Forskning i psykisk helse- og rusklinikken

Psykisk helse- og rusklinikken (PHRK) har forskningsprosjekter innenfor helsetjenesteforskning, psykiatrisk epidemiologi og kliniske studier. Det er et overordnet mål at forskning skal være en naturlig og integrert del av driften i alle deler av PHRK. Forskningen skal oppleves nyttig for pasienter, pårørende og ansatte.

Forskning i PHRK drives i tett samarbeid med Forskningsgruppe psykiatri, Institutt for klinisk medisin og andre relevante forskningsgrupper ved UIT Norges arktiske universitet. Forskningsgruppe psykiatri er samlokalisert med Fagutviklingsenheten.     

UNN skal tilrettelegge for ulike typer medisinsk og helsefaglig forskning. Forskning er viktig for å forbedre helsetjenesten og for å være i stand til å foreta kritiske vurderinger av etablert og ny kunnskap, behandlingstilbud og teknologi, samt for å ivareta og veilede pasienter og pårørende. 

En systematisk forskningsvirksomhet danner basis for kvalitetsutvikling i spesialisthelsetjenesten, og er et fundament både for kunnskapsbasert praksis og for utdanning og rekruttering av kvalifiserte medarbeidere.

Forskning på psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser og avhengighet (TSB) er også et prioritert område.

Det er et ønske at forskningsaktiviteten i PHRK øker betydelig, og at en større andel av klinikkens ansatte innehar forskningskompetanse. 

Det er en direkte sammenheng mellom kvalitet i klinikken, fagutvikling og forskning. Eksempelvis kan langsgående studier av innlagte pasienter gi motivasjon til systematisk kvalitetsutvikling, og kvalitetsprosjekter vil kunne stimulere til nysgjerrighet, økt engasjement og utvikling av klinisk relevante forskningsprosjekter. En klar sammenheng mellom klinikk, kvalitetsutvikling og forskning vil også styrke kvalitet på undervisning av ulike studentgrupper tilknyttet PHRK som del av UNN som universitetsklinikk, noe som igjen vil virke rekrutterende og stabiliserende. Forskning skal derfor være en viktig og integrert del av virksomheten på alle nivå, både for å gi økt kvalitet på behandling, øke generelt kompetansenivå og sikre rekruttering av faglig oppdaterte medarbeidere. 

 Brukerperspektivet skal inkluderes i all forskning hvor dette er relevant. Særlig er brukermedvirkning viktig i helsetjenesteforskning og kliniske studier, det vil si i den pasient- og praksisnære forskningen, og i tjeneste- og produktinnovasjon. Det bør også etableres strukturer som gjør det mulig å fange opp spørsmål og problemstillinger som brukere er opptatt av, og medvirkningen kan skje på ulike nivå og i ulike faser av forskningsprosessen. Brukermedvirkning i forskning i PHRK skal være i tråd med spesialisthelsetjenestens felles retningslinjer for brukermedvirkning i forskning. 

Forskere i Psykisk helse- og rusklinikken jobber med ulike forskningsprosjekter innenfor psykisk helse og rus. Dette innebærer prosjekter som omhandler fysisk trening og psykisk helse, diagnostikk, somatisk helse og psykiatri, suicid og demens / kognitiv funksjon.  

Klinikken gjennomfører også kliniske studier på transkraniell magnetisk stimulering​ (TMS) ved depresjon, høyintensiv fysisk trening mot stress og angst og mentaliseringsbasert terapi for ulike psykiske vansker».  

Sist oppdatert 23.05.2023