Personvernombud

Alle prosjektet skal registreres i UNN Forsknings- og melderegister før oppstart og det skal foreligge uttalelse fra Personvernombudet (PVO) før oppstart av prosjektet. Melding til personvernombudet må sendes i god tid før planlagt oppstart av prosjektet.

UNN forsknings- og melderegister gir en oversikt over all forskning som gjennomføres i helseforetaket. Systemet ivaretar helseforskningslovens, krav til forskningsansvarlig institusjon om løpende oversikt over alle medisinske- og helsefaglige forskningsprosjekter som gjennomføres i virksomheten. 

I tillegg all aktivitet som medfører behandling av personopplysninger som er melde- eller konsesjonspliktig i henhold til helseregisterloven og personopplysningsloven med forskrifter.

M​eldeskjemaet

Kontaktpersoner:​

Sist oppdatert 14.12.2022