Ambulant rehabiliteringsteam (ART) i UNN

Ambulant rehabiliteringsteam (ART) gir et tilbud som er rettet mot hjemmeboende pasienter og samarbeider med pårørende, helsetjenester og hjelpeapparat på de arenaene pasienten er. De ambulante teamene dekker ulike geografiske områder og er sammensatt av flere faggrupper.

Publisert 18.04.2023

Ambulant rehabiliteringsteam (ART) er en del av rehabiliteringstilbudet i UNN og dekker kommunene i Ofoten og Troms. ART Tromsø dekker UNN Tromsøs lokalsykehusområde og ART Narvik dekker UNN Narvik og UNN Harstads lokalsykehusområde.

Hva kan ART gjøre? 

ART jobber for at den enkelte får et sammenhengende og individuelt tilpasset rehabiliteringstilbud i forhold til egen situasjon. Pasient, pårørende og lokalt hjelpeapparat, samt andre samarbeidspartnere, tilbys informasjon og veiledning og hjelp til koordinering og samhandling. Vi gjennomfører alltid en bred og helhetlig kartlegging som danner grunnlag for videre plan. Mål og tiltak skal ha som hensikt å fremme selvstendighet, mestring og deltakelse, og tilpasses den enkelte etter behov. Tilnærmingen er strukturert og involverer ofte en rehabiliteringsplan eller individuell plan, samt ansvarsgruppe.

Eksempler på hva  ART kan gjøre: 
  • ​Kartlegge funksjonsnivå, mål og behov for bistand i rehabiliteringsprosessen
  • Koordinere tiltak og være en pådriver for god samhandling mellom tjenesteytere
  • Gi råd og veiledning til pasient, pårørende og fagpersonell
  • Gi råd og veiledning i forbindelse med oppstart av ansvarsgruppe og individuell plan
  • Samarbeide med NAV, arbeidsgiver, skole og andre relevante samarbeidspartnere
  • Mestringsorienterte- og støttesamtaler
  • Undervisning og lærings- og mestringskurs
  • Kompetanseheving innen rehabiliteringsfeltet
  • Arbeidsrettet rehabilitering​

​Hvilke pasienter henvises til ART?

Personer mellom 18-70 år med funksjonssvikt som gir langvarige og sammensatte rehabiliteringsbehov. I all hovedsak hjerneslag, traumatisk hodeskade, hjernetumor, MS, multitraume, nevromuskulære sykdommer og alvorlig grad av CFS/ME.

Lærings- og mestringskurs for pasient og pårørende

Ambulant rehabiliteringsteam v/ UNN Tromsø tilbyr gruppebasert mestringskurs​ to ganger i året for personer i arbeidsaktiv alder som har fått milde til moderate kognitive vansker etter ervervet hjerneskade. Det arrangeres også eget kurs for pårørende.

Henvisningsrutiner

Du kan kontakte oss for å spørre om råd eller diskutere rehabiliteringsforløp. For å følge opp enkeltsaker trenger vi formell henvisning fra en lege. Henvisning kan sendes elektronisk til: FMR kontor innl Tromsø. Husk å merke tydelig i henvisningen at den skal til ART og hvilken lokasjon (UNN Tromsø eller UNN Narvik).

Kontaktinformasjon

ART Narvik:
Tre mennesker stående på en bru i vinterlandskap


ART Tromsø:
Fem mennesker stående i en gang