Logo, firmanavn

Profilhåndboka

​Her finner du de offisielle logosymbolene og maler som er i bruk ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Alle ansatte oppfordres til å bruke profilhåndboka som et verktøy og en konkret rettesnor for hvordan UNN skal fremstå i offisielle sammenhenger.​

Bakgrunn
I forbindelse med opprettelsen av helseforetak i 2002 innførte Helse- og omsorgsdepartementet et nasjonalt profilprogram. I 2011 ble det nasjonale profilprogrammet revidert og det ble samtidig innført en gjennomgående designprofil for departementet, de regionale helseforetakene og helseforetakene. I Helse Nord har alle de lokale helseforetakene hatt et lokalt logoelemenent (pingvinen i UNN) som helseforetakene har ønsket å kunne bruke i en hensiktsmessig kombinasjon med det nasjonale profilprogrammet.

Den utvidede profilen etablerer et felles uttrykk for Helse Nord, som i prinsipp følger det nasjonale profilprogrammet, med et variabelt tillegg som ivaretar de ulike helseforetakenes innarbeidede identitet.

Takk for at du bidrar til å skape en enhetlig identitet og tilhørighet i UNN.​

Hilde Annie Pettersen Kvalvik
Kommunikasjonssjef​

Retningslinjer for bruk av logoer, symboler og designelementer i foretaksgruppen

Med designelementer menes i denne sammenheng: 
Pingvinen 

Hovedregel

Det skal ikke utvikles egne logoer for organisatoriske enheter, eller i forbindelse med prosjekter i foretaksgruppen. Prinsippet gjelder uavhengig av størrelse og lengde på prosjektet.


Unntak

Det kan, i prosjekter, etter avtale med kommunikasjonssjefen i det aktuelle foretak, utvikles symboler og designelement for å skape en intern gjenkjennelseseffekt.
Slike symboler og designelement skal bygge på prinsippene for design beskrevet i nasjonal og lokal profilhåndbok.
Symboler og designelement skal ikke under noen omstendighet erstatte HF-logoer, eller gis en visuelt mer fremtredende rolle enn HF-logoer.

Generelt

Designelement kan som hovedregel benyttes, men ikke til erstatning for prikkekorset. Designelement sammen med prikkekors og navn skal følge oppsett som beskrevet i profilhåndbok.


Powerpoint

Det skal ikke herske tvil om virksomhetens/prosjektets organisatoriske tilknytning, ved at prikkekorset har en fremtredende plass gjennom hele presentasjonen. Om foretakene har standard maler i powerpoint (basert på nasjonal eller lokal profilhåndbok) skal disse brukes, uten at malen modifiseres.


Brev

Designelement, eller prosjektnavn, skal ikke erstatte brevhodet med prikkekors og navn. Hovedregelen er at brevhode skal bestå av prikkekors og navn evt. i kombinasjon med lokalt designelement. Følg retningslinjer i håndbok.


Konvolutter

Designelement skal ikke erstatte logo på konvolutter. Her gjelder samme regel som for brevark. 


Rapporter/publikasjoner

Designelement skal ikke brukes som erstatning for prikkekors og navn, og det skal tydelig fremgå ved hvilket helseforetak rapporten/publikasjonen er utarbeidet. Designelement kan brukes som illustrasjon.


Internett

Designelement på nettsteder skal kun brukes i kombinasjon med logo på den måte som er angitt i profilprogrammet. Alle nettsteder i foretaksgruppen skal bruke prikkekors og navn, evt. kompetansesenternavn der det er gitt tillatelse til dette.


Intranett

Det kan brukes designelement som en del av innholdet på intranett. Symboler/designelement kan aldri erstatte prikkekors og navn på intranett.


Rollups

Det kan brukes designelement på rollups, såfremt det tydelig brukes prikkekors og navn.


Bekledning

På formelt arbeidstøy skal kun helseforetakets prikkekors og navn brukes. Unntak er i ambulansetjenesten hvor det internasjonale paramedic symbolet «star of life» kan brukes på arbeidstøy sammen med helseforetakets prikkekors og navn. Designelement kan brukes på fritidstøy, treningstøy og «uformelt» arbeidstøy.


Visittkort

Det skal ikke brukes designelement på visittkort, annet enn det som er beskrevet i regional/lokal profilhåndbok.


Annonser

Det skal ikke brukes designelement i annonser, annet enn det som er beskrevet i regional/lokal profilhåndbok.


E-post-signatur

Det skal ikke brukes designelement som ikke er beskrevet i regional/lokal profilhåndbok i e-postsignatur.


Lokaler/interiør

Det er ikke påkrevet at profilen skal benyttes i dekor av interiør, men man står fritt til å f.eks. bruke prikkekorsmønsteret foliert på ulike flater dersom man ønsker å styrke avsenderinformasjonen på stedet, eller på annen måte profilere HFet i opplevelsen av et rom.

Fargepaletten tar utgangspunkt i Pantone. Omregninger til CMYK, RGB og HEX er hentet fra Pantones offisielle fargekatalog 2021. Ikke la de forskjellige designprogrammene oversette mellom fargemodellene, f.eks. fra CMYK til RGB.


