Lege i spesialisering (LIS 1)

UNN har 42 stillinger for lege i spesialisering del 1 per halvår, hvorav 21 i Tromsø, 12 i Harstad og 9 i Narvik.

Første del av ny spesialistutdanning for leger, ble iverksatt 1. mars 2017. Andre og tredje del (LIS2-3) ble iverksatt 1. mars 2019. I forbindelse med ny utdanningsmodell er det innført læringsmål og aktiviteter som må godkjennes i hver enkelt del.

Det er oppstart for nye LIS1 i februar/mars og august/september. Tjenesten varer i 18 måneder, hvor 12 måneder skal gjennomføres i spesialisthelsetjenesten, og 6 måneder i primærhelsetjenesten. For å kunne starte i primærhelsetjenesten må alle læringsmål fra spesialisthelsetjenesten være godkjente.

UNN ønsker de beste kandidatene, og du bør velge oss fordi:

 • I UNN er det vi som medarbeidere som skaper resultater gjennom samarbeid og pasientmedvirkning.
 • Det er vårt oppdrag som universitets- og regionsykehus å være ledende i utviklingen av spesialisthelsetjenestens faglige tilbud i Nord-Norge, samtidig som vi har et særskilt ansvar for forskning og utdanning.
 • Du får jobbe og bo i en landsdel i stor utvikling med flotte kulturtilbud og unike naturopplevelser

 

LIS1-stillingene lyses ut vår og høst i Helsedirektoratets stillingsportal. Ansettelse foregår etter vedtatte utvalgskriterier. ​


Søk LIS1-stilling: Helsedirektoratets stillingsportal - Webcruiter

Autorisasjon eller LIS1-lisens er absolutte krav. Dette i henhold til Lov om helsepersonell § 48 og § 49. Det er også en forutsetning at man behersker norsk, eller et annet skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig, for en forsvarlig yrkesutøvelse.

I ansettelsesprosessen vektlegges tidligere lønnet arbeid som lege med autorisasjon eller som medisinerstudent med lisens, samt annet relevant arbeid i helsesektoren. Forskning og publikasjoner, relevant tilleggsutdanning, samisk språk, tillitsverv og erfaring fra helserelatert humanitært arbeid er også relevant. I tillegg til dette vektlegges personlige egenskaper, f.eks. at du er pasientorientert med gode kommunikasjonsevner, lyst og vilje til å jobbe i team, evne til selvstendig arbeid, initiativrik, engasjert, ønske om å bidra til godt arbeidsmiljø, fleksibel og tilpasningsdyktig.

Ved jevngode kandidater, vil de med lokal tilknytning og motivasjon for å arbeide i landsdelen kunne bli foretrukket.

Hvordan velges kandidatene?

Kandidatene velges ut i henhold til kvalifikasjonsprinsippet. I tillegg benyttes screening-spørsmål til rangering og kvalitetssikring av søknadene.                          

Gjennomgang av søkere med høyest poengsum, og valg av kandidater til intervju gjøres av team som består av overleger, LIS2, kommunerepresentanter og rådgivere med rekrutteringskompetanse.

Ved intervjuene deltar i tillegg tillitsvalgte.

Kriterier som vektlegges

 • Lønnet arbeid som lege med autorisasjon og/eller som medisinerstudent med lisens, samt annet relevant arbeid i helsesektoren
 • Interesse for å jobbe i kommunehelsetjenesten
 • Faglig og personlig egnethet
 • Motivasjon, gode samarbeidsevner, samt gode evner til kommunikasjon med pasienter, kollegaer.
 • Forskning/publikasjoner, tillitsverv og erfaring fra helserelatert humanitært arbeid
 • Flerkulturell kompetanse, spesielt kunnskap om samisk språk og kultur
 • Under ellers like vilkår vil kandidater med lokal tilknytning og motivasjon for å arbeide i Nord-Norge kunne bli foretrukket.

