Forskriftsendringer fra 1. januar 2019

Fra nyttår av trer det i kraft to viktige endringer i forskriften om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Dette vil blant annet berøre UNN-ansatte i forbindelse med utskriving av pasienter til primærhelsetjenesten.

Publisert 27.12.2018
Den største endringen retter seg forskrift § 2, som omhandler pasientens opphold ved utskriving. 

Betalingsplikten vil nå gjelde for den kommunen der pasientene vil oppholde seg etter utskriving, ikke den folkeregistrerte kommunen. 

Bestemmelsen definerer oppholdskommune litt annerledes enn man vanligvis gjør: Dette er den kommunen som pasienten oppgir som oppholdskommune i forbindelse med sending av varsel om innlagt pasient. 

Oppfordringen i forbindelse med dette er at en avklaring om oppholdskommune gjøres av spesialisthelsetjenesten: «Hvilken kommune som skal yte tjenester etter utskrivning bør kunne avklares av spesialisthelsetjenesten ved å spørre pasienten hvor han/hun tenker å ta opphold etter utskrivning.»

Med virkning fra 1. januar innføres det også kommunal betalingsplikt for pasienter som skrives ut fra spesialisert psykisk helsevern og rusbehandling. 

Forskrift § 13 endres slik at ordlyden blir lik for somatikk og psykisk helse og rusfeltet.
 
Vi minner også om at for pasienter på området psykisk helsevern og rus skal spesialisthelsetjenesten etter forskriften § 9, tredje ledd ved behov kalle inn samarbeidspartnere for å starte arbeid med en samlet plan for videre arbeid. 

Referanser

Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter


Kontaktperson i UNN

Magne Nicolaisen, leder ved Samhandlingsavdelingen
Telefon 917 36 289