Informasjon til deg som skal besvare digitale spørreskjema

På Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms ønsker vi å gi best mulig behandling. For å få det til på en best mulig måte ønsker vi å involvere deg som pasient. Når du kommer i behandling hos oss ber vi deg besvare noen spørsmål ved bruk av digitale spørreskjema (i forkant, underveis og i avslutning av behandling).

Publisert 23.02.2023
Sist oppdatert 22.01.2024

 Klikk her for å komme til innlogging

Hensikt

Kartleggingen er viktig for din behandling. Tilbakemeldinger hjelper oss å gi god oppfølging som er tilpasset dine behov. Det blir dessuten mer tid til behandling fordi man bruker mindre tid på kartlegging i timene.

Behov for øyeblikkelig hjelp

Din besvarelse vil bli gjennomgått med deg i første time etter at spørreskjema er fylt ut. Du kan ikke regne med at noen vil se besvarelsen før du kommer til time. Hvis du har behov for øyeblikkelig hjelp må du kontakte din fastlege eller legevakt. Dette gjelder for eksempel hvis du er bekymret for eget eller andres liv og helse

Om pasientrapporterte data

I kartleggingen stiller vi spørsmål om livssituasjon, symptomer på psykiske problemer og andre tema som er relevant for behandlingen

For å besvare skjema

Når sykehuset vil at du skal fylle ut et eller flere skjema, får du en sms m ed en lenke:

  • ​Klikk på lenken
  • Velg innlogging
  • Du kan logge inn fra PC, nettbrett eller smarttelefon​
Da kommer du direkte til skjemaene du skal besvare. Du skal besvare alle skjemaene. Må du avbryte underveis, kan du fortsette utfyllingen senere. Når du er ferdig med å fylle ut skjemaet trykker du «Levér». Ferdig utfylt skjema oppsummeres automatisk i en rapport som kommer inn i din journal. 
 


Personvern

For innhenting av pasientrapportering benytter vi en trygg dataløsning som ivaretar ditt personvern. Digital egenrapportering tilfredsstiller kravene i Norm for informasjonssikkerhet helse og omsorgstjenesten (Direktoratet for E-helse).

Samtykke

Det er frivillig å besvare kartleggingsskjemaet. 

Spørsmål

Har du spørsmål om pasientrapportering kan du kontakte Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms på e-post sph-midttroms@unn.no eller på tlf 77 75 47 00 . Du kan også spørre din behandler når du møter til time. 

Vanlige spørsmål:

Helsedirektoratets retningslinjer for behandling i psykisk helsevern oppfordrer til bruk av standardiserte verktøy for å gjøre systematiske brukererfaringsundersøkelser. For Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms betyr dette av vi vil gjøre standardiserte kartlegginger av pasientene, som undersøker pasientenes egne erfaringer. 

Hensikten med digital egenrapportering er at pasientene våre skal få bedre behandling og øke involvering i eget behandlingsforløp. Forskning viser at effekten av behandling blir bedre av å undersøke pasientens erfaringer underveis i behandlingsforløpet.

Tilbakemeldinger kan gi nyttig informasjon om hva som skal være tema i behandling, hva som er nyttig, og hva som ikke fungerer så bra. Dette evaluerer behandler og pasient sammen.

Ingenting. Du skal fortsatt møte til timeavtale som planlagt.

Ulempen er at din behandler vil ha mindre informasjon om hvordan du har det. Da må man kanskje bruke mer tid på kartlegging i timen, og mindre tid på behandling. I tillegg øker sjansen for at viktig informasjon ikke blir kjent for behandler.

Dette vil variere. Kartlegging før første oppmøte på Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms vil etterspørre flere opplysninger enn oppfølgingsskjema senere i forløpet. Du kan regne med å bruke mellom 5 og 10 minutter på å besvare oppfølgingsskjemaene, noe lenger i kartlegging før første oppmøte.  

Du kan regne med å bli bedt om å svare på kartlegging når du møter til første kartleggingstime, første behandlingstime og i siste time. I tillegg gjør vi kartlegginger underveis i forløpet, for bruk i evalueringstimer. Det er opp til deg og din behandler hvor ofte dere skal evaluere behandlingen, men det vil typisk være mellom 6 og 12 uker mellom hver evalueringstime. En evalueringstime vil si at man bruker litt tid i en sesjon på å undersøke hvor godt behandlingen virker, og å planlegge endringer eller tilpasninger i behandlingen når det er aktuelt.

Nei, det er ikke et krav at pasienter skal besvare kartleggingen, men vi anbefaler på det sterkeste å besvare hvis du har anledning til det. Det hjelper din behandler å gi best mulig behandling.

Helseopplysninger er taushetsbelagt informasjon. Den samme taushetsplikten gjelder for din besvarelse, som med all annen informasjon du deler med Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms.

Besvarelsen vil lagres som en rapport i pasientjournal. Denne har helsepersonell på Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms tilgang til å se. Rapporten vil vise din personlige besvarelse.

Vi lagrer også data på gruppenivå. Disse dataene er ikke personlige, det vil si at besvarelsene ikke er knyttet til den enkelte pasient. Dette er informasjon som Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms bruker på systemnivå, for eksempel for å gjøre tilpasninger i behandlingstilbudet.​

Det er frivillig å besvare spørreskjemaet. Hensikten med spørreskjemaene er å gi deg best mulig behandling.

Hvis du er i tvil om du vil besvare kartleggingen er det lurt å diskutere det med din behandler. Sammen kan dere finne ut om det beste for deg er å besvare kartleggingen.