Det lages en innstilling og en reserveliste. Tilbud om stilling sendes ut per e-post. I henhold til Helsedirektoratets retningslinjer er det ikke anledning til å gi opplysninger om innstilling, reserveliste og om du står på reservelista. 

Arbeidsavtalen for LIS1 er utformet i henhold til gjeldende avtaler mellom Legeforeningen og arbeidsgiverforeningen Spekter.

Tilsetting i ordinær LIS1-stilling gir rett til ansettelse i én av de kommunene som UNN samarbeider med, se Spesialistforskriften § 11. Tilsetting i kommune er trekningsbasert, og skjer minimum 6 måneder før oppstart.

Les mer om den nye ordningen: Helsedirektoratet - autorisasjon og spesialistutdanning

Nyansatte LIS1 starter med et obligatorisk introduksjonskurs på fem dager med forelesninger, gruppeoppgaver samt ferdighets- og simuleringstrening.

De to første dagene er første halvdel av dagen med digital undervisning der LIS1 i Tromsø deltar fysisk og LIS1 i Harstad og Narvik er med digitalt. Den øvrige tiden holdes introduksjonsdagene lokalt med program tilpassede de lokale forhold.

Hensikten med introduksjonsdagene er at LIS1 skal bli kjent med UNN som organisasjon og foretakets strategier og satsningsområder. Dagene forbereder også LIS1 til arbeidet på avdelingene og legger grunnlaget for en lærerik tjeneste i UNN.Utdanningen ved sykehuset foregår hovedsakelig i akuttmottak og på avdeling. I akuttmottaket vil du som LIS1 ta imot pasienter, starte behandling, vurdere initial diagnostikk, og sørge for at pasienten overføres til riktig avdeling. Dette vil bli gjort under veiledning av en lege i spesialisering (LIS). I avdelingen deltar LIS1 i den daglige driften med visitt, utskrivninger og elektive innkomster av pasienter.

Det er egne vaktplaner for LIS1. En typisk vaktplan er på 38 timer per uke. Vaktordningene er forskjellige på de 3 lokalisasjonene.

Helseforetakets komité for spesialistutdanning av leger del 1 arbeider for en god spesialistutdanning i UNN, slik at LIS1 når målene som er beskrevet i Spesialistforskriften. Komitéen ledes av en klinikksjef. Sekretariatet ligger i Klinisk utdanningsavdeling.

Les mer om forskriften for spesialistutdanning for leger: Spesialistforskriften

Det er knyttet obligatoriske læringsaktiviteter til mange av læringsmålene. Introduksjonskurset er en del av dette. Ved oppstart vil du få tildelt egne læringsplaner som inneholder alle læringsmålene og læringsaktivitetene til del 1.

Alle LIS1 får undervisning og veiledning under hele perioden, og du får tildelt en egen veileder som vil ha et særskilt ansvar for deg. Veiledningen er obligatorisk og har som hovedmål å:

 • Gi oppfølging og tilbakemelding på progresjon i arbeidet og gjennomførte oppgaver
 • Sørge for at LIS 1 får tilstrekkelig variert tjeneste, tilgang på læringsaktiviteter og derved reell mulighet til å oppnå læringsmålene
 • Gi veiledning i opplevde problemsituasjoner 

Bolig: 

LIS 1 leger som trenger bolig mens de tjenestegjør ved UNN må så snart som mulig kontakte Ansatteservice i UNN (tidligere "boligkontoret")

 • Tromsø og Harstad: telefon 777 54000 
 • Narvik, telefon 769 68135 eller 769 68000
 • E-post til Ansatteservice i Tromsø, Harstad og Narvik: ansatteservice@unn.no 

Barnehage: 

UNN HF har ikke egne barnehager, men du kan finne informasjon om barnehagetilbud på Harstad, Narvik og Tromsø kommunes nettsider.

