Vekselvis sommerstenging av fødeavdelingene i Harstad og Narvik

Universitetssykehuset Nord-Norge vil sommeren 2024 gjennomføre vekselvis stenging av fødetilbudet i Narvik og Harstad.

Publisert 10.05.2024
UNN Narvik

Beslutningen om sommerstenging er gjort med bakgrunn i kravene som fremkommer i den nasjonale veileder «Et trygt fødetilbud - kvalitetskrav i fødselsomsorgen».

 • Fødeavdelinga i Harstad stengt i fire uker fra 24. juni til 22. juli,
 • Fødeavdelinga i Narvik blir stengt i fire uker fra 22. juli til 19. august.

 Fra 19. august vil begge avdelingene igjen være i full drift.

Praktisk informasjon vedrørende sommerdrift 2024 

Gravide med termin i de perioden vi har sommerdrift mottar skriftlig og muntlig informasjon om hvordan de skal forholde seg når fødselen nærmer seg. Fødested og eventuelt opphold i påvente av fødsel vil bli avklart i samråd med jordmor og/eller gynekolog senest i svangerskapsuke 36.

Gravide som har termin i denne perioden får tilbud om samtale og journalskriving i løpet av mai/juni ved sine respektive fødeavdelinger.

Stengeperiode fødeavdelingen i Harstad:

24. juni – 22. juli

Siste inntak av pasienter blir søndag 23.juni klokken 15. Gravide og fødende med naturlig fødested Harstad skal i stengeperioden henvende seg til Føde/gyn ved UNN Narvik på telefon 76 17 27 70

Stengeperiode fødeavdelingen i Narvik

22. juli – 19. august

Siste inntak av pasienter blir mandag 22. juli klokken 08. Gravide og fødende med naturlig fødested Narvik skal i stengeperioden henvende seg til Føde/gyn ved UNN Harstad på telefon 77 01 52 90

Følge- og vurderingsberedskap

Ved mottak av fødende samme dag som stengeperiodene begynner, vil vi gjøre individuelle vurderinger om hvor det er mest hensiktsmessig å føde. Alle som føder rett i forkant av stengeperiodene og som har behov for lengre barselopphold må regne med overflytting til den fødeavdelingen som er åpen i perioden etter fødselen.

Vi etablerer en følge- og vurderingsberedskap i stengeperiodene ved begge sykehusene.

Beredskapstjenesten består av jordmor i døgnkontinuerlig vakt som vil kunne vurdere kvinner som er usikre på hvor langt de er kommet i starten av fødselen, om de har tid til å reise i egen bil til fødested, om de trenger ambulanse, eller om fødselen er umiddelbart forestående. Vurderinger av akutte situasjoner som spørsmål om vannavgang, blødninger eller for tidlige rier kan også gjøres lokalt.

Gravide eller fagfolk i kommunal fødselsomsorg kontakter den åpne fødeavdelingen ved spørsmål.

Vurdering om behov for følgetjeneste eller annen kontakt gjøres av vakthavende jordmor ved den fødeavdelingen som er åpen, som kontakter jordmor i beredskapsvakt. Jordmor kontakter videre den fødende direkte og avtaler videre oppfølging/vurdering og eventuelt følge til fødested.

Fødepoliklinikk/gynekologisk poliklinikk

Både Harstad og Narvik vil ha poliklinisk tilbud hele sommeren, inkludert stengeperiodene. Gynekolog vil være til stede på poliklinikken på dagtid hele sommeren.

Det polikliniske tilbudet vil bestå av:

 • Planlagte vurderinger/kontroll av risikogravide
 • Rutinemessig ultralyd av gravide
 • Trivselskontroller
 • Gynekologiske undersøkelser og øyeblikkelig hjelp

Barselpoliklinikk

Vi etableres en barselpoliklinikk både i Harstad og Narvik som ivaretar oppfølgning ved tidlig hjemreise etter fødsel. Vektkontroll av den nyfødte, nyfødtscreening (Føllings prøve) og hørselstest tilbys i tillegg til ammeveiledning. Vi kan også gjøre rutinemessig nyfødtundersøkelse utført av lege.

Personalet ved aktuelle forløsningsstad bestiller time for dette på vegne av mor og barn.

Øyeblikkelige henvendelser rettes til vakthavende gynekolog på dagtid i Harstad og Narvik etter gjeldende rutiner.

Henvisning av fødende og gynekologiske pasienter

Alle henvisninger/henvendelser om øyeblikkelig hjelp skal gjøres direkte til fødeavdelingene i Harstad og Narvik, eventuelt til Kvinneklinikken i Tromsø. Spør etter vakthavende gynekolog

Viktige telefonnumre

Kontaktinformasjon

 • Marte Kristoffersen, seksjonsleder ved føde/gyn UNN Narvik
  Telefon 90 13 30 57  
 • Tove Svee, seksjonsleder ved føde/gyn UNN Harstad.
  Telefon 77 01 52 92
 • Maria Wølner, enhetsleder ved føde/gyn UNN Harstad.
  Telefon 77 01 56 43