Skal du jobbe i RGB, bruk tallene fra oversikten. Tilleggspalett for behov utover profilfargene utviklet bl.a. med tanke på bruk i Officeprogrammer, som f.eks. grafer/tabeller som bygges opp i PowerPoint. Fargene legges inn som fargetema i Officeprogramvare. Fargene er hentet fra eksisterende tillleggspalett - oppdatert for skjerm/trykk i 2018 og palett basert på innspill fra HOD og RHFenes kommunikasjonsdirektører.


Det anbefales å ha et spenn i antallet tilleggsfarger, som vist her. Tilleggsfargepaletter utviklet for spesielt for de ulike helseforetak etter 2018 kan videreføres.


Fargegradering lages manuelt ut fra fargekode.

  CMYK RGB HEX PANTONE
  C: 100
M: 75
Y: 2
K: 18
R: 0
G: 48
B: 135
#003087 287 CP
  C: 59
M: 17
Y: 0
K: 0
R: 108
G: 172
B: 228
​#6CACE4 284 CP
  C: 17
M: 4
Y: 6
K: 4
​​R: 191
G: 206
B: 214
​#BFCED6 5455 CP
  C: 54
M: 8
Y: 47
K: 14
​​R: 111
G: 223
B: 179
#6FA287 556 CP
  C: 29
M: 0
Y: 35
K: 0
​R: 173
G: 223
B: 179
#ADDFB3 2254 CP
  C: 74
M: 0
Y: 49
K: 0
R: 0
G: 193
B: 159
​#00C19F 2240 CP
  C: 48
M: 0
Y: 92
K: 0
​​R: 147
G: 201
B: 14
​#93C90E ​2292 CP
  C: 0
M: 19
Y: 79
K: 0
​​R: 255
G: 103
B: 31
#FFC845 1225 CP
  C: 0
M: 70
Y: 100
K: 0
​R: 255
G: 200
B: 69
#FF671F ​165 CP
  C: 17
M: 53
Y: 55
K: 18
R: 167
G: 110
B: 94
#A76E5E 2441 CP
  C: 2
M: 97
Y: 85
K: 7
​​R: 203
G: 51
B: 59
#CB333B ​1797 CP
  C: 65
M: 100
Y: 0
K: 0
​​R: 135
G: 24
B: 157
#87189D 2602 CP​

I daglig bruk, i løpende tekst, som f.eks. brev og publikasjoner, benyttes Calibri og/eller Cambria, som ligger som standardfonter i den nyeste Officepakken. De har god lesbarhet og fungerer godt på både skjerm og trykk.

Scala benyttes kun logo og i profilerende materiell satt opp av byrå.

Hovedregel for fontbruk er at skrifttypen Calibri skal benyttes, og at det er mulighet for å kombinere eller bytte den ut med Cambria.

Man kan variere de to skrifttypene, eller velge å gjennomføre bruk av en av dem.

Calibri egner seg godt på skjerm og i overskrifter, mens Cambria gir god lesbarhet på trykket materieale. Øyet følger bokstavenes seriffer, noe som gir god flyt i lengre tekster.

Brev/brødtekst skrives i 12 pkt Cambria regular.

Det legges opp til riktig fontbruk i maler som utarbeides av HF. Disse skal følges.

Cambria og Calibri er godt utbygget med hensyn til samiske tegn.

Prikkekors som designelement

Prikkekorset har sterk signaleffekt og kan benyttes som geometrisk eller fritt element sammen med budskap på ulike kommunikasjonsflater.

Linjer som designelement

Bilde. ​Den striplede eller heltrukne linjen kan uttrykke nettverk, samarbeid, geografi, sammenheng og fremdrift. Linjesystemet kan koples sammen med prikkene fra korset.

Mønster som designelement

Bilde. Mønster kan bestå av elementer fra prikkekorset, lagt sammen på en måte som skaper bevegelse og fungerer som en levende frise eller felt.

 

Bilder skal støtte og forsterke budskapet og motivet bør derfor ha relevans for innholdet. Det er ønskelig at bildene inneholder mennesker, der det er naturlig og mulig, men ikke et krav. Utsnitt av mennesker kan fungere der temaet ikke er så konkret at man lett kan finne et passende motiv. Se bildeeksemplene på denne siden. 

Tips om bildebruk

Dersom man selv skal produsere fotografiene og ikke har anledning til å benytte profesjonell fotograf, er det noen retningslinjer man kan forholde seg til for å skape et gjennomført og profilerende uttrykk på bildene. Velg gjerne friske fargetoner og lette toner som symboliserer renhet, i kombinasjon med varme hudtoner for å trekke inn det menneskelige. Tenk tidløshet, unngå tidstypiske motiv, som emballasje, typiske moteklær, -briller og -frisyrer, hvis bildet skal leve veldig lenge. Ansikter og mennesker i alle aldre, i ulike utsnitt og gjengitt i varierte størrelser, gir et levende inntrykk av en publikasjon/presentasjon/poster, etc. Hender gir gode signaler om omsorg, faglig tyngde og samarbeid. Sørg for at lysforholdene er gode når du fotograferer. Ved fotografering av behandlingssituasjon er det en fordel av bildene tas i samme lysforhold, og holder en viss lik stil. Skal man fotografere mennesker, og da spesielt barn, er det viktig å fylle ut samtykkeskjema. Husk kreditering av fotograf, der det er naturlig. Det kan bli litt mye tekst som ødelegger for bildeopplevelsen dersom man krediterer hvert bilde i en fototung publikasjon/presentasjon. Da kan det være bedre å samle opp sidetall/beskrivelse og fotografens navn i en samleliste. 

