Utdanning

Målgruppen for denne informasjonen er ansatte og framtidige ansatte, studenter/elever som skal ha praksis i UNN, og samarbeidspartnere i utdanningsinstitusjoner og øvrige helseforetak.

UNN jobber systematisk for til enhver tid å være en attraktiv og ledende undervisnings- og læringsarena som foretrekkes som utdanningssted og arbeidsplass. Dette gjør vi i tett og forpliktende samarbeid med utdanningsinstitusjoner og andre relevante aktører for å sikre kunnskapsbasert undervisning og praksis.

Student eller elev i UNN

Lærlinger

LIS 1

Spesialisering og utdanningsstillinger

Ofte stilte spørsmål om hospitering

Utdanning av helsepersonell er en av sykehusenes fire kjerneoppgaver, se spesialisthelsetjenesteloven § 3-8. Føringene for å legge til rette for dette er nærmere presisert i de årlige oppdragsdokumentene fra Helse- og omsorgsdepartementet og hovedavtalen mellom Spekter og Akademikerne § 44 Kompetanseutvikling. UNNs strategiske hovedsatsning innen undervisning og læring er å :

  •  utdanne helsepersonell med kompetanse som er rustet til å møte befolkningens helsemessige behov i nordområdene, i et gjensidig forpliktende samarbeid med relevante parter
  •  være en tydelig samhandlende og samarbeidende aktør for utdanning av helsepersonell
  • være en attraktiv og ledende undervisnings- og læringsarena som foretrekkes som utdanningssted og arbeidsplass.

Utdanningsvirksomhet

Det foregår en omfattende utdanningsvirksomhet ved UNNs sykehus. Det største omfanget av utdanningsvirksomheten foregår ved sykehusene i Harstad, Narvik og Tromsø, men utdanning av helsepersonell foregår også ved de fleste av foretakets øvrige lokasjoner. I 2020 var 2432 elever og studenter i praksisstudier (benyttede praksisplasser) eller praktisk klinisk undervisning, hvorav 1126 i vårsemesteret og 1306 i høstsemesteret.

Foretaket ansetter og utdanner turnuskandidater i fysioterapi og leger i spesialisering del 1.UNN finansierer utdanningsstillinger innen anestesi-, barn-, intensiv-, kreft- og operasjonssykepleie for å sikre foretaket nødvendig kompetanse innen spesialsykepleie. Leger i utdanningsstillinger kan spesialisere seg innen de fleste medisinske spesialitetene, mens psykologer kan spesialisere seg innenfor alle de psykologiske spesialitetene.

Som offentlig godkjent lærebedrift har UNN ansatt lærlinger innenfor blant annet ambulansefag, helsearbeiderfag, kjøkkenfag, kontorfag og tekniske fag.

Les mer om utdanningsvirksomheten i UNN i Årsrapport 2021 – Elever og studenter i praksisstudier og PKU. Ansatte i spesialisering, utdanningsstilling og lærlingeløp.

Klinisk utdanningsavdeling

Klinisk utdanningsavdeling (KUA) er organisert i Forsknings- og utdanningssenteret og holder til i 9.etg i PET-senteret. Avdelingen har et overordnet koordinerende ansvar for utdanning i UNN, og består av ulike fagområder innen Utdanning og kompetanse, Simuleringssenteret SimUNN og Barn som pårørende. Avdelingen har også ansvar for to regionale funksjoner, Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (RegUt) og Regional koordinerende enhet for helsefaglig simulering i Helse Nord (RegSim). 

KONTAKTINFORMASJON

Oppmøtested
PET-senteret, 9. etasje PET-senteret, Tromsø

Leder
Heidi Høifødt​
Telefon 776 69 278

E-post:

 

 
Postadresse

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Klinisk utdanningsavdeling
Postboks 78
9038 Tromsø


Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (RegUt) er etablert på bakgrunn av utdanningsreformen som er vedtatt gjennom Spesialistforskriften. Den enkelte LIS vil komme i kontakt med oss gjennom spesialiseringskurs. RegUt HN skal drifte de samme kursene som Legeforeningens kurskoodinator og UiT driftet tidligere.

Regionalt Utdanningssenter

Sist oppdatert 08.02.2024