Safety Challenges for INdustries: DErmal Exposure to nanosized Particles

SCINDEEP

Safety Challenges for INdustries: DErmal Exposure to nanosized Particles. Pågående prosjekt.

Målet med prosjektet er å legge til rette for å gjennomføre effektive risikovurderinger, samt risikohåndtering av hudeksponering for ultrafine partikler (UFP) i industrier der diffuse utslipp av ultrafine partikler er en kjent risiko.
SCINDEEP-prosjektet er en videreføring av enkelte temaer fra DeMaskUs-prosjektet. I DeMaskUs ble eksponering for ultrafine partikler (UFP) via luftveiene studert. Flere arbeidere i smelteverksindustrien tok også opp spørsmål angående ultrafine partikler og hudeksponering. Enhver som noen gang har sett en brannmann, en feier eller en smelteverksarbeider etter endt skift, vet at hudeksponering ofte er omfattende i disse yrkene. Likevel har hudeksponering fått liten oppmerksomhet. Derfor ble prosjektet SCINDEEP igangsatt for å finne svar på disse spørsmålene.
 
SCINDEEP‐prosjektet legger hovedvekt på hudeksponering for nanopartikler fra støv og røyk i arbeidsatmosfæren i norsk metallindustri og i brann- og feiervesenet. Dette er yrker utenfor nanoteknologibransjen der folk jobber under forhold hvor det er risiko for å bli utsatt for nanopartikler, i denne sammenhengen ofte kalt ultrafine partikler (UFP).
 
SCINDEEP‐prosjektet skal sikre effektiv beskyttelse mot skadelige helseeffekter av hudeksponering for UFP i de utsatte yrkene. Dette vil bli gjort ved å ta opp viktige aspekter ved risikovurdering og risikohåndtering. For det første er det viktig å kvantifisere og karakterisere luftbårne UFP, samt å karakterisere partiklene som fester seg på arbeidernes hud. For det andre vil prosjektet undersøke om UFP som fester seg til huden krysser hudbarrieren, om andre kjemiske forbindelser som sitter på partiklene kommer inn i kroppen, samt å undersøke om eksponeringen av huden forårsaker helsepåvirkninger hos de utsatte arbeidstakere. Sist vil prosjektgruppa studere og sammenligne hvordan risikokommunikasjon om UFP‐eksponering påvirker sikkerhet og atferd i de tre bransjene. Prosjektgruppen vil studere disse problemene gjennom eksisterende standardiserte metoder kombinert med utvikling av nye metoder.
 
Prosjektet er delt i 3 arbeidspakker og prosjektmålet skal oppnås ved at:  
 
Arbeidspakke 1: Skal utrede hudeksponering for ultrafine partikler innen Norsk brann- og redningsvesen, feiervesen og metallproduksjon
Arbeidspakke 2: Skal studere biologiske markører og helseeffekter relevante for hudeksponering av UFP i disse tre arbeidsgruppene
Arbeidspakke 3: Skal utvikle en risiko- og sikkerhetskommunikasjonsstrategi for arbeidstakere som utsettes for UFP
 
Arbeidspakke 1 ledes av SINTEF Industri og innebærer at de ultrafine partiklene skal måles og karakteriseres. Dette arbeidet vil være viktig for å utvikle gode metoder for å studere dette. Arbeidet involverer målinger i felt og en del laboratorieanalyser.
 
Arbeidspakke 2 og 3 ledes av Arbeids- og miljømedisinsk avdeling (AMA) der man skal undersøke om de ultrafine partiklene forblir på eller i huden samt om denne eksponeringen kan ha sammenheng med eventuelle helseutfall. Arbeidet involverer at deltakerne skal svare på et spørreskjema samt at det blir tatt prøver fra blod, urin og hud. Første prøvetakning utføres etter en friperiode og andre prøvetakning etter ca. 1 ukes arbeid. Viktige samarbeidspartnere vil være miljøgiftslaben og patologisk avdeling på UNN. Blod- og urinprøver vil analyseres av miljøgiftslaben og hudprøvene vil analyseres av patologisk avdeling på UNN ved bruk av elektronmikroskop. I denne arbeidspakken har AMA en lege ansatt som stipendiat og som skal ta doktorgrad på dette arbeidet. 
 
Prosjektgruppen i SCINDEEP er tverrfaglig med kompetanse fra industriell prosessteknologi, yrkeshygiene, arbeidsmedisin, dermatologi, patologi, kjemi og psykologi. Resultatene vil være til nytte for ikke bare de inkluderte næringene, men alle virksomheter der arbeidstakere utsettes for ultrafint støv/partikler.
 
Prosjektleder Marit Nøst Hegseth
 
Ph.D.student 
Krister A. Teigen
 
Samarbeidspartnere er UNN (prosjekteder), SINTEF, NTNU, UiT, Finnfjord Smelteverk, Tromsø Brann- og Redning og Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS.
 
SCINDEEP er et forskerprosjekt som er finansiert av Norges Forskningsråd via programmet Nano2021.

​​​

 

 

Sist oppdatert 31.01.2024