Kunnskapsformidling

Vi informerer, veileder, samarbeider og underviser ved spørsmål om sammenhenger mellom arbeid, miljø og helse. Vi arrangerer årlige kursdager der førstelinjetjenesten inviteres til å delta, spesifikke kurs (bl.a etter forespørsel), nettverksaktiviteter og bidrar i formaliserte utdanninger. Ta kontakt for nærmere informasjon.

 • Kursdager ved Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, årlig
  Målgruppen består blant annet av leger, psykologer, yrkeshygienikere, sykepleiere, fysioterapeuter og andre ved bedriftshelsetjenester, arbeidslivssentra og Arbeidstilsynet. Våre kursdager er også beregnet og åpne for de som jobber med eller har interesse for arbeidsmiljø fra arbeidsgiver-, arbeidstaker eller verneombudssiden.
 • Kurs i tetthetstesting av åndedrettsvern
 • Målinger av helseskadelige stoffer i arbeidsatmosfære inkludert risikovurdering - W501
 • Miljømedisinkurs Tromsø (september i oddetallsår)
  Kurset er aktuelt for alle leger som har interesse for miljømedisin, men særlig for spesialiteten arbeidsmedisin (obligatorisk) og samfunnsmedisin (tellende) og arrangeres i Tromsø annethvert år. For samfunnsmedisinere er det ingen andre legekurs som går så mye i dybden når det gjelder fysiske, kjemiske og biologiske eksponeringer, samt håndtering av slike i forhold til miljøretta helsevern. Kurset er også godkjent for noen andre spesialiteter, bla. allmennmedisin. Kurset er åpent for andre med utdannelse tilsvarende en universitetsgrad og som har interesse for eller arbeider med helse og miljø.
 • Ledelse og organisasjonsutvikling for arbeidsmedisinere (juni i partallsår)
  Kurset er obligatorisk del av spesialistutdanningen for LIS i arbeidsmedisin.

Vi holder foredrag etter henvendelse. I tillegg har vi opplæring og hospitering innenfor teori, helseeffekter, kartlegging, målinger og tiltak innenfor følgende felt;

 • Kjemiske og biologiske faktorer i arbeidsmiljø
 • Narkosegassmålinger
 • Spirometri
 • Støvmålinger
 • Støy og lydmålinger
 • Vibrasjonsmålinger
 • Inneklima
 • Kartleggingsstrategier
 • Måleteknikk
 • Risikovurdering
 • Rapportering

For å bli spesialist i arbeidsmedisin, må deler av tjenesten/læringsmålene tas ved godkjent utdanningsinstitusjon i arbeidsmedisin. 

AMA, UNN HF, tilbyr tjeneste til bedriftsleger som mangler de delene som må tas på slik institusjon. Dette skjer i form av "gjennomstrømningsstilling" med varighet på 1-1,5 år. Fra tid til annen lyser vi ut slike stillinger. Parallelt med dette oppfordrer vi de som har behov for slik tjeneste, om å kontakte oss direkte, også dersom behovet ligger framover i tid. På denne måten kan vi holde oversikt over interessenter og planlegge utlysninger, vikariater mv. slik at vi kan tilby flest mulig tjeneste og på tidspunkter som passer for de involverte. 

Ta kontakt med avdelingsleder Jan Haanes per e-post: jvh@unn.no.

 • Ca. 40 timer undervisning i ulike deler av studiet fra 2. til 6. stuideår.

Undervisningen skjer i regi av Forskningsgruppe for Molekylær farmakologi og toksikologi, Universitetet i Tromsø.

 • Toxicology, MBI-3003
 • Farmakologi og Toksikologi for tannlegestudenter
 • Farmakologi for sykepleierstudenter
Sist oppdatert 16.04.2024