Effekter av intervensjoner rettet mot å forebygge arbeidsrelatert astma, allergi og annen overfølsomhet hos ansatte i norsk lakseindustri ("SHInE-prosjektet")*

SHInE

Effekter av intervensjoner rettet mot å forebygge arbeidsrelatert astma, allergi og annen overfølsomhet hos ansatte i norsk lakseindustri ("SHInE-prosjektet"). Pågående prosjekt, 2020-2025.

 
Shine
Målet med dette prosjektet er å finne effektive tiltak som skal forbedre lufta i arbeidslokalene i lakseindustrien. Tiltakene er rettet mot å redusere luftas innhold av dråper og partikler som inneholder biologisk materiale («bioaerosoler»). Tidligere forskning i blant annet fiskeindustri, skalldyrindustri og Iandbruk har vist at arbeidstakere kan få plager fra hud og luftveier på grunn av bioaerosoler. Prosjektet skal også finne ut mer om ulike bestanddeler i bioaerosoler som kan ha betydning for utvikling av helseplager og hvilke fysiologiske mekanismer som er involvert. I tillegg vil vi undersøke hvilke faktorer i arbeidsmiljøet i lakseindustrien som bidrar til, eller fremmer, god helse.

Ni laksebedrifter i Norge deltar i forskningsprosjektet. Bedriftene som deltar er lokalisert både i Nord-Norge, Midt-Norge og Vest-Norge og forskere fra sykehus og universiteter i alle disse landsdelene deltar. Prosjektet er tverrfaglig og integrerer fag som medisin, yrkeshygiene, naturvitenskap, psykologi og samfunnsvitenskap. Det legges stor vekt på en tett dialog mellom forskere og industrien i alle faser av prosjektet. 

Arbeidet ute i bedriftene er delt i tre faser:
  1. En basiskartlegging som har inkludert møter med ledelse og teknisk ansatte, målinger av bioaerosoler i lufta, helseundersøkelser og spørreundersøkelser. Vi ble ferdige med basiskartleggingen i alle bedriftene i juni 2022. Vårt nærvær har utvilsomt vært merkbart og til dels gitt utfordringer både med hensyn til lokaliteter og produksjonen med hensyn til personellkabalen. Derfor setter vi stor pris på at deltaker-bedriftene har vært imøtekommende og sporty med hensyn til å finne løsninger for å få gjennomført kartleggingene. 
  2. En intervensjonsperiode der tiltaks-bedriftene selv innfører tiltak for å redusere nivået av bioaerosoler i samarbeid med forskerne. Drift som vanlig i kontrollbedrifter. Kjente kilder til bioaerosoler er for eksempel der det spyles mot overflater med biologisk materiale som transportbånd, gulv eller direkte mot fisken. Det kan også være synlig tåke/sprut fra maskiner. Bedriftene har jobbet med ulike typer tiltak. Her har vi sammen med bedriftene hatt en pragmatisk tilnærming som tar hensyn til situasjonen i den enkelte bedrift. Tiltakene kan deles inn i 1) Tekniske tiltak rettet mot dyser og vannkilder som spruter mot biologisk materiale 2) Opplæring og bevisstgjøring av de ansatte med hensyn til bruk av vann og spylerutiner og 3) Forbedring av ventilasjon.
  3. En oppfølgende kartlegging ett år etter basiskartleggingen. Vi gjennomfører samme kartlegging som ved basiskartleggingen. Resultatene vil vise om tiltakene har gitt de ønskede forbedringene og om noen av tiltakene er mere effektive enn andre. Hvis alt går som planlagt vil datainnsamlingen i prosjektet være ferdig sommeren 2023.
​Etter at det innsamlede datamaterialet er analysert, vil resultatene bli formidlet tilbake til industrien og samfunnet gjennom rapporter, foredrag og vitenskapelige artikler. Hver enkelt bedrift vil få en rapport med resultater fra egne eksponeringsmålinger som grunnlag for videre arbeid med å redusere nivået av bioaerosoler i bedriften.

Prosjektet er godkjent av Regional Etisk komite (REK nord, REK nr 175081). 

Prosjektet er finansiert ved tilskudd fra Norges Forskningsråd gjennom programmet VAM (Velferd, arbeidsliv og Migrasjon), Helse Nord Forskningsfond, samt deltakerinstitusjonenes egne bidrag.  

Du kan lese mer om prosjektet i denne artikkelen i Pingvinavisa.
 
Brosjyre som gis til deltakere i prosjektet:
 
* Effects of interventions to prevent work-related asthma, allergy and other hypersensitivity reactions in Norwegian salmon industry workers (SHInE)
  

Sist oppdatert 12.02.2024