Ivaretakelse av nasjonal referansefunksjon for VRE – presisering

Vi ønsker å komme med noen presiseringer angående hvilke stammer som bør sendes inn for referansediagnostikk.

Publisert 08.05.2019
Sist oppdatert 13.04.2021

K-res ble tildelt referansefunksjon for vankomycinresistente enterokokker (VRE) i juni 2018. K-res er avhengig av et godt samarbeid og en tydelig kommunikasjon med de mikrobiologiske laboratoriene for å kunne ivareta funksjonen på en hensiktsmessig måte (Kfr. Helsedirektoratets rundskriv Nr. I-5/2013).

Gjennom referansefunksjonen er vi tillagt følgende oppgaver:

  • Referansediagnostikk
  • Opprettholde en samling av stammer og annet referansemateriale
  • Vitenskapelig råd og støtte
  • Samarbeid og forskning
  • Overvåkning, beredskap og respons ved utbrudd

For kunne utøve våre oppgaver er vi helt avhengige av å få tilsendt relevante stammer og da særskilt for å kunne ivareta overvåkningsfunksjonen. Helsedirektoratets rundskriv (I-5/2013) presiserer at «Laboratoriet med nasjonal referansefunksjon i medisinsk mikrobiologi skal gi nærmere angivelse for innsendingen av smittestoff eller prøvemateriale, og fastsette rutiner for den praktiske innsendingsmåten».

Vi vil med dette presisere følgende kriterier for hvilke stammer som bør sendes inn for referansediagnostikk og ser for oss tre hovedkategorier:

  1. . Alle kliniske E. faecium og E. faecalis VRE isolater (mistenkte og bekreftede) må sendes inn: Disse vil bli analysert med helgenomsekvensering (HGS) for å overvåke genetisk slektskap og mobile genetiske elementer. Hvis HGS-data allerede finnes, ønskes kun fastq-filer sammen med nødvendig epidemiologisk informasjon.
  2. Ved mistanke om eller bekreftet VRE-utbrudd er det viktig å få tilsendt representative kliniske og/eller bærerisolater. Ta direkte kontakt med K-res slik at vi kan få nærmere informasjon om utbruddet og avklare hvilke isolater som skal sendes inn. Isolatene vil bli undersøkt for genetisk slektskap med HGS.
  3. Enterokokker hvor det er diskrepans mellom vankomycin feno- og genotype. Dette omfatter (i) vanA-/B-gen positive vankomycinfølsomme enterokokker. (ii) vankomycinresistente E. faecium og E. faecalis som er vanA-/B-gen negative. Disse vil undersøkes nærmere med mikrobuljongfortynning og/eller genetiske analyser alt etter hva problemstillingen er.

Kontaktpersoner er:
Kristin Hegstad (kristin.hegstad@uit.no )
Arnfinn Sundsfjord (arnfinn.sundsfjord@uit.no )
Bjørg Haldorsen (bjorg.haldorsen@unn.no )