Flytting: 

Flytteutgifter dekkes av Helsedirektoratet. Nærmere informasjon finner du på Helsedirektoratets nettsider. Bruk Helsedirektoratets skjema for reise- og flytteutgifter.

Kantine: 

Personalkantine finnes ved alle sykehus. Der serveres det både varm og kald mat til relativt fornuftige priser. Både UNN Tromsøs somatiske avdelinger og UNN Harstad har i tillegg kiosk ved hovedinngangen.

Kulturtilbud: 

UNN HF har et aktivt og variert kulturtilbud, revy og bedriftsidrett med mere. Åpne kulturarrangement kunngjøres på Kulturavdelingens internettside eller på Velferdssidene på intranett.

Kollegastøtte: 

Legeforeningen har opprettet kollegastøtte. Kontaktinform asjon for hvert fylke.
Send e-post til LIS1-Henvendelser@unn.no

UNN Harstad har 12 LIS 1 legestillinger. Lis 1 ved UNN Harstad (Harstad sykehus) vil du få mye ansvar samtidig som du følges opp tett. Dette gir store muligheter for læring.

UNN Harstad

UNN Harstad er et fullverdig akuttsykehus. Vi tenker nytt og utradisjonelt i et oversiktlig fagmiljø og har som mål å skape et av Norges fremste lokalsykehus samtidig som vi videreutvikler universitetssykehusfunksjonene.

LIS 1 legene har todelt tjeneste: 6 måneder med kirurgi og 6 måneder med medisin. Stillingene er koblet til distriktstjeneste i Troms fylke. 

UNN Harstad har tilknytning til følgende kommuner: Harstad (3), Senja (4), Tjeldsund, Kvæfjord, Salangen, Lødingen, Sørreisa.

Som LIS 1 lege ved UNN Narvik (Narvik sykehus) vil du få mye ansvar samtidig som du følges opp tett. Dette gir store muligheter for læring. UNN Narvik har 9 stillinger for LIS 1 leger.

UNN Narvik

UNN Narvik er et fullverdig akuttsykehus. Vi tenker nytt og utradisjonelt i et oversiktlig fagmiljø og har som mål å skape et av Norges fremste lokalsykehus samtidig som vi videreutvikler universitetssykehusfunksjonene. 

LIS 1 legene ved UNN Narvik har 2 delt tjeneste: 6 måneder kirurgi og 6 måneder medisin. Det skal bygges et nytt sykehus som skal integrere somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og ivareta samhandlingsreformens krav til tettere samhandling mellom spesialist- og primærtjenesten. Sykehuset skal utvikles til en utdannings- og forskningsarena for moderne lokalsykehusdrift.

Stillingene er foreløpig koblet til distriktsturnustjeneste i Sør-Troms og Nordland fylke. 

UNN Narvik har tilknyttet følgende kommuner: Narvik (4), Bardu, Tjeldsund/Evenes, Lavangen, Ibestad + en uavklart.

UNN Tromsø er regionsykehus for Nord-Norges ca. 450 000 innbyggere og lokalsykehus for ca. 70 000 innbyggere.

UNN Tromsø

LIS 1 legene ved UNN Tromsø er fordelt på 2-delt og 3-delt tjeneste. Alle LIS 1 legene skal enten ha fire måneder indremedisin, fire måneder psykiatri og fire måneder kirurgi inkl. ortopedi, eller seks måneder medisin og seks måneder kirurgi.

UNN Tromsø har 21 LIS1 stillinger. Per halvår er 9 plasser forbeholdt 2-delt tjeneste og 12 plasser forbeholdt 3-delt tjeneste. Kandidatene kan i utgangspunktet velge 2- eller 3-delt tjeneste etter tilsetting. UNN Tromsø har tilknyttet til følgende kommuner: Tromsø (5), Målselv (3), Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Sørreisa + to uavklarte.

Sist oppdatert 21.09.2022