Koordinerende enhet - habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til pasienter og brukere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer.

Enhetenes overordnede ansvar for individuell plan og koordinator er sentralt. Ansvaret omfatter alle pasient- og brukergrupper med behov for langvarige og koordinerte tjenester, og er ikke avgrenset til habilitering og rehabilitering.

Koordinerende enheter i helseforetak og kommuner er faste gjensidige kontaktpunkt for tverrfaglig samarbeid. Samarbeidet bør omfatte informasjonsutveksling, kompetanseutvikling og dialog om sentrale utviklingsområder.

Koordinerende enhet er en lovpålagt tjeneste i henhold til spesialisthelsetjenestelovens § 2-5. Stillingen (50 prosent) er organisatorisk plassert i Samhandlingsseksjonen på E-helse, samhandling - og innovasjonssenteret, og er en tjeneste for pasienter med langvarige og komplekse tjenestebehov i UNN, uansett klinikktilknytning og lokasjon.

Vår oppgaver er: 

 • Generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbud i helseforetaket 
 • Generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbud i kommunene
 • Nødvendig kontakt med habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunene 
 • Overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan (IP), som innebærer at enheten skal sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeid med individuell plan
 • Overordnet ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator

Rehabiliteringtilbudet i Helse Nord

Oppdatert 10.11.23

Endring av opplysninger send epost til: UNN-koordinerende.enhet@unn.no

Balsfjord

May Tove Johansen
Enhetsleder Koordinerende enhet
Helsesenteret 9050 Storsteinnes
Mob. : 400 31 899
Ivaretar også funksjon som forløpskoordinator for pakkeforløp psykisk helse og rus
may.tove.johansen@balsfjord.kommune.no


Bardu

Gurine Haaksvold
Ergoterapeut/ rehab.koordinator,
Fogd Holmboesgt 56, 9360 Bardu.
Telefon: 986 87 428
gurine.haaksvold@bardu.kommune.no

Dyrøy

Noeline Goos
Enhetsleder omsorgsenteret
Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn
Telefon: 467 48 305
noeline.goos@dyroy.kommune.no


Evenes

Marion Pedersen

Rådgiver, helse og omsorg

Postboks 43, 8534 Liland

Telefon: 48 19 59 11

E-post: Marion.pedersen@evenes.kommune.no 

Gratangen

Hege Olsen Richardsen

Sektorleder helse og omsorg

Telefon: 92 46 04 94

E-post: hege.richardsen@gratangen.kommune.no

 
Harstad

Harstad kommune, 9479 Harstad

Telefon: 77 02 60 00

E-post: koordinerende.enhet@harstad.kommune.no


Ibestad

Anita Dahl Solbakken
HSO-leder, Kopparvika 7, 9450 Hamnvik
Telefon: 909 66 923
anita.dahl.solbakken@ibestad.kommune.no

Karlsøy

Ann Ellen Johansen
Pleie og omsorgsleder, Karlsøy omsorgssenter
Telefon: 77 74 60 80, mob. 992 70 284
ann-ellen.johansen@karlsoy.kommune.no

 
Kvæfjord

Gerd Strøm Myhre

Saksbehandler

Telefon: 909 86 400

marit.blekastad@kvafjord.kommune.no

 

Christoph Aders

Omsorgsfaglig rådgiver

Telefon: 90 78 71 84

christoph.aders@kvafjord.kommune.no


Kvænangen

Birgit Skinnemoen
Koordinerende enhet
Kommmunehuset, Gargu 8, 9161 Burfjord
Telefon: 92 65 70 04
birgit.skinnemoen@kvanangen.kommune.no


Kåfjord

Hege Karlsen, saksbehandler
Telefon: 777 19 303
hege.kristin.karlsen@kafjord.kommune.no
Ivaretar også funksjon som forløpskooridnator for pakkeforløp psykisk helse og rus

Lavangen

Norunn Johansen
Pleie og omsorgssjef Lavangen kommune,
Nesseveien 22, 9357 Tennevoll
Telefon: 911 90 878
Ivaretar også funksjon som forløpskoordinator for pakkeforløp psykisk helse og rus
norunn.johansen@lavangen.kommune.no


Lyngen

Anne Lise Bjørklid

Saksbehandler, koordinerende enhet

Lyngstunet - koordinerende enhet, Kjosveien 20, 9060 Lyngseidet

Telefon: 40 02 86 39

E-post: anne.lise.bjorklid@lyngen.kommune.no


Lødingen

Minna Henningsen
Kontaktperson koordinerende enhet 
Idrettsveien 1a, 8410 Lødingen Postadresse: Lødingen kommune, postboks 83, 8411 Lødingen
Telefon: 902 47 934
minna.henningsen@lodingen.kommune.no

Målselv

Lena Kristiansen, saksbehandler, kooridnerende enhet
Telefon: 454 89 511
Epost: lena.kristiansen@malselv.kommune.no                                  

