Smittevernrutine for sykehjem

Egenerklæring før arbeid (helseattest)

Formål og grunnlagsinformasjon

 • Hensikten med forhåndsundersøkelse er å forebygge spredning av tuberkulose og MRSA.
 • I praksis betyr det at ansatte fyller ut egenerklæring/ helseattest som kontrolleres av leder før tiltredelse i stilling.
 • Nederst på siden følger en mal for egenerklæring som må tilpasses. Som et minimum må arbeidsgiver fylle inn riktig adresse til tjenestested på første siden.
 • Malen er utarbeidet for helseinstitusjon, men kan lett justeres for bruk i andre helsetjenester, skoler og barneomsorg, der kun forhåndsundersøkelse av tuberkulose er påkrevd (se del 1 i malen).
 • Malen skal godkjennes av kommunens smittevernlege før bruk. I kommunens smittevernplan/ tuberkulosekontrollprogram skal kommunens system for forhåndsundersøkelse være beskrevet.

Egenerklæring fylles ut av fast ansatte, vikarer, studenter, hospitanter m.m. som skal arbeide med pasienter eller barn. Det gjelder både ved nyansettelse og ved gjeninntredelse i stilling. 

Del 1 i egenerklæringen – Forhåndsundersøkelse tuberkulose:

 • Gjelder alle med arbeid som innebærer direkte kontakt med pasienter, både i og utenfor helseinstitusjon
 • Gjelder også stillinger i barneomsorg/skoler som innebærer direkte kontakt med barn under 16 år. Gjelder også aupair. Se Tuberkuloseveilederen kap. 4.2.2, FHI)
Del 2 i egenerklæringen – Forhåndsundersøkelse MRSA:

 • Gjelder alle med arbeid som innebærer direkte kontakt med pasienter i helseinstitusjon (sykehjem, rehabiliteringsinstitusjoner, helsehus med sengeavdelinger)
 • Gjelder ikke for arbeid i skoler, barnehager eller institusjoner som ikke er definert som helseinstitusjon. Kravet gjelder ikke for hjemmetjeneste.

 • Ansvaret ligger hos helseinstitusjonenes leder. Egenerklæringen sendes ut i god tid, gjerne sammen med andre ansettelsespapirer.
 • For studenter må det i samarbeid med utdanningsinstitusjonene utarbeides systemer. Er ikke egenerklæring innhentet på forhånd, kan det være et alternativ at studenter, hospitanter og vikarer fremviser egenerklæring ved oppmøte. Det vil imidlertid kunne medføre forsinket oppstart dersom det blir behov for prøvetaking.

Ofte er det leder med personalansvar som mottar og signerer egenerklæring. Er alle spørsmål besvart med NEI, kreves ikke prøvetaking. Når ett eller flere spørsmål er besvart med JA, skal dokumentasjon av prøvesvar foreligge, og være bekreftet negative før oppstart i arbeid.  

 • Ved behov for tuberkuloseundersøkelse (Del 1 i egenerklæring): Negativ lungerøntgen framvises før tiltredelse. Lungerøntgen skal være tatt i Norge og ikke være eldre enn 6 måneder (se Flytskjema for tuberkuloseundersøkelse før arbeid med pasienter og barn i Tuberkuloseveilederen, FHI)
 • Svar på IGRA prøve behøver ikke fremvises til arbeidsgiver. Er det kun IGRA som er positiv, kan personen tiltre, men blir henvist til spesialisthelsetjeneste for vurdering av latent tuberkulose.
 • Kommunene har ulike ordninger for tuberkuloseprøve. Det kan være fastlege som tar IGRA-prøve og henviser til lungerøntgen, eller det kan utføres ved vaksinasjonskontoret eller helsestasjon.
 • Ved behov for MRSA-prøve (Del 2 i egenerklæring): Negative prøvesvar skal fremvises før tiltredelse. MRSA-prøver tas fra nese, hals og ev. sår/eksem/ferske arr, minst to døgn etter eksponering for smitte. Prøvene bør ikke være eldre enn cirka 3 uker. Tas vanligvis hos fastlege.

 

Ledere må holde arbeidstakere orientert om at de skal melde fra og eventuelt levere ny egenerklæring dersom de i løpet av ansettelsesforholdet utsettes for smitterisiko hjemme, i permisjoner eller på ferie.

1. Tuberkuloseprøver tas ved gjeninntredelse dersom arbeidstaker har:

 • oppholdt seg i mer enn 3 måneder land med høy forekomst av tuberkulose.
 • arbeidet i helseinstitusjon, krigssone, flyktningeleir, fengsel el. barnehjem i land med høy forekomst av tuberkulose, uavhengig av oppholdets varighet.

2. MRSA prøver tas ved gjeninntredelse i stilling dersom arbeidstaker har:

 • vært innlagt på helseinstitusjon i land utenfor Norden, eller mottatt omfattende behandling/ tannbehandling.  Se forklaring til kriteriene for testing i MRSA-veilederen kap 5.1.
 • har sår/ hudinfeksjon, kronisk hudlidelse eller medisinsk utstyr gjennom hud/ slimhinner og oppholder seg i mer enn 6 uker i land utenfor Norden. Se MRSA-veilederen kap 5.1.
 • arbeidet i helseinstitusjon, krigssone, flyktningeleir, fengsel el. barnehjem i land utenfor Norden.
 • vært ansatt i mottakssenter for flyktninger innen Norge/Norden.

3. MRSA prøver tas også dersom arbeidstaker

 • har husstandsmedlemmer som får påvist MRSA
 • har tilleggsjobb i ankomst- eller mottakssenter for flyktninger i Norge.*Dette er eksempler på arbeidstakere i helseinstitusjon som bør testes jevnlig for MRSA dersom situasjonen vedvarer.

4. Smittesporing:

 • Ansatte plikter å la seg undersøke dersom de inngår i en smittesporing, gjelder både ved funn av Tuberkulose og MRSA.

Utgifter til prøver og undersøkelser skal ikke belastes arbeidstaker. Se Forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet – antibiotikaresistente bakterier § 9 og Forskrift om tuberkulosekontroll § 4-9. 

Egenerklæring (word)

Tilbakemelding på denne sida

Sist oppdatert 22.12.2023