Faglige vurderinger av alternativer til nybygg

En overordnet medvirkningsgruppe vurderer fordeler og ulemper - samt kompenserende tiltak - ved de ulike alternativene for nye bygg for psykisk helsevern og rusbehandling i Tromsø.

Jørn Resvoll, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 13.12.2021
Sist oppdatert 19.06.2023
Konseptrapport

Da styret i Helse Nord i juni 2021 ba om en ny utredning av planene for nytt bygg til psykisk helse og rus i Tromsø, sa de samtidig at de ønsket at faglige vurderinger skulle komme tydeligere fram. Styret mente at det var usikkerheter knyttet til anbefalte løsninger, og ba også om at prosjektet skulle utredes ytterligere både for Åsgård, Breivika og delt løsning, som likeverdige løsninger.

Det er derfor etablert en overordnet medvirkningsgruppe, som skal vurdere de tre alternativene: Breivika, Åsgård og delt løsning mellom og Breivika/Åsgård.

 
Medvirkningsgruppa består av 24 personer:
 • ​Fagpersoner fra Psykisk helse- og rusklinikken.
 • Ledere.
 • Tillitsvalgte og verneombud.
 • Erfaringskonsulent og observatør fra brukerutvalget.
 • Representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner.
 • Representanter fra UiT og somatiske klinikker.
I tillegg deltar et titalls personer fra utbyggingsavdelingen, klinikkens OU-prosjekt, Sykehusbygg og Ratio arkitekter.

 
Gruppas oppgave er å gjøre faglige vurderinger, og synliggjøre fordeler og ulemper for ulike pasientgrupper i forhold til:
 • ​områdets karakter og utearealer.
 • nærhetsbehov til somatikk.
 • rekruttering og stabilisering.
 • fag, forskning og utdanning.

Breivika-alternativet

15. november diskuterte gruppa Breivika-alternativet. Arkitektfirmaet Ratio la fram skisser og forklarte hvordan nytt bygg kan plasseres på området ovenfor PET-senteret (i dag parkeringsareal) og tomten som tidligere var eid av Ressurs (Gimleveien 46). Nytt bygg for sikkerhetspsykiatri er plassert på en tomt beliggende omlag en kilometer nord for hovedbygget, på nedsiden av Hansine Hansensveg.

 
Breivika fra nord.jpg

En foreløpig skisse som viser hvordan nybygg i Breivika kan bli plassert.

I møtet ble det diskutert fordeler og ulemper med Breivika-alternativet.

 
Noen av fordelene som ble trukket fram:
 • ​Helhetlig prosjekt med nærhet mellom psykisk helse, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, somatikk, barne- og ungdomspsykiatri, UiT og helsehus.
 • I tidskritiske og akutte situasjoner vil det være fordeler ved nærhet til somatikk.
 • Samarbeidsmuligheter med barne- og ungdomspsykiatri.
 • Nærhet øker potensialet for samarbeid formelt og uformelt. Mange veier blir kortere – nærhet anses fordelaktig.
 • Større variasjon av aktivitetsmuligheter for pasienter som ikke trenger utgang til skjermede uteområder i umiddelbar nærhet.
 • Stor forskjell på uteområder øst- og vestover. Gir ulike tilgangsmuligheter for de forskjellige pasientgrupper. 
 • Bedre kollektivtrafikkmuligheter. 
 • Nøytralt området. 
 • For studenter en fordel av å være på sykehuset – oppsøke det en har lært om. Vil bli bedre kjent med virksomheten. Vil kunne gi mer sømløse overganger/tilganger. I dag mindre synlig og tilgjengelig.
 • Klare fordeler av å ligge i Breivika for fagutvikling, forskning og utdanning.
Noen av ulempene som ble trukket fram:
 • Begrenset, trang og inneklemt tomt: Underkommuniseres betydningen av «et sted som skal være godt å komme til og et godt sted å være?»
 • Fysisk nærhet til andre fanger ikke nødvendigvis opp hva som er gode rammer for psykisk helsevern.
 • Støy, trafikk, innsyn, mindre usjenert, vanskeligere å ivareta diskresjon, folketetthet/trengsel.
 • Svært begrensede umiddelbare utearealer nært huset, avstand til natur/marka.
 • Mye skjermede arealer i form av atrier, ikke skjermet uteområde.
 • Ivaretar ikke behovet for differensierte utearealer gjennom pasientforløpet. Mangler buffersone i form av friareal mot omgivelsene.
 • Forsterket institusjonspreg.
 • Høyt bygg.
 • Vil kollektivtilbudet bli overbelastet med flere ansatte som reiser med tilbudet til jobb, økt trengsel?
 • Avstand mellom hovedbygg og sikkerhetspsykiatri er om lag en kilometer, noe som betyr en delt løsning som ikke er ønsket samt driftsmessige ulemper.
 • Prosjektet byr på en unik mulighet for å samle psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling (rus) tettere – det skjer ikke i Breivika-alternativet.

