO inngår i et nasjonalt nettverk av tilsvarende sentre i de øvrige helseregionene. RAAO Helse Nord startet driften i september 2017.

Pasienter med astma, allergi og andre overfølsomhetsreaksjoner kan ofte ha komplekse sykdomsbilder og krever utredning som involverer flere fagområder.


Tverrfaglig utveksling av kunnskap og kompetanse skal bidra til å sikre en helhetlig utredning og behandling av pasienter som har behov for dette.

RAAO skal sikre nasjonal og lokal kompetanseflyt og informasjonsspredning. En av oppgavene skal være å etablere nettverk mellom de fire sentrene i Norge (nord,- midt- , vest og sørøst) og de privatpraktiserende spesialister og aktører i primærhelsetjenesten.

Vi arbeider for økt bevissthet og kunnskap om astma, allergi og andre overfølsomhetstilstander. Helsepersonell kan søke råd hos senteret, og pasienter med komplekse/sammensatte tilstander kan henvises hit.

Senteret omfatter både regional kompetansetjeneste og regionalt behandlingssenter.

RAAO samarbeider med, og innhenter kompetanse fra flere andre avdelinger og legespesialiteter ved UNN.

Behandlingssenteret driver høyspesialisert tverrfaglig utredning, diagnostikk og start av behandling av barn og voksne med en komplisert allergisk lidelse, i et samarbeid mellom de kliniske avdelingene. Virksomheten konsentrerer seg om spesielt komplekse pasienter, som krever den tverrfaglige kompetansen som er etablert ved senteret.

Kompetansetjenesten skal bygge opp og videreutvikle kompetanse innen astma, allergi og overfølsomhet i regionen gjennom kursvirksomhet, formidling av informasjons- og undervisningsmateriell/retningslinjer. Nettverksbygging mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, samt andre samarbeidspartnere (pasientforeninger, utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer) er også noe RAAO jobber for.


Sist oppdatert 28.09.2022