Elin Aas
Målselv kommune v/koordinerende enhet,
Mellombygdveien 216, 9321 Moen
Telefon: 92 07 69 40
epost: elin.aas@malselv.kommune.no

Narvik

Trine Håvardsen, koordinator 
Tildelingskontoret
Postboks 34, 8501 Narvik.
Telefon: 76 91 35 85                                                                   Epost: trine.havardsen@narvik.kommune.no

Nordreisa

Elin Solvang,
leder koordinerende enhet
Sonjatunveien 1,
9151 Storslett
Telefon: 77 58 81 90
elin.solvang@nordreisa.kommune.no​

Kirsti I. Mikalsen, 
konsulent koordinerende enhet
Flomstadveien 10
9156 Storslett
Telefon: 77 58 82 17  

kirsti.mikalsen@nordreisa.kommune.no

Salangen

Anne Vestermo Nesje

Ergoterapeut/ rehab.koordinator

Helsesenteret, 9350 Sjøvegan

Telefon: 92 03 15 28

E-post:  anne.vestermo.nesje@salangen.kommune.no

Senja

Elena Kristiansen

Tildelingsenheten

Postboks 600, 9306 Finnsnes

Telefon: 94 83 21 79

E-post:elena.kristiansen@senja.kommune.no

Skjervøy

Siv Karlsen
fysioterapeut, Skjervøy kommune
Postboks 145, 9180 Skjervøy
Telefon: 77 77 57 22
siv@skjervoy.kommune.no

Storfjord

Maj-Kristin Kuivalainen, Saksbehandler/koordinerende enhet

Telefon: 404 40 724

maj-kristin.kuivalainen@storfjord.kommune.no

​Sørreisa

Henriette Solli
Ergoterapeut Rehabiliteringsenheten,
Sykehjemsveien 37, 9310 Sørreisa
Telefon: 992 04 710
henriette.solli@sorreisa.kommune.no

Tjeldsund

Per Eivind Horn
Enhetsleder
Telefon: 917 45 484
per.horn@tjeldsund.kommune.no

 
Tromsø

koordinerende.team@tromso.kommune.no

Koordinerende enhet for barn og unge under 23 år

Ressurssenter for barn og familie
Telefon: 90 99 17 84
Epost: ressurssenteret@tromso.kommune.no

Besøksadresse: Rådhuset, plan 2

Postadresse: Koordinerende enhet, postboks 6900, 9299 Tromsø​

Koordinerende enhet for voksne over 23 år

Telefon: 77 79 05 78

Besøksadresse: Strandgata 41, 9008 Tromsø

Postadresse: Koordinerende enhet, postboks 6900, 9299 Tromsø
koordinerende.team@tromso.kommune.no

Ansvar innen området rus og psykiatri

Anne-Lise Pedersen,
Telefon: 918 74 097 
anne.lise.pedersen@tromso.kommune.no

   
Ansvar innenområdet  utviklingshemming og utviklingsforstyrrelser, samt psykiatriog rus utenfor pakkeforløp

Vakant 10. november 2023

  

Pasienter og brukere med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester har rett til en koordinator jfr. pasient- og brukerrettighetslovens § 2-5b. Dette gjelder uavhengig av om pasienten eller brukeren ønsker en individuell plan. Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient, sikre samordning av tjenestetilbudet, samt sikre framdrift i arbeidet med individuell plan.

Koordinator kan oppnevnes i både kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten.

Jfr. helsepersonellovens § 38a og § 23 i forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator, skal helsepersonell snarest mulig gi melding om pasienters og brukeres behov for individuell plan og koordinator. Dette skal meldes til koordinerende enhet i pasientens kommune. Dersom pasienten ikke mottar noen kommunale helse- og omsorgstjenester – eller pasienten har et samtidig behov for koordinering av spesialisthelsetjenester – skal behovet meldes til koordinerende enhet i helseforetaket.

Pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til individuell plan jfr. pasient- og brukerrettighetslovens § 2-5, i samsvar med bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern.

Jfr. helsepersonellovens § 38a og § 23 i Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator, skal helsepersonell snarest mulig gi melding om pasienters og brukeres behov for individuell plan og koordinator. Dette skal meldes til koordinerende enhet i pasientens kommune. Dersom pasienten ikke mottar noen kommunale helse- og omsorgstjenester skal behovet meldes til koordinerende enhet i helseforetaket. I sistnevnte tilfelle skal helseforetaket utarbeide en individuell plan og samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for pasienten. 

Dersom en pasient har behov for tjenester både etter spesialisthelsetjenesteloven og etter helse- og omsorgstjenesteloven, skal kommunen sørge for at arbeidet med planen settes i gang og koordineres. Helseforetaket skal så snart som mulig varsle kommunen når det ser at det er behov for en individuell plan som omfatter tjenester både fra spesialisthelsetjenesten og kommunen, og skal i slike tilfeller medvirke i kommunens arbeid med individuell plan».
 


