Evaluering av «Bruker Spør Bruker»-undersøkelse

Evalueringen gir unik innsikt i 21 pasienters erfaringer i forbindelse med veien til ø-hjelp innleggelse i psykisk helsevern ved UNN HF. Evalueringen gir viktige funn om transport, tjenester i opptaksområdet og muligheter for reduksjon av tvang.

Astrid Karine Weber, konsulent Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn
Publisert 01.06.2016
Sist oppdatert 08.06.2016

Evalueringen er gjort på oppdrag av UNN HF ved Prosjekt «Transport av alvorlig psykisk syke i UNN HF 2015/2016». Evalueringen som er gjort etter metoden «Bruker Spør Bruker» / utviklet av KBT Midt-Norge.

Problemsitting har vært: Hva er pasienters erfaringer med tjenestene ved ø-hjelpsinnleggelse i psykisk helsevern? Bruker Spør Bruker har intervjuet 21 pasienter innlagt på akuttpost om deres erfaringer og evaluering av «veien inn til ø-hjelps innleggelse i psykisk helsevern», samt innhentet flere synspunkter gjennom dialogkonferanse med involverte tjenester og brukerorganisasjoner.
I denne evalueringen er det spurt om tjenesteøyeblikk og pasientens erfaringer med ulike deler av forløpet.

Evalueringens problemstilling om hvordan erfaringer pasientene har med forløpet – i forkant av, på vei til og ved innkomst til innleggelse, har gitt BSB et rikt materiale. BSB har dermed gitt en bred framstilling for å synliggjøre de mange problemstillingene som kom frem.

« - Vi gjorde flere funn. De viktigste er at transporten har betydning for innleggelsen, og det som skjer ved innleggelse har betydning for det som skjer senere. Vonde erfaringer gjør nok at noen vil kvie seg fra å be om hjelp og risikoen for tvang øker, mens gode erfaringer gjør at forløpet og behandlingen blir bedre.

- To funn som ble veldig tydelig er omfanget av tvang og at pasienter ikke opplever seg møtt på deres følelsesuttrykk som uttrykk for krise og indre krise.

- På den andre siden ser vi at ledsagelse, brukermedvirkning, dialog – å bli møtt, samt god informasjon, og tilgjengelig akuttjenester i kommunene fremkommer som viktige, og at det her er et betydelig forbedringspotensial for å nå målet om å sikre gode og verdige transportordninger for pasienter innen psykisk helsevern i UNN HF sitt opptaksområde » sier Annika Alexandersen og Astrid Weber som har gjennomført evalueringen med veiledning av Dagfinn Bjørgen ved KBT Midt-Norge.  

I rapporten belyses flere problemstillinger, og fremkommer hovedfunn og anbefalinger.

Sitat fra deltaker: «Møter du et menneske i psykisk krise - vær åpen for å vise forståelse. Forløpet har betydning for innleggelsen.»

 «Prosjekt transport av alvorlig psykisk syke i UNN HF 2015/2016» Fagutviklingsenhet har prosjektansvar. Prosjektet er et samarbeid mellom Fagutviklingsenhet i Psykisk helse og rusklinikken og Akuttmedisinsk klinikk i UNN HF. Prosjektet svarer til oppdrag gitt fra helsedirektoratet. Prosjektet jobber for løsninger som sikrer verdige og trygge transportordninger for psykisk syke. Senrale mål for prosjeket er å sikre verdig transport av psykisk syke i UNN’s opptaksområde, å tydeliggjøre at syketransport er helsetjenestens ansvar, samt et mål å redusere bruk av politi i pasienttransport, og å forebygge unødvendig innleggelse i akuttavdeling. Prosjektet har tre målområder som skal føre til kvalitetsforbedring. Et av hovedmålene er kartlegging av pasientfornøydhet ved transport. Som del av dette innhentes pasienters erfaring blant annet gjennom «Bruker Spør Bruker» evaluering. Prosjektet jobber ut ifra en grunntanke om at det som skjer i forkant av en innleggelse – pre-hospitalfase – er av like stor betydning for psykisk syke som ved andre helsetjenester.​

Vedlegg

Bruker spør bruker - Evaluering (2mb)