Arbeidsglede

Vi bruker arbeidsglede som overskrift for fem tjenesteområder med tilhørende verktøy som vi tilbyr på alle nivåer i hele organisasjonen; forelesninger, prosessarbeid, veiledning og lederstøtte.

Arbeidsglede er ett av tre hovedområder hos oss sammen med Forbedringspoliklinikken og Engasjert: UNN brukerbank. De tre områdene henger sammen og vi vil ikke lykkes med den ene uten de andre to, tenker vi. Arbeidsglede er forankret i satsningen på rekruttering og stabilisering og bidrar til en sterkere kopling mellom forbedring og arbeidsmiljø.

 

-Et trygt arbeidsmiljø er en forutsetning for god kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Tilrettelegging for et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø er derfor en viktig del av virksomhetenes arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet. Oppfølging av arbeidsmiljøet er en viktig del av virksomhetenes kontinuerlige forbedringsarbeid. Dette innebærer å identifisere og håndtere risiko- og forbedringsområder, samt å iverksette effektive tiltak for å forbedre pasientsikkerheten og kvaliteten på tjenestene. Ledere i helse- og omsorgssektoren har en nøkkelrolle i å sikre et godt arbeidsmiljø (Helsetilsynet, 2024).

 

To viktige systemverktøy i arbeid med dette er medarbeiderundersøkelsen ForBedring og utviklingssamtalen. På UNN bruker vi forbedringsmetodikk for å følge opp ForBedringsundersøkelsen. Utviklingssamtalen er basert på «Hva er viktig for deg» og følges også opp ved hjelp av forbedringsmetodikk. På denne måten kopler vi forbedring og arbeidsmiljø også på systemnivå

 

                       

I tillegg tilbyr Kontinuerlig forbedring (KF) 3 tjenester med tilhørende verktøy basert på anerkjent litteratur og velprøvd metodikk utarbeidet av Institute for Healthcare Improvement (IHI). Vi har testet ut de lokale versjonene i liten og større skala ved UNN. Tilbudene kan benyttes av ledere og medarbeidere, og finnes gjennom vår nettside. Disse tre områdene er:

Tiltakene gjennomføres med de ressurser/kompetanse vi har i KF i forbedringsarbeid, veiledning og organisasjonspsykologi og i samarbeid med Personal- og organisasjonsavdelinga, bedriftshelsetjenesten og andre kolleger der det er hensiktsmessig.

Vil du vite mer?

Trykk på lenkene over for å lese mer eller ta kontakt med  Kontinuerlig forbedring for mer informasjon og avtale:

Sist oppdatert 08.04.2024