Brukermedvirkning i kvalitetsarbeid, forskning og innovasjon

Brukermedvirkning er et verktøy for å sikre bred deltakelse i beslutningsprosesser. Brukermedvirkning skal bidra til at helsetjenestene er bedre tilpasset pasient og bruker, både når det gjelder utforming og gjennomføring - for hvert enkelt menneske og på gruppenivå. 

Det er krav om brukermedvirkning fra nesten alle som finansierer forsknings- og innovasjonsprosjekter innen helse i Norge. I prosjekter finansiert fra Helse Nord eller UNN, er det tydelige krav om reell brukermedvirkning gjennom hele prosjektet.  

KFA tilbyr veiledning i brukermedvirkning. Du kan få veiledning om brukermedvirkning hele veien gjennom prosjektet; i aller tidligste fase, når du skal finne gode modeller for brukermedvirkning for ditt forskningsprosjekt, opp mot søknadsprosesser, underveis om det oppstår uenighet om veivalg og mot slutten når du skal finne gode metoder for informasjon, implementering og praksisendring.   

Vi kan også gi råd om rekruttering av deltagere i studier, om tilrettelegging og om språk i skjema og informasjonsmateriell.    

Mer veiledning og informasjon om brukermedvirkning finnes her


Sist oppdatert 10.05.2023