Nasjonalt kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens

K-res

K-res skal være nasjonalt og internasjonalt ledende i påvisning og karakterisering av antibiotikaresistens hos utvalgte sykdomsfremkallende bakterier.

I forbindelse med omorganisering av nasjonale kompetansetjenester er K-res fra 2024 blitt et nasjonalt kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens. Vi jobber med omorganiseringen, men i praksis vil dette ikke medføre noen endringer rundt vårt oppdrag som referanselaboratorium .

K-res skal bygge opp og spre kompetanse om påvisning av antibiotikaresistente bakterier og ivareta utvalgte nasjonale referansefunksjoner. Målgruppen er i hovedsak spesialisthelsetjenesten innen medisinsk mikrobiologi, infeksjonsmedisin og smittevern. Vårt mål er å spre kunnskap til alle helseregioner for å sikre god og likeverdig kvalitet. Informasjon til allmennheten er også viktig.

 

K-res har utarbeidet en rekvisisjon som skal følge stammer som sendes til oss for nærmere undersøkelser. Vi oppfordrer alle rekvirenter til å benytte denne rekvisisjonen, slik at vi mottar den nødvendige informasjonen for å kunne tolke analyseresultatene på en best mulig måte.​

Rekvisisjon K-res (word)

Rekvisisjon K-res (pdf)

Prioriterte analyser ved K-res

​​Lenke til prioriterte analyser og rekvisisjon finner du nederst i artikkelen.

Referanseundersøkelser:
 • ​Karbapenemaseproduserende Gram-negative staver 
  K-res utfører følsomhetstesting på et utvidet panel av antibiotika, fenotypiske og biokjemiske tester samt PCR på innsendte isolater med mistanke om karbapenemaseproduksjon. Alle positive funn helgenomsekvenseres.
 • Overførbar colistinresistens hos Gram-negative staver 
  K-res utfører rutinemessig følsomhetstesting for kolistin med referansemetoden (mikrobuljongfortynning) på innsendte isolater med mistanke om karbapenemaseproduksjon og etter spesifikt ønske fra rekvirent. Kolistinresistente isolater gjennomgår PCR-/helgenomanalyse i forhold til overførbare kolistinresistensgener (mcr-gener). Andre isolater som gjennomgår helgenomsekvensering uavhengig av kolistinresistens vil også undersøkes for overførbare kolistinresistensgener. 
 • Vancomycinresistente enterokokker
  Nytt av året er at K-res ønsker tilsendt alle (kliniske og bærerskap) VRE isolater og/eller helgenomsekvenserings data på disse. K-res bekrefter resistensfenotypen ved funn av diskrepans mellom feno- og genotype med referansemetoden (mikrobuljongfortynning), og utfører genetisk karakterisering med PCR og helgenomsekvensering.
 • Linezolidresistente enterokokker
  K-res bekrefter resistensfenotypen med referansemetoden (mikrobuljongfortynning) og utfører genetisk karakterisering med PCR og helgenomsekvensering.
For alle referansefunksjoner utføres det en kjernegenomanalyse (cgMLST) for å overvåke slektskap mellom isolater med tanke på evt. regional/nasjonal smittespredning og i forbindelse med den epidemiologiske overvåkningen. 


Kontaktinformasjon
For spørsmål kontakt Kristin Hegstad (kristin.hegstad@uit.no), Ørjan Samuelsen (orjan.samuelsen@unn.no) eller Arnfinn Sundsfjord (arnfinn.sundsfjord@uit.no).

Vedlegg:

Prioriterte analyser K-res​​ -pdf

Rekvisisjon for resistensundersøkelse ved K-res –pdf

Rekvisisjon for resistensundersøkelse ved K-res –doc

For å overvåke og oppdage utbrudd av referansemikrober utfører K-res helgenomsekvensering eller mottar genomsekvenser på referansemikrobene. Genomsekvensene blir videre analysert med bioinformatiske verktøy for å undersøke mulig slektskap mellom isolater. Hvis det påvises slektskap mellom isolater vil K-res sende en slektskapsrapport til rekvirerende laboratorium for oppfølgning. Følgende dokument beskriver håndtering av påvist genetisk slektskap: 

Håndtering av genetisk slektskap

Slektskapsrapporter sendes kun ut hvis det påvises genetisk slektskap. Overordnet genetisk analyse presenteres i egen årlig rapport og i NORM rapporten.

Det er oppnevnt en referansegruppe med representanter fra hver helseregion hvis målsetning er å sikre en nasjonal forankring og lik tilgang til de høyspesialiserte tjenestene. K-res har møte med referansegruppen årlig og presenterer her sine aktiviteter og planer.


