Trygg akuttmedisin – regionalt prosjektmandat

Når akutt, alvorlig sykdom oppstår utenfor sykehus er det viktig at helsetjenestene klarer å samhandle raskt og godt. I Troms og Ofoten har forbedringsarbeidet Trygg Akuttmedisin resultert i nye samhandlingsprosedyrer for tre tidskritiske tilstander, akutt hjerteinfarkt, hjerneslag og blodforgiftning.

Publisert 09.03.2023
Sist oppdatert 08.02.2024

I 2015 meldte en kommuneoverlege sak til Overordnet samarbeidsorgan for UNN og kommunene i Troms og Ofoten. Han så et stort behov for bedre samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten og at det var mange forskjellige prosedyrer for samme tidskritiske tilstand. Lite faglig samordning og manglende felles informasjon førte ofte til manglende felles situasjonsforståelse ved kritisk sykdom.

Overordnet samarbeidsorgan satte da ned et klinisk samarbeidsutvalg som utviklet omforente prosedyrer for akutt hjerteinfarkt, hjerneslag og sepsis. Forbedringsarbeidet fikk navnet "Trygg akuttmedisin".

Sammen med Laerdal Medical er prosedyrene visualisert etter tilsvarende mal som for hjertestans. I tidsrommet 2019-2022 har rundt 600 medarbeidere fra legevakt, allmennlegetjeneste, hjemmetjeneste, sykehjem, ambulansetjeneste, AMK og vaktleger i sykehus har deltatt på kurs og gjennomført praktiske øvelser sammen.

Evalueringen fra kursdeltakere i Troms og Ofoten har vært svært god. Økt kompetanse, faglig trygghet og samtrening på tvers trekkes fram som gevinster. Dette merket Helse Nord seg og ga UNN i oppdrag å lede et prosjekt for å implementere Trygg akuttmedisin i alle sykehusområdene i nord.

Etter at Trygg akuttmedisin ble tatt i Helse Nords Oppdragsdokument er det utformet et regionalt prosjektmandat. Mandatet er godkjent i styringsgruppen for prosjektet hvor også kommunale representanter for de fire Helsefellesskapsområdene er med. Prosjekt og mandat er også presentert i Helsefellesskapsområdenes Strategiske samarbeidsutvalg (SSU) med tilslutning og forankring. Prosjektet følger opp Helsefellesskapenes innsatsområder når det det gjelder akuttmedisin og beredskap og Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023s mål om en bedre sammenhengende akuttmedisinsk kjede.

Tverrfaglig akuttmedisinsk teamtrening er allerede et forskriftskrav til ansvarlige for helsetjenester ('Akuttmedisinforskriften' §4). Forskriften spesifiserer at trening i samhandling og samarbeid skal utføres av virksomheter som yter akuttmedisinske tjenester», dette er et av hovedmålene til Trygg akuttmedisin.

Trygg akuttmedisin er et vellykket samhandlingstiltak som gir helsegevinst og samkjørte helsearbeidere. Kanskje vil det komme tilsvarende prosedyrer for flere tidskritiske tilstander. Alt håp er nemlig ute (prehospitalt) hvis vi skal klare å fange tidstyvene! Nå håper vi på tydelige forbedringer i målbare resultater for spesielt pasientene med akutt hjerteinfarkt i vårt helsefellesskap – og i hele regionen!

Sida til trygg akuttmedisin