Kommunal ledsager under innleggelse for pasienter med særlige behov. E-læringskurs viser hvordan

Kurset er nyttig for ledere på sengeposter på sykehuset og ledere for kommunale helse- og omsorgstjenester. Kurset er også aktuelt for sykepleiere og leger i sykehuset som skal vurdere, beslutte og dokumentere pasienters behov for ledsager under innleggelser, samt for pasienter/pårørende og BPA-assistenter.

Publisert 13.04.2022
Sist oppdatert 14.06.2023

I særskilte tilfeller trenger pasienter bistand fra kommunale tjenester under sykehusopphold. Dette kan skyldes at pasienten har vansker med å forstå hva som skal skje eller med å uttrykke egne behov, er avhengig av avanserte tekniske hjelpemidler, eller har utfordrende atferd. 

Sykehusoppholdet ble en god opplevelse for pasienten. Han hadde personer rundt seg, som han var trygg på, og som kunne være hans talsmann, når han ikke klarte det selv.

Det kan også være andre individuelle forhold som krever at kjent personell er sammen med pasienten for at utredning og behandling kan gjennomføres på en god og trygg måte.

Når det er faglig dokumentert behov for kommunalt ansatt ledsager, dekker sykehuset de avtalte utgiftene kommunen har med å besørge dette. Det er utviklet samarbeidsavtaler, rutiner og dokumenter til bruk for ledere i sykehus og kommuner som skal administrere det praktiske og økonomiske i de tilfellene der ordningen er aktuell. 

Refusjon av utgifter forutsetter at ledsagerbehovet er dokumentert av lege i sykehuset og at det inngås en skriftlig avtale om hvilke tidspunkter ledsager skal være til stede, samt hvordan eventuell overnatting og transport skal ordnes/hva som dekkes. 

Nå har vi laget et e-læringskurs for ledsagerordningen. Kurset viser stegene i prosessen fra vurdering og beslutning, til inngåelse av avtale, gjennomføring og timeføring av ledsageroppdraget, samt fakturering. Blant annet inngår et flytskjema med lenke til aktuelle dokumenter og skjemaer som skal benyttes.

Kurset er nyttig for ledere på sengeposter på sykehuset og ledere for kommunale helse- og omsorgstjenester. Kurset er også aktuelt for sykepleiere og leger i sykehuset som skal vurdere, beslutte og dokumentere pasienters behov for ledsager under innleggelser, samt for pasienter/pårørende og BPA-assistenter.  Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og inneholder en oversiktlig meny slik at man kan slå opp på det man trenger i en aktuell situasjon.

Du finner elæringskurset på samhandlingsnettsidene til UNN: www.unn.no/samhandling, under rutiner og prosedyrer, menypunktet om kommunalt ansatt ledsager. Her finner du også avtaler og retningslinjer og lenke til et skjema for å gi tilbakemelding om ordningene.

 Kurset ligger også i campus – til bruk for sykehusansatte.  Kurset er ikke obligatorisk, og det er ingen kursprøve.