Følgende representanter sitter i referansegruppen:

Helse Vest:   
Overlege Dag Harald Skutlaberg (leder)
Mikrobiologisk avdeling,
Haukeland Universitetssjukehus,
5021 Bergen.

 
Helse Sør-Øst:  
Overlege Dagfinn Skaare
Mikrobiologisk avdeling,
Sykehuset i Vestfold,
Postboks 2168 Postterminalen,
3103 Tønsberg.

 Helse Midt-Norge: 

Overlege Kyriakos Zaragkoulias
Medisinsk mikrobiologi
Helse Nord-Trøndelag
7601 Levanger 

 
Helse Nord: 
LIS Kristoffer Endresen
Mikrobiologisk fagområde, Avd. for laboratoriemedisin
Nordlandssykehuset 
8092 Bodø
 
Bruker-representant:
Bioingeniør Anne Cathrine Hollekim
Senter for laboratoriemedisin
Medisinsk bakteriologi
Sykehuset Østfold
1714 Grålum

Folkehelseinstituttet:
Overlege Miriam Sare
Seksjon for resistens og infeksjonsforebygging
Folkehelseinstituttet
Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo
 
NORM: 
Overlege Gunnar Skov Simonsen
Avdeling for mikrobiologi og smittevern,
Universitetssykehuset Nord-Norge,
9038 Tromsø

Representant fra K-res:
Professor Ørjan Samuelsen
K-res 
Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Universitetssykehuset Nord-Norge
9038 Tromsø

 
   

K-res samarbeider også nært med andre aktører innen fagområdet antibiotika og antibiotikaresistens:
 
AFA – Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse er et faglig rådgivende utvalg organisert under Helsedirektoratet. AFA anbefaler metoder for resistensbestemmelse samt utarbeider norske brytningspunkter for antibiotika og anbefaler metoder for kvalitetskontroll og resistenspaneler. 
 
K-res utfører forskning, metodeevalueringer og leverer laboratoriedata som grunnlag for AFAs anbefalte metoder. K-res er med dette en viktig premissleverandør for AFAs arbeid. K-res er representert i og medisinsk faglig leder for K-res er for tiden også leder av AFA.
 
Nasjonalt referanselaboratorium for MRSA ivaretar den nasjonale referansefunksjonen for meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) ved St. Olavs Hospital. K-res samarbeider med MRSA-laboratoriet i påvisning av overførbar linezolidresistens hos gule stafylokokker.
 
NORM – Norsk overvåkningssystem for antibiotikaresistens hos mikrober er et nasjonalt helseregister som overvåker resistens hos mikrober fra mennesker. K-res samarbeider med NORM i overvåkningen av særlige viktige overførbare resistensmekanismer gjennom våre nasjonale referansefunksjoner og utarbeider laboratoriedata/-analyser til den årlige NORM-rapporten. 
 
KAS – Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten ved Haukeland Universitetssykehus skal støtte norske sykehus i arbeidet for ansvarlig antibiotikabruk. K-res deltar sammen med KAS i arbeidet med nasjonale faglige retningslinjer for bruk av antibiotika i spesialisthelsetjenesten.
 
ASP – Antibiotikasenteret for primærmedisin ved Universitetet i Oslo er et nasjonalt kompetansesenter som skal fremme rasjonell bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten. K-res deltar sammen med ASP i arbeidet med nasjonale faglige retningslinjer for bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten.
 
MSIS – meldingssystem for smittsomme sykdommer er et nasjonalt helseregister administrert av Folkehelseinstituttet som overvåker smittsomme sykdommer hos mennesker i Norge herunder også spesifikke antibiotikaresistente bakterier. 
 
K-res leverer verifiserte laboratoriedata på særlig viktige meldepliktige antibiotikaresistente bakterier til MSIS. K-res bidrar også med genetisk karakterisering av slike bakterier for å kunne avdekke utbrudd og innenlands spredning av beslektede resistente bakterier og overførbare resistensmekanismer. 
 
NOIS – Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjeneste-assosierte infeksjoner er et nasjonalt helseregister administrert av Folkehelseinstituttet som overvåker infeksjoner og antibiotikabruk i helseinstitusjoner i Norge. K-res har ikke et formelt samarbeid med NOIS.

 

 


 

​​
Faglige rapporter

  ​​

  Fagfellevurderte vitenskapelige publikasjoner

  Vitenskapelige publikasjoner.pdf


   

   ​​
    

   Laboratoriet
   Telefon 776 27032

   E-post: K-res@unn.no

   Ved faglige spørsmål:


    

   NYHETER FRA K-RES

    Sist oppdatert 10.05.2024