Forskningsgruppe Nevromuskulære sykdommer

Nevromuskulær forskningsgruppe er sammensatt av medlemmer fra tidligere nevrologisk avdeling, patologisk anatomisk avdeling, medisinsk genetisk avdeling og avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering. Flere av medlemmene har også tilknyttning til nevromuskulært kompetansesenter (NMK).

Publisert 07.06.2016
Sist oppdatert 27.02.2017

Forskningsgruppen teller 18 medlemmer hvorav fire i faste heltidsstillinger (2 professorater og 2 overingeniørstillinger) samt 6 stipendiater og åtte bistillinger (2 professor II, 6 førsteamanuensis/universitetslektor II). Nevromuskulær forskningsgruppe innehar bred kompetanse og et vidt spekter av forskningsprosjekter – til sammen 15.

Seks av disse prosjektene involverer minst 2 av fagdisiplinene nevrologi, patologi og genetikk. Prosjektporteføljen spenner fra rene kliniske studier til basale molekylære studier av sykdomspatogenese. Forskningsgruppens medlemmer har også tilhørighet til Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) ved UNN.

Langsiktige målsetninger
Forskningsgruppens medlemmer er assosiert til nasjonalt Nevromuskulært kompetansesenter (NMK), UNN. Mange prosjekter initieres med bakgrunn i kliniske og diagnostiske problemstillinger som gjelder vår befolkning og som behandles i dette forumet. Vi ønsker å utnytte den komplementære kliniske og teknologiske kompetansen innen patologi, nevrologi, genetikk og rehabilitering til å gjennomføre god klinisk forskning, grunnforskning og translasjonsforskning. Vi vil i større grad søke eksternt samarbeide, også internasjonalt, for ytterligere tilførsel av spisskompetanse. Vi vil i fremtiden legge vekt på utforming av gode prosjektsøknader for å øke andelen av ekstern finansiering.

Forskningsfokus
Forskningsgruppen har per i dag 15 forskjellige prosjekter hvorav 6 er samarbeidsprosjekter på tvers av fagdisiplinene. Prosjektene omfatter hele spekteret fra klinisk forskning og epidemiologi til eksperimentell molekylærbiologisk forskning og omhandler blant annet CMT (Charcot-Marie-Tooth) lignende motor nevron sykdom, Multippel sklerose, ”Limb Girdle” muskeldystrofi, utredning av kreatin kinase nivå i normalbefolkningen, effekt av rehabilitering ved traumatisk hjerneskade, hjerneslag og langvarige muskel-skjelettsmerter samt studier av nervefiberfunksjon hos pasienter med diabetes, hypotyreose og tilstander med smertefull nevropati. Denne profilen reflekterer forskningsgruppens sammensetning. I fremtiden vil det i tillegg bli etablert prosjekter som i større grad utnytter hele gruppens kompetanse.

Forankring i Helsefak/UNN´s forskningsstrategi
Nevromuskulær forskningsgruppe er forankret i Helsefak/UNN sin forskningsstrategi ved at:

  1.  – vi vil utvikle et slagkraftig forskningsmiljø på tvers av disiplinene og instituttene.
  2. – vi vil drive pasientnær forskning i enkeltprosjekter og gjennom deltakelse i nasjonalt Nevromuskulært kompetansesenter (NMK/UNN).
  3. – vi vil drive translasjonsforskning der forskningsresultater fra enkeltprosjekter har direkte innflytelse på pasientveiledning og behandling.