Andre samarbeidsavtaler mellom UNN og kommunene

Ordningene omkring ledsager for pasienter mens de er i sykehuset, er fra juni 2020 inkludert i Tjenesteavtale 3. Det er altså ikke lenger en egen ledsageravtale. Transport og ledsagelse av pasienter som skal innlegges ved psykiatrisk akuttpost reguleres av egne retningslinjer vedlagt denne avtalen. Disse er ikke endret.

De to nye retningslinjene for ledsagelse av pasienter ved poliklinisk-/dagbehandling eller ved innleggelse er utviklet av et klinisk samarbeidsutvalg med representanter fra sykehuset, kommunene og pasient- og brukerutvalget, og er godkjent av Overordnet samarbeidsutvalg i juni 2020. For ledere og klinisk personell som kommer i kontakt med pasienter som trenger ledsager i forbindelse med sykehusbesøk/-opphold, er det tilstrekkelig å bruke retningslinjene. Ved mer overordnede spørsmål kan man gå inn i selve avtaleteksten.

Ledsager på reise er ikke inkludert i revidert avtale/nye retningslinjer. Informasjon om reiseledsager er tilgjengelig på helsenorge.no/pasientreiser eller hos Pasientreiser på telefon 05515 .

Gi tilbakemelding om erfaringer med ordningene.

Denne avtalen skal klargjøre helseforetakets og kommunenes ansvar når det gjelder utlysning og tilsetting av LIS 1. I tillegg skal avtalen fremme et godt samarbeid mellom partene og bidra til en god prosess for å ivareta kommunenes, helseforetakets og LIS 1-legens interesser. 

Samarbeidsavtale mellom UNN, Tromsø kommunene og Kriminalomsorgen om helse- og omsorgstjenester til innsatte i Tromsø fengsel.

Avtalen

De tidligere tjenesteavtalene finner du nå som retningslinjer tilhørende samarbeidsavtalen mellom UNN og kommunene. 

Samarbeidsavtalen mellom UNN og kommunene med 9 tilhørende retningslinjer. 

Sist oppdatert 08.03.2024