Vurdering av hendelsesforløpet ved lederskifte ved UNN

Helse Nord RHF og Universitetssykehuset Nord-Norge har 13. mars 2018 i fellesskap besluttet å få en ekstern og uhildet gjennomgang av hendelsesforløpet ved lederskifte på UNN. Bakgrunnen er ønsket om å lære av prosessen.

Publisert 14.03.2018
Sist oppdatert 12.04.2018
Håndteringen av saken skal vurderes bl.a. mot helseforetakslovens styringsstruktur, vedtekter for styrene for helseforetakene, veileder for styrearbeid i helseforetakene og god ledelsespraksis.  
 
Målet med arbeidet er å:
 
  • legge til rette for gode tillitsforhold og redusere konfliktnivå 
  • vurdere hvordan de involverte aktørene ivaretok sine roller i saken 
  • få forslag til forbedringsområder 
 
Ekstern rådgiver for å gjennomføre arbeidet vil bli engasjert av Helse Nord RHF og UNN i fellesskap. Det vil skje gjennom konkurranse blant eksterne rådgivere Helse Nord RHF og UNN har avtale med. Arbeidet skal være ferdigstilt i mai 2018. 

Helse Nord RHF og UNN har et felles mål om at vurderingens konklusjoner skal håndteres åpent, med unntak av personalmessige eller andre forhold som er underlagt lovbestemt taushetsplikt.