Nevrologisk poliklinikk, Tromsø

Ved poliklinikken utredes og behandles pasienter med sykdommer i sentralnervesystemet, det perifere nervesystemet og i muskulatur. De vanligste sykdommene er epilepsi, MS, hodepine, slagsykdommer, Parkinsons sykdom, søvnsykdommer og sykdommer i de perifere nervene og i muskulatur. Åpningstid: 08-15.30

Parkinsonteamet
Nevro, Hud og Revmatologisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø har et tverrfaglig tilbud til pasienter med Parkinson sykdom som vi kaller Parkinsonteamet. Her vil de forskjellige faggruppene som det erfaringsmessig oftest er bruk for være representert. Av og til er det behov for å trekke inn andre faggrupper som ikke er en fast del av teamet.

Vi arrangerer også læring – og mestringskurs for nydiagnostiserte pasienter to ganger i året. Du kan melde deg på hos parkinsonsykepleier eller din nevrolog.

Avdelingen har sykepleier med særlig interesse for og kunnskap om Parkinson sykdom. Disse er kontaktpersoner og et bindeledd mellom deg og de andre fagpersonene. Sykepleieren fungerer som en koordinator for det tverrfaglige teamet. Vi tilbyr også telefonkonsultasjon eller time hvis du har behov for oppfølging fra sykepleier. Timen kan bestilles på Nevrologisk poliklinikk. Egenandel etter gjeldende satser. 

I teamet har vi tre nevrologer. Det er nevrologen som stiller diagnosen Parkinson sykdom på grunnlag av din sykehistorie og funn ved undersøkelse. Det er legens ansvar å informere om sykdommen, hvordan en kan forvente at den vil utvikle seg over tid og de ulike behandlingsalternativer. Det er legen som vil avgjøre når det skal startes opp med medikamentell behandling og hvilke medisiner som skal brukes. Legen har også ansvar for å henvise pasienten til fysioterapeut og til læring – og mestringskurs som arrangeres på sykehuset.

I teamet har vi en fysioterapeut. Fysioterapeuten kan bidra med funksjonsvurdering som bakgrunn for anbefaling av tiltak eller henvisning til lokal fysioterapeut. Fysioterapeuten kan bidra med å bedre eller vedlikeholde fysisk funksjon, forflytningsevne, deltakelse i hverdagslige aktiviteter, balanse, smerte, respirasjon og gangfunksjon. 

I teamet har vi en ergoterapeut. Ergoterapeuten jobber for at du skal være mest mulig selvhjulpen i daglige aktiviteter og på arbeidsplassen. Behandlingen kan dreie seg om vedlikeholdstrening, utprøving og tilpassing av hjelpemidler hjemme eller på arbeidsplassen, eller det kan være å lære nye teknikker for å mestre daglige gjøremål. Ergoterapeuten kan gi behandling når du er inneliggende og kan knytte kontakt til kommunal ergoterapeut på hjemstedet. Ergoterapeut kan også komme på hjemmebesøk.

Sosionom kan gjennom samtale, råd og veiledning bistå deg med å kartlegge den sosiale og økonomiske situasjon og eventuelt hjelpebehov i dagliglivet. En sosionom kan gi informasjon om ytelser og støtteordninger fra offentlige og private instanser, og formidle kontakt med disse. Sosionomen kan også hjelpe med å skrive søknader, brev o.l.

Logoped kan kartlegge svelgfunksjonen og gi råd om hvordan du kan kompensere for svelgevansker med kosttilpasning, sittestilling og svelgeteknikk. Kosttilpasning innebærer at mat og drikke tilpasses slik at du kan svelge på en tryggere måte. Logoped kan gi deg råd og veiledning dersom du har vansker med kommunikasjon. Logopeden kan også ved behov henvise til logoped på ditt hjemsted for oppfølgning.

ParkinsonNet skal bidra til at du som har Parkinsons sykdom, eller er pårørende, får optimal behandling og best mulig livskvalitet, der du bor. Skal du få det, trenger du å komme i kontakt med helsepersonell og fagpersoner som har god kunnskap om sykdommen. Hvem de er og hvor de jobber kan du finne ved å gå inn på fagpersonregisteret 

Informasjon fra Helsenorge

Samisk informasjon

Kontakt

Telefon

Postadresse

UNN Tromsø Nevrologisk poliklinikk 9038 Tromsø 

Digital egenregistrering

Slik finner du fram

Oppmøtested

Fløy D, plan 5

Åpningstid: 08-15.30

UNN Tromsø

Hansine Hansens veg 67

Vi tilbyr digital egenregistrering

Nå kan du oppdatere oss om ditt sykdomsforløp i et digitalt spørreskjema.
Les mer om digital egenregistrering
Hender på tastatur