Åsgård-alternativet

29. november diskuterte gruppa Åsgård-alternativet. Også her la Ratio arkitekter fram skisser, der man tar sikte på å erstatte en del av eksisterende bygg mot vest med lave nybygg. To av byggene som står der i dag er fredet, mens andre bygg er vernet. Vernemyndighetene har stilt seg positive til en løsning hvor noen bygg bevares og andre rives. Bygg for sikkerhetspsykiatri kan plasseres med litt avstand fra øvrige bygg, men likevel bare noen titalls meter unna.

 
Åsgård fra syd.jpg

En foreløpig skisse som viser hvordan nybygg på Åsgård kan bli plassert.

I møtet ble det diskutert fordeler og ulemper med Åsgård-alternativet.

Noen av fordelene som ble trukket fram:
 • ​Generelt mye positivt å si om uteområdene: Grønn buffersone og varierte utearealer med mulighet for gradvis eksponering, samt varierte muligheter for aktivitet helt nært byggene. 
 • Området ivaretar viktige behandlingsmessige kvaliteter med konsekvenser for redusert bruk av tvungent psykisk helsevern.
 • Ivaretar personvern og diskresjon.
 • Sikkerhetspsykiatri ligger nært, alt integrert.
 • Gode utvidelsesmuligheter på område eid av UNN.
 • Gode uteområder gir god pasientbehandling.
 • Historisk tilknytning til stedet kan gjøre det enklere å være pasient.
 • Gir gode muligheter for å ivareta kultursensitive faktorer som integrert del av behandlingen.
 • I forbindelse med rekruttering: Merkevaren Åsgård.
 • Relativt sentralt plassert på øya.
 • Nytt boligområde i nærheten.
Noen av ulempene som ble trukket fram:
 • Avstand til somatikk, spesielt ved akutte- og tidskritiske situasjoner. Ikke god løsning for pasienter med samtidige somatiske behov.
 • Mindre effektivt samarbeid med somatikk – høyere terskel.
 • Trafikkert vei og sjø i nærheten. 
 • Fly- og bilstøy.
 • Alle enheter etableres ikke i nybygg, men all klinisk virksomhet skal plasseres i nybygg.
 • Noe varierende utsikt fra pasientrom som ligger lavt i terrenget og delvis mot hverandre. Trær og skog vil fungere som en grønn skjerm, men blokkerer samtidig noe for utsikt.
 • Verner omgivelsene, eller skaper det mer stigma?
 • Mindre muligheter til å blende inn i en folkemengde. Må transporteres til en del aktiviteter.
 • Ikke tilgang til laboratorietjenester hele døgnet.
 • Hva vil konsekvensene av 580 boenheter på Åsgårdmarka være? Et stort nytt boligfelt innebærer en vesentlig forskjell fra dagens situasjon.
 • Avstand til UiT er en ulempe med tanke på synligheter overfor studenter og universitetsmiljøer samt samarbeidsutvikling. Avstand til kompetansemiljøer og ressurser.

Delt alternativ

Styret i Helse Nord ønsket også vurdering av delt alternativ, hvor deler av virksomheten plasseres i Breivika og deler på Åsgård. Medvirkningsgruppa skal diskutere dette alternativet 15. desember.

Veien videre

Overordnet medvirkningsgruppe skal levere en skriftlig rapport med beskrivelse av fordeler, ulemper og kompenserende tiltak for hvert av de tre virksomhetsalternativene, for ulike pasientgrupper. Rapporten skal svare ut bestillingen fra Helse Nord-styrets sak 91-2021 og UNN styresak 72.4/2021.

 
Tidsrammen for arbeidet er fra oktober 2021 til januar 2022. 

 
I etterkant av arbeidet i medvirkningsgruppen skal det gjennomføres en høringsrunde hvor eksterne interessenter får muligheten til å gi innspill. (jf. vedtakspunkt 4 i Helse Nord styrets vedtak i sak 91-2021), og UNN-styret skal orienteres.

 
Endelig beslutning om plassering er ventet i Helse Nords styremøte 27. april 2022.​