Alvorlige funn i rapport fra Sivilombudsmannen

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har hatt besøk av Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse.

kommunikasjonssjef Hilde Annie Pettersen
Publisert 15.08.2016

En foreløpig rapport etter besøket ved Akuttpsykiatrisk seksjon og Sikkerhetspsykiatrisk seksjon i Psykiatrisk avdeling, ble oversendt UNN 10. august. I denne rapporten påpeker Sivilombudsmannens forebyggingsenhet flere kritikkverdige forhold. De mest alvorlige funn dreier seg om tvangsmiddelbruk og beskrivelser i retning av en usunn kultur hvor pasienter har erfart å utsettes for nedverdigende kommentarer og maktmisbruk. 

Verdsetter sivilombudsmannens arbeid
Universitetssykehuset Nord-Norge setter pris på Sivilombudsmannens arbeid for å forebygge tortur og umenneskelig behandling.  Deres arbeid er særdeles viktig for pasientenes rettsikkerhet og for å avdekke risikofaktorer for krenkende og nedverdigende behandling.

- ​Rapporten viser at vi har utfordringer på flere av de områder som er undersøkt av sivilombudsmannen. Rapporten blir derfor et viktig verktøy for å videreutvikle arbeidet med pasienters rettsikkerhet og for å se til at pasienter får god og verdig behandling. De konkrete eksempler vil bidra til å hjelpe oss med å identifisere risikosituasjoner og miljøer med spesielle utfordringer i henhold til dette, sier fungerende klinikksjef i Psykisk helse- og rusklinikken, Siren Hoven.

Ser alvorlig på funnene
Ledelsen i Psykisk helse- og rusklinikken ser alvorlig på flere av funnene i rapporten. Selv om den er foreløpig, er ledelsen i gang med en omfattende gjennomgang av de enkelte funn. Ut fra denne gjennomgangen skal det igangsette nødvendige tiltak.

​​- Klinikkledelsen har ikke vært kjent med de konkrete kritikkverdige pasienthistoriene slik de beskrives i den foreløpige rapporten. Disse hendelsene viser seg i hovedsak å være fra enkelte deler av virksomheten. Klinikkledelsen har dog vært kjent med at vi har utfordringer i arbeidet med redusert og riktig bruk av tvang. Der har vi ikke nådd målene vi har satt oss. Vi har derfor blant annet tatt kontakt med andre sykehus i Norge for å lære av de som har lykkes bedre med å redusere bruken av tvangsmidler spesielt.

- Jeg føler meg trygg på at det i all hovedsak foregår mye godt og grundig arbeid i Psykisk helse og rusklinikken. Medarbeiderne arbeider i utstrakt grad for å bistå pasientene og deres pårørende på best mulig måte. Likevel er denne rapporten viktig da den peker på utfordringer på en konkret og tydelig måte.

Nedverdigende kommentarer
Sivilombudsmannens forebyggingsenhet viser også til en usunn kultur i enkelte deler av den akuttpsykiatriske virksomheten der pasienter rapporterer om maktmisbruk og nedverdigende kommentarer fra enkelte ansatte.

- Det er absolutt ikke greit at ansatte bruker nedsettende karakteristikker på pasienter. Vi vet at holdninger som vektlegger respekt, toleranse og aksept for andre er av spesielt stor betydning innen psykisk helsevern.  Disse faktorene kan i seg selv være avgjørende for å skape godt grunnlag til å kunne hjelpe personer i krise eller psykisk ubalanse. Vi ser at det i fremtiden er behov for å fremme en kultur som vektlegger disse grunnleggende verdiene enda mer. Det er noe vi må jobbe med kontinuerlig, sier Siren Hoven. 

Kompetanse og holdninger
Siren Hoven fungerer som klinikksjef i Psykisk helse- og rusklinikken mens Magnus Hald har permisjon frem til januar 2017. Hun vil sammen med den øvrige ledelse i klinikken bruke funnene fra Sivilombudsmannens forebyggingsenhet til å intensivere og fremskynde arbeidet med redusert og riktig bruk av tvang samt styrke lederperspektivet og det holdningsskapende arbeid der det er behov for det.

- ​Unødvendig bruk av tvang eller nedsettende kommentarer overfor pasienter skal ikke forekomme. Når dette nå fremkommer som negative funn i rapporten, selv om det er enkelthendelser, viser det at vi ikke har vært gode nok.

- Vi skal vektlegge faglig kompetanse, verdimessig bevissthet, etisk refleksjon og arbeid med egne holdninger og egen væremåte i vårt utviklingsarbeid, sier Siren Hoven.

FAKTA:

  • Sivilombudsmannen kontrollerer forvaltningen.
  • I 2014 ble forebyggingsenhet mot tortur og umennneskelig behandling ved frihetsberøvelse opprettet, som følge av at Norge ratifiserte tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon (OPCAT) sommeren 2013.
  • Forebyggingsenheten besøker steder der mennesker er fratatt sin frihet. De skal forebygge tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.
  • Besøkene til enheten skjer både med og uten forhåndsvarsel.
  • Besøket ved UNN Åsgård var varslet og gjennomført 27.  og 28. april 2016.
  • Rapporten er ennå ikke publisert, men forebyggingsenheten har publisert en rekke rapporter fra besøk andre steder tidligere.
  • UNN har frist til 24. august 2016 til å påpeke faktiske feil og komme med merknader til den foreløpige rapporten.

Kilde: Sivilombudsmannen