Lokalt symbol tilknyttes helseforetakslogo på nivå som designelement. Dette gir en tydelig avsender, med lokalt særpreg, uten at symbolet direkte berører logoens informasjon.

Symbolet skilles fra logospråket ved at det fungerer som designelement. Symbolet gjengis i sin fulle form, ubeskåret og med 100% fargestyrke (eller tilsvarende gråtone).

Logo består av en sammensetting av logosymbol og foretaksnavn. Foretaket har i tillegg et designelement, symbolisert ved sola. Som hovedregel skal logo alltid brukes sammen med designelement, og sammenstilles slik profilhåndboken angir.

Dersom designelementet skal løsrives fra logoen, skal dette ha en klar begrunnelse, for eksempel at designelementet skal brukes som illustrasjon andre steder på trykksaken/designet.

​Les mer i d​en nasjonale profilhåndboka (PDF)​

​​

Profiloversikt

Logo skal alltid brukes sammen med designelement, og sammenstilles slik profilhåndboken angir. Bruk av logo uten designelement kan kun begrunnes med eksplisitt bruk av logo andre steder på informasjonsflaten eller i spesielle situasjoner med liten plass.

Ferdige brevmaler med faste elementer utarbeides i Word.
Maler bør produseres i Office 2003 og 2010.
Fargepalett legges inn som standard.
Typografi er ferdig innstilt med størrelser og typer.

Fysisk sykehus/institusjon/senter/klinikk må komme tydelig frem. Dersom det fjernes fra logo, må det komme frem i brevtekst.

Avsender skal med i brevets innledning.


Startside og undersider. Dette er eksempler på bruk av designelementene. Logoplassering forholder seg til venstre kant/hjørne.

I Powerpoint 2007 og 2010 kan man velge mange ulike malsider innenfor samme maldokument.Det er mulig med frihet innenfor de oppsatte rammer.

UNN-SAMISK.pptx

UNN-Høy-kontrast (for svaksynte)

UNN.pptx (for widescreen 16:9)Eksempler på stillingsannonser

Eksempler på stillingsannser

annonser.zip

Eksempler på bruk av designelementene. Logoplassering forholder seg til venstre kant/hjørne. Lokalt symbol plasseres i hovedsak i motsatt ende av formatet. Nedre rekke: Eksempler på oppsett med flere logoer.

Eksempler på rapport design

publikasjon.zip

Ved dobbel gjengivelse av designelement, f.eks. når det benyttes som annet virkemiddel, kan det utelates i logo.

rollup.zip

Personer merkes ved hjelp av ID-kort. Her er det ikke viktig med lokalt særpreg. Merkingen skal være formell og tydelig.

Tydelig merking er et sikkerhetselement.

Vekting:
NAVN
FUNKSJON
BILDE
ARBEIDSSTED

Eksempler på merking av personer i ID kort, vester, skilt, osv.

På skilting av bygg, innvendig og utvendig, små henvisninger og store oversikter, skal samisk være med. Det avklares lokalt hvor mye informasjon som skal være med på skiltet. Eksemplene viser oppsett med ulik plassering av foretakslogo. Skrifttype på skiltet er satt i Calibri.

Oppbygging av skilt

Samisk

Samisk språk ivaretas i logo og på alle profilerte informasjonsflater hos foretakene i Helse Nord.
Ulik ordlengde må ivaretas på alle nivåer
Dobbelt logo skal settes opp som vist på denne siden.

På informasjonsflater der samisk er spesielt tungtveiende, kan samiskorientert logo benyttes, her ligger det samiske foretaksnavnet først.

Helseforetakene som betjener både bokmål- og stor samisktalende befolkning, skal ha logo med dobbelt hovednavn.
 
Annen informasjon skal også fremkomme på begge språk:

Kompetansesenter

System for oppsett og eksempel på kompetansesenter og frittstående institusjoner, enten underlagt HF direkte eller under et sykehus:

Profilystem for Finnmarkssykehuset kompetansesenter SANKS. Kombinasjonslogo Finnmarkssykehuset + SANKS på to språk. Her er det viktig å videreføre innarbeidet navn og uttrykk, logo videreføres som designelement og benyttes på samme måte som for helseforetakene siden SANKS har en særegen rolle og funksjon i forhold til en spesiell målgruppe.
 
Annen informasjon skal også fremkomme på begge språk:
Sist oppdatert 05.01.2024