Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan:

Utredning om kirurgisk akuttberedskap og fødetilbud ved UNN Narvik

Prosjektgruppen som har utredet innhold og organisering av kirurgisk akuttberedskap og traumeberedskap, fødetilbudet og elektiv kirurgi ved UNN Narvik, leverte i dag sin rapport til administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Tor Ingebrigtsen.

Publisert 02.03.2017
Sist oppdatert 03.03.2017
UNN Narvik
- Jeg har mottatt rapporten og den vil sammen med en risiko- og mulighetsanalyse samt høringsinnspillene utgjøre grunnlaget for de anbefalinger UNN sitt styre skal gi til oppdragsgiver, Helse Nord RHF. Jeg takker prosjektgruppen for arbeidet, sier UNN-direktør Tor Ingebrigtsen.

Prosjektgruppens sammensetning

UNNs oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan skjer etter mandat fra Helse Nord RHF. Prosjektgruppen ble oppnevnt av administrerende direktør i UNN, Tor Ingebrigtsen i september 2016.

Prosjektgruppen har bestått av: 

 • Odd Søreide (innleid prosjektleder)
 • Esben Haldorsen (brukerrepresentant)
 • Cathrin Carlyle (vara brukerrepresentant)
 • Bengt-Ole Larsen (konsernverneombud)
 • Ann Mari Jenssen (vara konserntillitsvalgt i Helse Nord RHF)
 • Ulla Dorte Mathisen (Foretakstillitsvalgt UNN)
 • Bjørn Bremer (Narvik kommune)
 • Sverre Håkon Evju (Narvik kommune)
 • Heidi E Laksaa (Narvik kommune)
 • Arne Holm (Bardu kommune)
 • Jon Harr (UNN Narvik)
 • Anne Marthe F. Jenssen (UNN Narvik)
 • Kari Fiske (UNN Narvik)
 • Rita Pernille Martnes (UNN Harstad)
 • Knut Kjørstad (UNN Tromsø)

Oppdraget

Oppdraget med utredningen har gått ut på å beskrive løsninger for framtidig kirurgisk akuttberedskap ved UNN Narvik og å foreslå fremtidig elektiv (planlagt) kirurgisk virksomhet. I tillegg skulle organiseringen av fødetilbudet vurderes.
 
I tråd med bestillingen i mandatet har prosjektet etablert et omfattende faktagrunnlag med analyser og vurderinger som samlet gir grunnlag for anbefalinger.

- Prosjektgruppens arbeid viser at UNN Narvik fortsatt skal være et akuttsykehus med traumemottak, akuttkirurgi og fødeavdeling. Det fremheves behov for en hensiktsmessig og dynamisk funksjonsfordeling og samhandling mellom de tre sykehusene i UNN HF for å sikre befolkningen i UNN HF sitt område gode og nære spesialisthelsetjenester, sier Heidi Laksaa fra Narvik kommune.

- Utredningsprosessen har vært krevende med stor mengde fakta og informasjon som skulle bearbeides, samt en stram tidsplan. Prosjektgruppen leverer en delt anbefaling, men i sum er det enighet på sentrale områder, fastslår Heidi Laksaa.

- Det er enighet i prosjektgruppen om å videreføre fødeavdelingen ved UNN Narvik under forutsetning av at det startes et målrettet arbeid for å rekruttere nye gynekologer. Et mindretall anbefaler bortfall av gastroenterologisk kirurgi som døgnaktivitet, men ser muligheter for å styrke ortopediske kirurgi og etablering av skadepoliklinikk ved UNN Narvik, sier prosjektleder Odd Søreide.

Akuttkirurgisk tilbud ved UNN Narvik – to alternative anbefalinger

Flertallet i prosjektgruppen (9 av 13) anbefaler at gastroenterologisk kirurgi opprettholdes som døgnaktivitet med mulighet for innleggelse av pasienter. Flertallet anbefaler også at ortopedisk kirurgi utvikles og styrkes slik at pasienter som i dag får behandling for brudd ved UNN Harstad, skal kunne få behandling ved UNN Narvik i fremtiden. Flertallet anbefaler at sykehuset fortsatt skal ha et akuttkirurgisk tilbud med traumefunksjon og traumemottak og å videreføre urinveiskirurgi og gynekologi.

Mindretallet anbefaler at gastroenterologisk kirurgi som døgnaktivitet tas bort ved UNN Narvik med unntak av spesialiserte oppgaver som utføres i samarbeid med UNN Tromsø. Anbefalingen deres innebærer også å styrke ortopedisk kirurgi som dominerende aktivitet ved sykehuset, å videreføre urinveiskirurgi og å satse sterkere på dagkirurgi og poliklinisk aktivitet. 

Det er enighet i prosjektgruppen om at det bør utredes etablering av skadepoliklinikk ved UNN Narvik i forbindelse med bygging av nytt sykehus. 

Fødeavdelingen videreføres – to alternative anbefalinger

Prosjektgruppen anbefaler å opprettholde fødeavdelingen ved UNN Narvik.  Det er enighet om at dagens utfordringer knyttet til rekruttering av gynekologer og en driftsituasjon basert på vikarer i flere perioder av året, ikke er i tråd med nasjonale og regionale føringer og dermed ikke kan videreføres. 

Mindretallet anbefaler en tidsbegrenset rekrutteringsperiode på 1 år for å få tilsatt 3 nye gynekologer som gir grunnlag for 4-delt vaktordning. Hvis dette ikke lykkes, må alternativene jordmorstyrt fødestue, God start-enhet eller avvikling av fødetilbudet vurderes.

Flertallet mener at rekrutteringsarbeidet krever en grundig og lengre prosess for å få tilsatt gynekologer. Men også flertallet i prosjektgruppen beskriver i rapporten at dersom en rekrutteringsprosess ikke lykkes innenfor visse tidsrammer, må alternativene jordmorstyrt fødestue, God start-enhet eller avvikling av fødetilbudet vurderes.

Fremtidige utfordringer

Det fremgår av rapporten at den største utfordringen nå og i framtiden er å rekruttere kompetent fagpersonell. En ny spesialiststruktur for sykehusleger og bortfall av spesialiteten generell kirurgi, kan på sikt bli en stor utfordring for mindre sykehus. Det blir derfor nødvendig med tydelig funksjonsfordeling mellom sykehus i nettverk, slik det fremkommer i Nasjonal helse- og sykehusplan. Kompetanse er viktig og stor vikarbruk er en risikofaktor. 

Videre prosess

I perioden 3. – 16. mars inviterer UNN til en formell høring som avsluttes med høringskonferanse i Narvik 16. mars og intern høring for ansatte på sykehuset i UNN Narvik 20. mars. Saken skal deretter styrebehandles ved UNN 29. mars, før styret i Helse Nord RHF sluttbehandler saken 18. april 2017. 

Kontaktpersoner

 • Prosjektleder Odd Søreide, tlf 951 07 501
 • Prosjektrepresentant fra Narvik kommune, Heidi Laksaa, tlf 950 26 897
 • Kommunikasjonssjef ved UNN, Hilde Annie Pettersen, tlf 991 03 794

Vedlegg