Brukermedvirkning i psykisk helse- og rusklinikken

Brukermedvirkning er en grunnleggende og lovfestet rettighet; og innebærer at pasient, bruker og pårørende betraktes som en likeverdig partner i diskusjon og beslutninger som angår dem (samvalg, brukermedvirkning på individnivå) samt som et eget fagperspektiv på tjeneste- og systemnivå.

​Faste strukturer, tiltak, faste fora og brukerrepresentantenes permanente medvirkning skal organiseres slik at det gir brukerne reell innflytelse. Brukerstemmen skal være en tydelig rettesnor i utviklingen av fremtidens helsetjenester, 

Plan for brukermedvirkning

Brukermedvirkning innen psykisk helse og rus er en lovfestet rettighet og et virkemiddel for å oppnå kvalitet på tjenestene. Brukermedvirkning på individnivå gjelder pasienters og pårørendes rett til informasjon, involvering, innflytelse og medbestemmelse i helsetjenesten.

På system- og tjenestenivå handler brukermedvirkning om å ivareta pasienters og pårørendes interesser som brukergruppe innen utvikling og evaluering av fag og tjenestetilbud. Dette gjøres ved brukerrepresentasjon og deltakelse i fora hvor beslutninger tas eller tilråding gis. For at brukere og pårørende skal ha reell innflytelse må medvirkningen sikres fra start til slutt, på alle nivåer og i et likeverdig samarbeid med tjenestene.

Ved å lovfeste brukermedvirkning både på individ- og systemnivå, har styresmaktene myndiggjort brukerkunnskapen og erfaringskompetansen til brukere, pasienter og pårørende av tjenestetilbud innen rus og psykisk helse.

En konsekvens av denne myndiggjøringen er at enkelte tjenestesteder ansetter mennesker på bakgrunn av slik erfaringsbasertkunnskap. Kvalifikasjonskrav er egen og/eller nærstående erfaring med psykisk sykdom og/eller rusmiddelavhengighet. I Psykisk helse- og rusklinikken er det fem slike stillinger (deltid og heltid) med benevnelsen «Erfaringskonsulent» og «Medarbeider med brukererfaring».

Brukermedvirkning er en strategi og skal være et bærende prinsipp i UNN HF. Psykisk helse- og rusklinikken har som mål at brukernes behov skal være førende for utvikling av tilbud og at brukerkompetanse og fagkompetanse skal være likeverdig.

I Fagutviklingsenheten bestrebes det å involvere brukere, -representanter, erfaringsformidlere og erfaringskonsulenter i fag- og tjenesteutviklingsarbeid. Brukerperspektivet og erfaringskompetansen skal være en sentral del i opplæring og kunnskapsformidling. Enheten har ansatt erfaringskonsulent.

Relevante nettsider

 

Sist oppdatert 04.04.2024