Arbeids- og miljømedisinsk poliklinikk

Pasienter kan henvises til utredning ved poliklinikken dersom det er mistanke om arbeids- eller miljørelatert sykdom. I konsultasjonen får pasienten råd og veiledning med tanke på å forebygge eller forhindre forverring av sykdommen. Vi kommer også med forslag til tilrettelegging på arbeidsplassen, og rådgir med tanke på eventuell søknad om godkjenning av tilstanden som yrkessykdom.
 
Oppmøtested for pasienter er D1.1.
 

En undersøkelse med intervju som skal avdekke eventuell sammenheng mellom påvirkninger i arbeidsmiljø eller øvrig miljø og sykdom. Vi bistår din fastlege, bedriftslege, annen lege eller NAV i utredning og vurdering av sykdom og helseplager som følge av påvirkninger i arbeid og miljø.

En lege vil intervjue deg om arbeidet ditt og påvirkninger i arbeid gjennom din yrkeskarriere og eventuelle påvirkninger fra miljøet. I tillegg vil du bli spurt om sykehistorien og annen relevant informasjon. Det kan også være aktuelt med en enkel legeundersøkelse, eventuelt også henvisning til videre undersøkelser. Din time hos oss er poliklinisk. Det betyr at du reiser hjem igjen samme dag som du har vært til undersøkelse og samtale. Konsultasjonen kan ta fra en til tre timer.

Det er fint om du i skjemaet ”Yrkes- og arbeidsplassoversikt” som er lagt ved innkallingsbrevet fra oss, beskriver din yrkeskarriere og dine arbeidsmiljøpåvirkninger. Dette inkluderer blant annet ulike typer støv, vibrasjon, støy, kjemikalier - alt ut i fra hva du har arbeidet med. Dersom du har benyttet verneutstyr eller andre vernetiltak, vil vi gjerne vite hvilke. Ferdig utfylt skjema leveres til den legen som du har time hos.

Dersom en sykdom er arbeidsrelatert, kan det være viktig å unngå videre skadelig påvirking, slik at man kan bli bra av sykdommen eller at den ikke blir ytterligere  forverret. Andre ganger er det viktig å avkrefte at sykdommen er arbeidsrelatert slik at man kan fortsette i arbeid uten å foreta endringer. Noen yrkessykdommer kan gi rett til ytelser fra NAV. For de som vil kunne ha rett på slike ytelser, vil vi gi veiledning.

 

Les mer om Arbeidsmedisinsk utredning.

Eksempler på problemstillinger som du som arbeidstakers kan oppleve i jobb er listet opp på denne siden.

Sist oppdatert 26.03.2024