Nye data fra EuSCAPE studien publisert

Som ett av 32 land deltok Norge i den multinasjonale prospektive studien «The European Survey of Carbapenemase-Producing Enterobacteriaceae (EuSCAPE)» som pågikk i 2013-2014. K-res koordinerte den norske deltakelsen, samt innsamling av isolater og epidemiologiske data.

Publisert 28.09.2020
Sist oppdatert 29.08.2022
​Fra denne studien er det nå nylig publisert en analyse av spredningen av karbapenemasegener blant Klebsiella pneumoniae. Studien er en oppfølgingsstudie fra to tidligere publikasjoner fra EuSCAPE (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27866944/ og https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31358985/).

Det er godt kjent at spredningen av resistens blant Gram-negative er nært koblet til mobile genetiske elementer og i hovedsak plasmider. Plasmider med resistensgener kan overføres mellom bakterier både mellom samme species, men også mellom ulike species. Denne formen for horisontal genoverføring bidrar til at resistens spres hurtigere sammenlignet med kromosomale mutasjonsbaserte resistensmekanismer.

Helgenomsekvensering av bakterieisolater har økt vår forståelse av epidemiologien og spredningen av resistens, men på grunn av teknologiske begrensninger har dette i hovedsak fokusert på kjernegenomet til bakteriene og ikke de mobile genetiske elementene.

Den nye studien har detaljert undersøk betydningen av plasmider i spredningen av karbapenemasegener blant K. pneumoniae. Totalt ble 1717 K. pneumoniae isolater undersøkt ved bruk av både kort- og lang genomsekvenseringsteknologi. Kort oppsummert viser studien at spredningen av karbapenemasegener følger tre forskjellige spredningsveier: (i) for OXA-48 så er spredning assosiert til ett konservert plasmid som har spredt seg til flere forskjellige K. pneumoniae kloner, (ii) for VIM og NDM så er spredning assosiert til flere plasmidtyper og forskjellige K. pneumoniae kloner, og (iii) for KPC så er spredning assosiert til flere plasmidtyper, men i hovedsak assosiert til en K. pneumoniae klon.

Studien viser også at spredningen er assosiert med tidligere kjente høy-risiko kloner, klonal ekspansjon og frekvent spredning i helsevesenet og over landegrenser. Spredning av karbapenemaseproduserende høy-risiko kloner er også observert i Norge (se f.eks. årlig rapport fra K-res og NORM rapporten 2019 )

Funnene i studien illustrerer viktigheten av detaljert overvåkning koblet med infeksjonskontroll og smittevern for å hindre spredning av karbapenemaseproduserende høy-risiko kloner.

K-res ønsker å takke alle norske laboratorier som bidro til studien med isolater og data.

For spørsmål om studien kontakt Ørjan Samuelsen  eller Bjørg Haldorsen .