Bestilling, utlevering og lagring av data

Denne retningslinjen gjelder bestilling, utlevering og lagring av data, der Helse Nord IKT er leverandør. Bestillingen følger prosessbeskrivelse i Docmap PB1419, Nye tjenester.

Hva er Nye tjenester 

Nye tjenester er mottaksapparatet for leveranser av nye og oppdaterte tjenester i Helse Nord IKT, og følger ett prosessinnføringsløp. Nye tjenester er oppdragsfinansiert, og faktureres for medgått tid. 

Hvordan går behovsmelder frem for å bestille fra Nye tjenester 

Behovsmelder (prosjektleder) melder behov for bestilling, utlevering og lagring av data til helseforetakets IKT-bestiller. Forankring fra ledelse, REK og PVO, Finansiering/koststed, kontaktperson med beslutningsfullmakt og kontaktperson fra foretaket klareres av behovsmelder. Bestillinger til Nye tjenester håndteres av IKT-bestiller i Bestillerportalen, på vegne av behovsmelder. 

Når bestillingen skjer fra UNN, kan det gjøres ved å kontakte Digitale tjenester og teknologi via epostadressen UNN-ESI-digitale-tjenester-teknologi@unn.no. Interne brukere fra UNN kan lese mer om dette på intranett. ​

De ulike fasene i Nye tjenester 

Nye tjenester følger en prosess bestående av ulike faser, og beslutningspunkter, som den forenklede skissen her illustrerer: 

 

Illustrasjon av prosess

 

 

Løsningsdesign 

I løsningsdesignet avtales og dokumenteres datakilde, hvor det utleveres, filformat og lagring av data. 

ROS 

Det blir utført teknisk ROS i forbindelse med løsningsdesign, og sendes sammen med tilbud til kontaktperson med beslutningsfullmakt. Teknisk ROS kan også fremskaffes fra IKT-bestiller ved forespørsel. Funksjonell ROS håndteres av helseforetaket. 

Tilbud 

Det blir sendt tilbud i Elements, med krav om signering fra oppgitt kontaktperson med beslutningsfullmakt. Med tilbudet følger estimert timepådrag for oppdraget i Nye tjenester, og teknisk ROS.   

Hvem sørger for prioritering av oppdragene i Nye tjenester? 

Regionalt prioriteringsråd er et sammensatt rå​d, bestående av IKT-bestillere i helseforetakene og representanter i Helse Nord IKT. Prioriteringsrådet tar utgangspunkt i innmeldte forespørsler via Nye tjenester og beslutter rekkefølgen for oppstart av oppdragene.  ​Sist oppdatert 10.05.2023