Viktig endring av rusmiddelanalyser i urin

Fra 6. januar 2020 endrer vi analysemetode for screening av rusmidler i urin ved fagområdet Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin. Rusmiddelscreening vil heretter utføres med kromatografisk og massespektrometrisk analysemetode (lc-ms/ms). En viktig målsetning med endringen er økt analysekvalitet og mer rasjonell rusmiddeltesting.

Publisert 06.01.2020
Sist oppdatert 07.12.2021

Hva endringen innebærer

Tidligere benyttet vi «uspesifikk» immunologisk metode (KIMS) ved screening av rusmidler i urin. Analysemetoden er nyttig for å få en rask oversikt over hvilke substanser en urinprøve kan inneholde. Metoden skiller imidlertid kun mellom hovedgrupper av misbrukssubstanser, og ved et positivt resultat kan man ikke fastslå hvilken substans som er inntatt. Det er også andre begrensninger forbundet med immunologisk metode, som kryssreaksjoner og større risiko for falskt positive og falskt negative svar. Ved bruk av lc-ms/ms påvises spesifikke substanser i urinen. Analysemetoden er arbeidskrevende, men gir entydige resultat med færre feilkilder.

Det tidligere rekvireringsalternativet «screening» utgår og erstattes av en «basispakke» for rusmidler i urin. I basispakken inngår spesifikk analyse av 25 vanlige rusmidler innen substansgruppene benzodiazepiner, cannabis, opioider, sentralstimulerende midler og z-hypnotika. Rekvirenter kan velge analyse av hele basispakken, eller kun enkelte substansgrupper der dette er ønskelig. Analyse av basispakken vil utføres 4 dager per uke ved Laboratoriemedisin. Resultatene vil rapporteres ut som påvist/ikke påvist, mot tidligere positiv/negativ. Noen påvisningsgrenser vil også bli justert.

Ved mistanke om inntak av andre substanser enn de som inngår i basispakken, kan rekvirenter bestille utvidede analysepakker innen hver substansgruppe, eller rekvirere aktuelle substanser som enkeltanalyse(r).

Nye rekvisisjoner

Når endringen trer i kraft vil reviderte papirrekvisisjoner av «Rusmiddelanalyser» og «Sanksjonære rusmiddelanalyser» ligge tilgjengelig på UNNs Laboratoriehåndbok  (velg Fagområder, deretter Rekvisisjoner).

På rekvisisjonen finnes fullstendig oversikt over analyserepertoaret, samt hvilke substanser som inngår i de ulike analysepakkene.

Ved mottak av gamle rekvisisjoner der det er rekvirert «screening» vil bestillingen bli konvertert til «basispakke».

Ved spørsmål, kontakt Laboratoriemedisin, tlf. 776 26718 eller vakthavende klinisk farmakolog, tlf. 900 89304.