Smittevernrutine for sykehjem

Utbrudd i sykehjem

​Formål og grunnlagsinformasjon


 • Identifisere, begrense og stoppe utbrudd så tidlig som mulig.
 • Utbrudd foreligger dersom to eller flere antas å være smittet fra samme smittekilde, eller det er flere tilfeller enn forventet av en smittsom sykdom.


 • Meld fra til institusjonens ledelse og til sykehjemslegen.
 • Tilsynslege eller leder varsler kommuneoverlege via varslingssystemet VESUV eller pr telefon. Se neste side. Dersom sykehjemmet kun varsler kommuneoverlege pr telefon: Avklar hvem som varsler i VESUV.
 • Leder, tilsynslege og kommuneoverlege vurderer i samarbeid behov for arbeidsgruppe for å håndtere utbruddet.
 • Ved behov kontaktes smittevernpersonell ved sykehuset.
 • Når utbruddet er erkjent varsles kjøkken, terapeuter, vaktmester og renholdstjenesten. Tett samarbeid med renholdstjenesten er spesielt viktig ettersom utbrudd medfører ekstra renhold og utvask av smitterom. Ev. annet personell med direkte tilknytning til avdelingen varsles også.
 • Pårørende varsles.
 • Kommunikasjon med media: Vær forberedt på at media tar kontakt når det er utbrudd. Fortrinnsvis er det kommuneoverlegen som uttaler seg til media.

 • Iverksett anbefalte smitteverntiltak for syke beboere umiddelbart. Se isolering.
 • Avgrens det smittsomme området i avdelingen, og organisèr personalet hensiktsmessig, dedikert personale til de syke og annet personell til pasienter som ikke er smittet.
 • Økt renhold og daglig desinfeksjon av kontaktpunkter i avdelinga anbefales. Vær oppmerksom på at desinfeksjonssprit ikke er egnet ved utbrudd av gastroenteritt.
 • Det kan være aktuelt å stenge for inntak av nye pasienter og begrense besøk.

 • Ta prøve av mistenkte infeksjonsmateriale (avføring, oppkast, sårsekret mv)
 • Merk rekvisisjonen med «utbrudd» og andre kliniske opplysninger.

Når utbrudd er erkjent, undersøker ledelsen i samarbeid kommuneoverlegen følgende:

 • Hvilken infeksjon/smittestoff mistenkes, og hvem kan være smittekilden?
 • Hvilke symptomer er det, og når startet de? Hvor mange og hvem har blitt syke?
 • Hvordan har smitteoverføringen skjedd (smittevei)
 • Kartlegg hvilke ansatte (og evt. beboere/andre) som er eksponert for smitte. 

Etter utbruddet evaluerer ledelsen i samarbeid med kommuneoverlegen hendelsen og effekt av tiltak.

Utbrudd i sykehjem skal varsles til Folkehelseinstituttet (FHI)

 • Alle utbrudd i helseinstitusjoner skal varsles. Utbrudd varsles i etterkant dersom tidlig varsling har uteblitt.
 • Det vil variere om kommuneoverlegen ønsker å varsle alle utbrudd i VESUV selv, eller ønsker at varslet i VESUV går fra sykehjemmet. Teksten under må derfor tilpasses lokale bestemmelser.
 • Varsling kan foregå slik:
  • Sykehjemmets tilsynslege eller leder (eller andre som er gitt dette ansvaret) varsler mistenkt eller bekreftet utbrudd via varslingssystemet VESUV. Vær oppmerksom på at kommuneoverlegens epostadresse legges inn manuelt i feltet for varsling til kommuneoverleger. Dette gjøres kun ved første gangs registrering av utbruddet. Se VESUV brukerveiledning. Varslet går automatisk til FHI, Fylkesmannen og ev Mattilsynet.
  • Dersom utbruddet varsles pr telefon til kommuneoverlegen, må det alltid avklares hvem som varsler i VESUV; kommuneoverlegen eller noen i sykehjemmet. Dette for å unngå dobbel varsling av et utbrudd, eller at utbruddet ikke blir varslet i VESUV.
 • Se også Folkehelseinstituttets nettside Utbrudd – varsling og oppklaring

 • Varsling skjer i portalen for Vesuv-CIM
 • Varsling utføres ved å fylle ut et registreringsskjema med opplysninger om utbruddets omfang, mistenkt smittemåte og mistenkt årsak m.v.
 • Når skjemaet er utfylt vil varselet automatisk bli sendt til Folkehelseinstituttet med kopi til Fylkesmannen og til Mattilsynet om det er mistanke om næringsmiddelassosiert utbrudd.
 • Det ligger ikke personsensitiv data i Vesuv og det spørres heller ikke om dette på noe tidspunkt.
 • NB Den som varsler utbrudd i VESUV skal også oppdatere og ev avkrefte et utbrudd i VESUV.

Innlogging for kommuner/ virksomheter med tilgang til CIM

 • Logg inn i CIM for å komme til Vesuv
 • Vesuv vil være et menypunkt/ ikon inne i CIM.
 • Kun lokale administratorer kan logge inn i CIM

Varsling Vesuv – uten tilgang på CIM

Noen kommuner har fortsatt ikke Vesuv-CIM. Innlogging skjer da i Vesuv-portal: Logg inn via http://www.vesuv.no/ 

E-post: Send epost til: utbrudd@fhi.no

Telefon: På dagtid i ukedagene kontaktes sentralbordet ved Folkehelseinstituttet på telefon 21 07 70 00 som er primært kontaktpunkt for alle smittevernspørsmål.

For varsling og rådgivning som ikke kan vente til vanlig arbeidstid, kan helsepersonell kontakte smittevernvakta ved Folkehelseinstituttet på telefon 21 07 63 48

Tilbakemelding på denne sida

Sist oppdatert 28.08.2023