Kompetansekartlegging og strukturerte kompetansehevingstiltak øker pasientsikkerheten

Tredelt ferieavvikling tvang fram et større behov for å vite hvilken kompetanse som var tilgjengelig i ferieperioden sammenlignet med ellers i året. Det ble begynnelsen på en systematisk opplæring av nyansatte med påfølgende testing av kunnskap. Nå kartlegges alle nyansattes kompetanse regelmessig ved hjelp av egenevaluering og kompetansetester for å kunne gi målrettede kompetansehevingstiltak.

F.v. sykepleier Philip Oware, fagsykepleier Hilde Wang Sørensen, fagsykepleier Siw Aune Johansen, sykepleier Sigrid Indrevik Sep

F.v. sykepleier Philip Oware, fagsykepleier Hilde Wang Sørensen, fagsykepleier Siw Aune Johansen, sykepleier Sigrid Indrevik Seppelæ og sykepleier Ken-Jøran Jolma

-Vi ønsket en arbeidsdag der alle ansatte hadde en minimumskompetanse og at kompetansen var jevnt spredt.  Arbeidet startet i 2016/2017 med å først se på ansattes ansiennitet og brukte dette som grunnlag når turnusen skulle lages. Ansiennitet viste seg å ikke være god nok indikator så vi måtte tenkte annerledes.

Vi etablerte en 50 prosents fagsykepleierstilling med fokus på -kartlegging og kompetanseheving og det ble laget en plan for de nyansatte der alle får tre ukers detaljert og mer systematisk opplæring med en kompetansetest tre til fire måneder senere. Etter denne testen gjennomføres en samtale med gjennomgang av testen. Nå vet vi hvor hullene i kunnskapen er og vi kan planlegge målrettet undervisning og den ansatte kan målrette sin egen tilegning av kunnskap.

Aktiv bruk av kompetansemodulen

Alle kompetansekrav er lagt inn i kompetansemodulen og utføring av kompetansekravene følges opp av fagsykepleier og leder. Testing av sykepleiernes kunnskap er ikke vanlig ved UNN og i begynnelsen var det mye spenning og usikkerhet knyttet til dette. Frykten for å «ikke være god nok» var absolutt til stede.

 I dag har kulturen endret seg, nå er fokuset utelukkende på kompetanseheving og egenutvikling. -Vi har ingen «skam»-kultur og de ansatte syntes det er lettere nå å si ifra når det er ting de ikke kan eller forstår helt.  Det er jo også litt spennende å teste seg selv. Alt dette gir leder og fagsykepleier bedre mulighet til å følge opp den enkelte.

Håper på økt stabilitet

- Vi håper at disse tiltakene også skal bidra med på å gjøre hjerte-, lunge- og karkirurgisk sengepost til en ytterligere attraktiv arbeidsplass å jobbe på, samt at vi får økt kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen. Vi holder på å gjennomgå statistikken og vi kan se en antydning til at «turnover» tiden, altså hvor lenge de ansatte forblir hos oss har en ønsket utvikling.
Vi har lært:

  •  Ansatte er forskjellige og noen trenger individuell, tilpasset opplæring
  • Det må settes av god tid til fagutvikling
  • Den enkeltes egenutvikling er viktig

Veien videre:

  • Vi håper å få til gode målinger slik at vi kan se om tiltakene har den effekten vi håper på.
  • Fortsette å skape en trygg lærende kultur


Ta kontakt med:

Hillevi Knudsen – Seksjonsleder, hjerte-, lunge-, og karkirurgisk sengepost
E-post: hillevi.knudsen@unn.no

Sist oppdatert 09.12.2021