Høie med oppdrag til Helse Nord

På foretaksmøte 4. mai ga helseministeren Helse Nord RHF i ansvar å følge opp Nasjonal helse- og sykehusplan.

Publisert 01.06.2016
Sist oppdatert 10.06.2016

– I den videre utvikling av sykehustilbudet i hele landet må alle sykehus samarbeide tettere enn i dag. Det skal være et team av sykehus akkurat som det skal være et team av helsepersonell. Små og store sykehus er gjensidig avhengige av hverandre. Store sykehus må overlate oppgaver til mindre for å bruke felles kapasitet og kompetanse, sier statsråd Bent Høie i foretaksprotokollen.

Utviklingsplaner, kirurgi og stedlig ledelse

Helse Nord RHF skal følge opp Nasjonal helse-og sykehusplan på flere områder. Det skal lages utviklingsplaner for alle helseforetak, nivået på og organiseringen av den kirurgiske akuttberedskap skal avklares og ordningen med stedlig ledelse skal beskrives.

– Styret for Helse Nord RHF vil på styremøte 19. mai vedta mandat for oppfølgingen av Nasjonal helse- og sykehusplan. Målet er at vi skal få avklart problemstillingene om kirurgisk akuttberedskap i løpet av 2016, sier styreleder Marianne Telle (bildet under) i Helse Nord RHF.

Akuttsykehus skal ha akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt, planlagt kirurgi, beredskap kirurgisk vurdering og stabilisering og håndtering av akutte hendelser. Foretaksmøtet presiserte at det blir lagt til grunn at dette kan skje ved å utnytte ressurser i helseforetaket som helhet.

Vær, avstand og bosettingsmønster
I oppdraget fra helseministeren heter det også at akuttsykehus skal ha traumeberedskap og generelt akuttkirurgisk tilbud når bosettingsmønster, avstand mellom sykehus, bil-,båt-og luftambulansetjenester og værforhold gjør det nødvendig. 

Akuttsykehusene vil når lokale forhold tilsier det ha ulik kompetanse og systemer for vurdering og stabilisering og håndtering av akutte hendelser. Flere av sykehusene vil fortsatt måtte ha fullt akuttkirurgisk tilbud på grunn av lange avstander. 

Stedlig og enhetlig ledelse

Stortinget vedtok at ordningen med stedlig ledelse skulle være hovedregelen ved norske sykehus.

– Foretaksmøtet minnet om at organiseringen må være slik at lovens krav til enhetlig ledelse blir oppfylt. Alle ansatte skal vite hvem som er deres nærmeste leder. I en organisering med tverrgående klinikker må det låses at det finnes ledere på de geografiske lokasjoner som er gitt fullmakter til å utøve stedlig ledelse, sier statsråd Høie i foretaksprotokollen

Foretaksmøtet understreket at arbeidet med utviklingsplanene skal skje i dialog med kommunene og andre aktører.

Vedlegg
Protokoll fra foretaksmøtet 4.mai 2016 (Regjeringen.no)