 
Den individuelle planens innhold og omfang skal tilpasses behovene til den enkelte pasient eller bruker. Det skal under utarbeidelsen av planen tas hensyn til vedkommendes etniske, kulturelle og språklige forutsetninger.
Planen skal inneholde følgende hovedpunkter:
 • en oversikt over pasientens og brukerens mål, ressurser og behov for tjenester  
 • en oversikt over hvem som deltar i arbeidet med planen  
 • en angivelse av hvem som er koordinator  
 • en oversikt over hva pasient og bruker, tjeneste- og bidragsyterne og eventuelt pårørende vil bidra med i planarbeidet  
 • en oversikt over hvilke tiltak som er aktuelle og omfanget av dem, og hvem som skal ha ansvaret for disse  
 • en beskrivelse av hvordan tiltakene skal gjennomføres  
 • en angivelse av planperioden og tidspunkt for eventuelle justeringer og revisjoner av planen  
 • pasientens og brukerens samtykke til at planen utarbeides og eventuelt samtykke til at deltakere i planleggingen gis tilgang til taushetsbelagte opplysninger  
 • en oversikt over nødvendig eller ønskeligs samarbeid med andre tjenesteytere, institusjoner og etater

Rutiner og retningslinjer

Kontakt

Telefon

 • Mandag 09:00 - 15:30
 • Tirsdag 09:00 - 15:30
 • Onsdag 09:00 - 15:30
 • Torsdag 09:00 - 15:30
 • Fredag 09:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Kontaktperson: Tony A. Berntsen

Postadresse

UNN Tromsø
Samhandlingsavdelingen, Koordinerende enhet v/Tony A. Berntsen
9038 Tromsø

Slik finner du fram

UNN Tromsø

Hansine Hansens veg 67

Med buss

Hvis du kommer til Breivika fra Tromsø sentrum er det lettest å ta buss nummer 20 eller 21 fra Fredrik Langes gate. Denne bussturen tar omtrent 15 minutter.

Når du kommer inn hovedinngangen fra busstoppet er du på fløy A, plan 6. Resepsjonen ligger til høyre.

Fra Narvik til Tromsø går Helseekspressen. Rutetabell og fasiliteter.

Når du går videre innover i sykehuset kommer du til fløy B, C, og til slutt D. Ved heisene står det skilt med hvilken fløy og etasje du er i (for eksempel B6).

Kommer du med hurtigbåten?

Det går buss fra havneterminalen. Buss nr 21 går ca 1018.

Med flybuss

Om du kommer til Tromsø med fly kan du ta flybussen direkte fra flyplassen på Langnes til sykehuset. Om du kommer fra byen eller fra flyplassen går du inn hovedinngangen rett ved busstoppene.​​​

Med taxi

Du kan også ta taxi hvis du har avtalt dette med Pasientreiser. Taxien stopper utenfor hovedinngangen.

Med privatbil

Pasienter og pårørende bruker hovedinngangen. Parkering ovenfor sykehuset eller rett nord for PET-senteret (grønt område på kartet). Legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi parkerer rett nord for sykehuset (grønt område på kartet).

Parkeringsoversikt for besøkende til Breivika
Kart over Breivika

 

Praktisk informasjon

Vi har flere gjesteparkeringer. Det er en ved PET-senteret, en overfor PET-senteret, og en rett nedenfor legevakta. Gjesteparkeringene er markert med grønt. ​​​

Parkeringa ved legevakta er for legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi.

På grunn av miljøhensyn, stor trafikkmengde og begrenset med parkeringsplasser anbefaler vi kollektivtrafikk der du har mulighet til å bruke dette. ​

Parkeringsavgift: 
Kl. 07-21: kr 30.- pr time 
Kl. 21-07: kr 6 pr time
 
Langtidsparkering gjesteparkering:
For å oppnå denne prisen må det betales/ reserveres beløp for perioden parkering planlegges på parkeringsautomat. 

Maks døgnpris kr 237,-
Pris fra og med det 4. døgnet maks kr 154,-
Pris fra og med det 8. døgnet maks kr 107,-
 
Parkering for bevegelseshemmede er gratis både på reserverte HC-plasser og på vanlige parkeringsplasser for gjester. 

 

App: Apcoa Flow er appen som bør brukes.Finnes i app-store og google store (google play). Easy park app kan brukes, men da får du 15 % påslag i avgiften.

Motorsykler:
UNN har ikke per i dag egen tilrettelagt parkering for motorsykler for besøkende eller gjester.

Sykkelparkering:
Besøkende kan bruke all sykkelparkering rundt sykehuset.
Om du vil ha parkering nær hovedinngangen er det mest praktisk å bruke:
Plassene på sykkelstativ mellom PET-senteret og universitetet
Sykkelkontainer rett nord for PET-senteret

Diagram