Endring i DIPS – krav om utskrivningsdato i PLO Helseopplysninger (tidligmelding)

Det ble nylig iverksatt en endring i PLO Helseopplysninger v. 1.6 DIPS Classic som stiller krav om registrering av dato for utskrivning når pasient med kommunale helse- og omsorgstjenester legges inn.

Publisert 30.06.2021
Sist oppdatert 17.08.2023

Ut-datoen skal registreres i en egen boks. Dette må gjøres før PLO Helseopplysninger (tidligmelding) innen 24 timer etter innleggelse kan sendes.

Samhandlingsavdelingen har mottatt flere henvendelser om dette. Fram til nå har man gjerne skrevet forventet tidspunkt for utskrivelse som tekst i PLO Helseopplysninger, f.eks. «innen to-tre dager». Usikkerhet rundt forløp og forventet ut-dato allerede ved innleggelse gjør at en del av personalet ved sengepostene nå ikke vil sende tidligmelding innen 24 timer. Dette er uheldig og bryter med tjenesteavtale 5 og samhandlingsflytskjema for PLO-meldinger.

Vår oppfordring til sengepostene er derfor at det settes en dato i datofeltet selv om dette eventuelt er uavklart. Det presiseres deretter i tidligmeldingen at tidspunkt for utskrivning er usikkert, og at oppdatert informasjon sendes så snart som mulig. Kommunene henstilles på sin side om å ta ut-dato i tidligmelding med et visst forbehold, og avvente oppdatert informasjon med mindre det framgår tydelig av tidligmeldingen at forventet ut-dato anses som rimelig sikker.