Om avdelingen

Avdelingen består av Arbeids- og miljømedisinsk seksjon og Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO).

1988: Avdelingen ble opprettet og het da Yrkesmedisinsk avdeling. 
Hovedmålsetningen var å være en regional 2. linjetjeneste for utredning av sykdommer forårsaket av forhold i arbeidsmiljøet.

1992: Arbeidsmedisin ble en egen spesialitet, etter sammenslåing av de tidligere spesialitetene yrkesmedisin og bedriftsmedisin. 

1998: Avdelingen skiftet navn til Arbeids- og miljømedisinsk avdeling. 
Navneendringen markerte at avdelingen utvidet sitt ansvarsområde til også  å inkludere utredning av helseplager man mistenker skyldes påvirkninger fra det ytre miljøet og innemiljø utenfor arbeidsplassen (miljømedisin).

2017: Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) en del av avdelingen, og vi ble to seksjoner. Les mer om RAAO på deres egen side.

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling er en del av Hjerte- og lungeklinikken ved UNN HF.

 

 

Arbeids- og miljømedisinsk seksjon - Strategi 2021-25 

-Et arbeidsliv og miljø som forebygger sykdom og fremmer helse

Arbeids- og miljømedisinsk seksjon er Nord-Norges fremste senter med kompetanse innen sammenhenger mellom arbeid, miljø og effekter på helse. Tjenester:

 • Pasientutredninger med god kvalitet og effektivitet.
 • Forskning, formidling av kunnskap og veiledning til beste for befolkningen.

Overordnede strategier

 • Følger med på og tilbyr kompetanse relatert til utfordringer og endringer i arbeidshelse og miljømedisin, samt arbeidslivet mer generelt.
 • Bygger opp og bidrar i eksterne nasjonale og internasjonale nettverk som metode for å oppnå faglig gode resultater og bidra til finansiering.
 • Samarbeider med Universitetet i Tromsø innen undervisning, forskning og fagutvikling.
 • Utnytter synergier og faglig overlapp med avdelingens andre seksjon, Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet.

Utadrettet arbeid

 • Samarbeider med bedriftshelsetjenestene, kommunalt miljøretta helsevern, fastlegene og helseforetakene.
 • Samarbeider med bedriftshelsetjenestene og kommunalt miljøretta helsevern for å styrke deres faglighet og posisjon.
 • Har høy aktivitet innen utadrettet formidling, som undervisning, kurs, veiledning og informasjon.
 • Utdanner fagpersonell til arbeidshelse og miljømedisin, for egen avdeling og eksternt.
 • Når ut til arbeidstakere, ledere, myndigheter og samfunnet øvrig med kunnskap om arbeid, miljø og helse.

Faglig

 • Har høy kompetanse innen helsemessige effekter av kjemiske, fysiske, biologiske og psykososiale forhold i arbeid og miljø.
 • Utnytter styrkene i seksjonens unike tverrfaglighet.
 • Bygger ut det miljømedisinske tilbudet, samt beredskapen ved hendelser i Nord-Norge.
 • Sikrer høy kvalitet og effektivitet på pasienttilbudet.
 • Videreutvikler integreringen av forebygging, helsefremme og folkehelseperspektiver i arbeids- og miljømedisin.

Forskning/prosjekter

 • Har fokus på relativt få tema, herunder med særlig relevans for landsdelen, samt rom for nye problemstillinger og vinklinger.
 • Sikrer brei og tverrfaglig deltakelse i forskning og prosjektarbeid, inkludert økning av den enkeltes forskerkompetanse.
 • Arbeider for eksternfinansiering av forskning og prosjekter.

 

Sist oppdatert 24.04.2024