Smittevernrutine for sykehjem

ESBL

​Formål og grunnlagsinformasjon

 • Formålet er å forebygge spredning av ESBL-produserende bakterier (antibiotikaresistente bakterier).
 • ESBL: Ekstendert Spektrum Betalaktamase er enzymer som bryter ned betalaktamantibiotika. Denne resistensmekanismen ses oftest hos tarmbakterier slik som E. coli og Klebsiella pnemoniae.
 • Man kan ha ESBL-produserende bakterier i tarmen uten symptomer (bærerskap). Oppstår infeksjon, er det ofte urinveisinfeksjon, der ESBL-produserende bakterier fra egen tarm påvises i urinprøven.  
 • ​Bærerskap av ESBL-produserende bakterier i tarm regnes som livsvarig. Tiltak må derfor ikke være unødig belastende for beboeren. Det anbefales at tiltakene tilpasses individuelt slik at de er gjennomførbare, selv om dette kan redusere effekten av tiltak. Man kan forsøke å kompensere med tettere oppfølging av håndhygiene, hyppigere skift av bleier og økt tilsyn, særlig rundt måltider.    
 • ​Rutinemessig screening før eller ved innleggelse i sykehjem er ikke anbefalt av Folkehelseinstituttet. Smitteoppsporing er aktuelt ved tilfeldige funn hos sykehjemsbeboere.

 • Enerom med eget bad og toalett anbefales. Stell og toalettbesøk bør kun foregå på beboerens rom/bad, ikke i fellesområder. Beboer som er stelt, har rent tøy og fått utført håndhygiene oppholder seg fritt i avdelingen. NB: Kortvarig isolering vurderes dersom infeksjon oppstår. Se Isolering.
 • Beskyttelsesutstyr Beskyttelsesfrakk med lang arm og mansjett, samt nitril- eller lateks hansker benyttes i stell og urene oppgaver på beboerens rom/bad, inkludert tøy- og avfalls håndtering. Brukes frakk/ plastforkle uten arm forutsettes håndhygiene som inkluderer underarm. I sjeldne tilfeller påvises ESBL KARBA, som er mer resistent enn «vanlig» ESBL A/M. Bruk da langermet frakk.
 • Tekstiler: Håndteres/ emballeres som smittetøy. Privat tøy vaskes separat på den høyeste temperaturen det tåler. Vaskemaskin rengjøres ved å kjøre tom maskin på høyest mulig temperatur. Bruk beskyttelsesutstyr ved håndtering av urent tøy. Rent privattøy transporteres og lagres adskilt fra institusjonstøy. Se Tekstilhåndtering i avdeling
 • Avfall: Behandles som smitteavfall dersom det er tilsølt med kroppsvæsker. Resten går som restavfall. Dersom gul avfallsboks brukes, sprites den av på utsiden før den tas ut av beboerrommet. Se Avfallshåndtering – Smittefarlig avfall
 • Flergangsutstyr: Rengjøres og desinfiseres raskest mulig for å unngå inntørking. Utstyr emballeres i pose før det tas ut av rommet. Ved mellomlagring på desinfeksjonsrom forblir utstyret i posen inntil det dekontamineres.  ​ 
 • Måltider: Alle tilbys håndhygiene før måltider. Som hovedregel kan beboer med ESBL sitte sammen med de andre og benytte vanlig servise og bestikk. Tilpass matserveringen slik at beboere med ESBL har egen kuvert og unngår berøring av felles mat. Gjøres på mest mulig diskret måte av hensyn til personvernet.
 • Oppvask: Brukt servise og bestikk settes direkte i oppvaskmaskinen. Bruk langt vaskeprogram med høy temperatur på sluttskylling. Ved ev. mellomlagring, emballeres godset i plastpose.
 • Renhold: Renholdspersonell bruker samme beskyttelsesutstyr som pleiepersonalet. Rommet vaskes daglig og som siste rom i avdelingen. Eget moppeskaft på rommet. Brukte mopper emballeres og går til smittevask eller smitteavfall. Har bøtte vært benyttet, skal denne direkte i dekontaminator. Se Renhold ved smitte.
 • Ved langvarig opphold: Vurder om det er behov for ekstra grundig vask av rom og bad med jevne mellomrom. 
 • Desinfeksjon: av berøringspunkter daglig. F.eks. nattbord, sengegjerde, armlener, lysbrytere, dørhåndtak, armatur, servant, dispensere, toalettsete, skylleknapp, toalettstol etc. I tillegg kontaktflater på hjelpemidler som skal ut av rommet. Bruk overflatedesinfeksjonssprit på tørre og synlig rene flater. Ved søl av kroppsvæsker: Flekkdesinfeksjon med f.eks. Virkon®, PeraSafe®, LifeClean®.  Se Desinfeksjon av overflater og utstyr.
 • Besøkende: Veiledes i god håndhygiene. Behøver normalt ikke å bruke beskyttelsesutstyr.  
 • Opphør av smitteverntiltak: Utfør smittevask ved utflytting eller dødsfall. Se Renhold ved smitte.

Smitteoppsporing av de andre beboerne ved enheten er aktuelt når det blir gjort tilfeldige funn av ESBL-produserende bakterier hos en beboer.
 • Gjennomføres etter vurdering av risiko for spredning, av institusjonsledelse og kommuneoverlege.
 • Ved behov kontakt smittevernpersonell på sykehus for råd og veiledning.
 • Ved store smitteoppsporinger med mange prøver, orienteres mikrobiologisk laboratorium på forhånd.
 • Smitteoppsporing omfatter ikke ansatte. Helsepersonell forebygger spredning gjennom å etterleve basale smittevernrutiner. Særlig viktig er korrekt håndhygiene.​

Prøvetaking:

 • Vanlig prøvetakingsutstyr til bakteriologisk prøve
 • En prøve fra hvert prøvetakningssted:
  • Rektum (må være synlig fæces på penselen)
  • Sår og innstikksteder dersom det er sekresjon
  • Luftveier (dersom beboeren har symptomer fra luftveier eller nylig har vært intubert)
  • Urin (dersom beboer har permanent urinveiskateter)
 • Oppfølgingsprøver er ikke nødvendig

 • ​Beboer og pårørende informeres om ESBL-produserende bakterier og smitteverntiltak.
 • Journal merkes med kritisk informasjon/ opplysning om påvisning av ESBL-produserende bakterier.
 • Informasjon om smittestatus gis til behandlende lege og avdelingsleder ved overflytting eller utskriving, og til AMK ved bestilling av ambulansetransport.
 • ESBL KARBA er meldingspliktig til MSIS ved Folkehelseinstituttet, gruppe A (smittebærertilstand eller infeksjon). Laboratoriet varsler MSIS, og rekvirerende lege sender inn MSIS melding.
 • Ved utbrudd i helseinstitusjoner, varsles kommuneoverlegen, som varsler Folkehelseinstituttet og Statsforvalteren via varslingssystemet Vesuv. Se Slik varsler du om utbrudd gjennom Vesuv-CIM. Sjekk lokal rutine: Varsling kan være delegert til tilsynslege eller institusjonsleder.

Pasientbrosjyre ESBL

Tilbakemelding på denne sida

Sist oppdatert 22.12.2023