Symptomer assosiert med miljøfaktorer

Pågående prosjekt.

Med begrepet "symptomer assosiert med miljøfaktorer" menes tilstander der ett eller flere symptomer oppfattes å være følge av faktorer i miljøet, uten at det er vitenskapelig grunnlag for "direkte årsakssammenheng" mellom eksponering og symptomer. Begrepet "direkte årsakssammenheng" sikter her til at eksponeringen ad. kjemisk, fysisk eller biologisk vei gir symptomer via toksiske, allergiske/beslektede immunbetingede eller tilsvarende mekanismer (jfr. biomedisinsk modell). Det er altså ikke tilfellet her. De aktuelle eksponeringene tolereres av folk flest. For at begrepet skal brukes er det rimelig at symptomene har omfang og varighet som gjør at personen selv opplever det som problematisk. Symptomspekteret er bredt. Tilstanden kan opptre sammen med andre tilstander/sykdommer. I begrepet symptomer assosiert med miljøfaktorer inngår tilstander som opp til nå bl.a. omtales som:  "MCS" (multippel kjemisk overfølsomhet), "luktintoleranse", "amalgam-overfølsomhet", "el-overfølsomhet", "lydoverfølsomhet" og samlebegrepet "idiopathic Environmental Intolerance" (WHO, 1996).
 
Jan Haanes publiserte i 2020 en artikkel der dette medisinske fenomenet beskrives nærmere, se https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2020.109955 (gratis tilgjengelig fulltekstversjon). Kunnskapsstatus tilsier at de som har symptomer må tas på alvor, når de har behov få gode helsetjenester og møtes på en god måte i helsevesenet og samfunnet for øvrig. Han arbeider derfor videre med å få kunnskapen om fenomenet, tilnærming og behandling ut i helsevesenet, til myndigheter, pasienter og publikum. Herunder underviser han leger og andre om tematikken. Den tilgrunnleggende kunnskapen for dette arbeidet, tilsier at det er behov for en kunnskapsbasert til dels ny forståelse av symptomer, sykdom, funksjonsnedsettelse, diagnoser mv. i medisinen. Han arbeider også videre med dette tematikken.
 
Kontaktperson Jan Haanes.

 

 

Sist oppdatert 31.01.2024