Ny mottaker for medisinske nødsamtaler på Svalbard / New recipient for medical emergency calls in Svalbard

Fra 25. august kl. 10 er det AMK Tromsø som besvarer alle medisinske nødtelefoner (113) på Svalbard. / If you or others need immediate medical assistance on Svalbard, call the emergency number 113. You will then be taken directly to the Emergency Medical Communication Center (AMK) at the University Hospital of Northern Norway.

Publisert 26.08.2022
Sist oppdatert 02.09.2022
Avd.leder og klinikksjef AMK

Fung. avdelingsleder Inger Lise Kristiansen og klinikksjef Jon Mathisen ved AMK. Foto: Universitetssykehuset Nord-Norge

Tidligere har disse nødsamtalene vært håndtert av sykepleier på vakt ved Longyearbyen sykehus. Nå blir alt samlet under Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) ved UNN Tromsø. Det skal sikre en mer robust og helhetlig tjeneste.

– Vi har registrert sårbarhet i den ordningen som har vært, og er derfor glad for å få dette på plass nå. Vi startet arbeidet på senvinteren, og det har vært jobbet godt gjennom hele sommeren. Jeg er glad for at dette nå er på plass, sier Jon Mathisen, leder for Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

De siste dagene har det pågått testing av det nye systemet. Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett har bistått UNN med å gjennomføre de tekniske endringene. Torsdag 25. august iverksettes den nye ordningen formelt.

– Medisinske nødsamtaler fra Svalbard vil komme til AMK Tromsø på egen merket linje, «113 Svalbard». Her har vi samtidig utviklet en ny prosedyre for de som bemanner AMK-sentralen. Dette vil ivareta befolkningens behov for rask respons på 113-henvendelser, slik at ressurser blir alarmert og medisinsk veiledning blir gitt inntil kvalifisert hjelp ankommer, sier fungerende avdelingsleder Inger Lise Kristiansen ved AMK Tromsø.

Den medisinske beredskapen på Svalbard ivaretas som ordinært av leger og sykepleiere ved UNN Longyearbyen. Forskjellen fra tidligere er at varsling vil skje fra AMK Tromsø, som ved behov også har direktelinje for varsling av politi og Sysselmester. 

Sistnevnte er ansvarlig for redningstjenesten på Svalbard, og nødnummer til Sysselmesteren er fortsatt 112. Ved henvendelser til 112 hvor det er behov for medisinsk veiledning eller rådgivning, vil samtalen settes i konferanse med AMK Tromsø.​

Information in English

Up until now, emergency calls from Svalbard have been handled by nurses on duty at Longyearbyen Hospital. From now on, everything is handled by AMK Tromsø. This will ensure a more robust and comprehensive service.

– We have developed a new procedure for the AMK central staff. This is to ensure that the Svalbard population gets a quick response to 113 calls, that resources are alerted, and that medical guidance is given until qualified help arrives, says Inger Lise Kristiansen, acting head of department at AMK Tromsø.

Calls about accidents that require rescue operations are notified as before to the Governor of Svalbard (emergency number 112). In case of inquiries to 112 where there is a need for medical guidance or advice, the call will be put into conference with AMK Tromsø.​​