2025: Ny overordnet UNN-strategi lansert

En ny, modernisert strategi for Universitetssykehuset Nord-Norge retter seg i større grad mot at UNN skal spille på lag med pasientene. Utdanning, rekruttering og stabilisering av motiverte medarbeidere står også sentralt i strategien.

Publisert 13.10.2021
Sist oppdatert 19.06.2023
UNN-strategi

Ambulansemedarbeider og 113-operatør Maja Lauritsen står som symbol for den nye visjonen i strategien for UNN 2021-25: Med pasienten – for pasienten. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

 Arbeidet med den nye strategien er gjennomført det siste året av en gruppe UNN-ansatte og representant for Brukerutvalget. Forsknings- og utdanningssjef Einar Bugge har ledet prosessen.

Underveis har det vært bred involvering med egne ansatte, brukerutvalg, ledere, UNN-styret og mange samarbeidspartnere. Strategien har også vært på en høringsrunde internt og eksternt, der det kom viktige innspill.

Styret ved UNN behandlet det fremlagte forslaget i juni, og strategien ble vedtatt for perioden 2021-25

- Vi har fått en strategi med fem prioriterte satsingsområder som peker ut hovedretningen for hvordan vi skal utvikle UNN. Det er definert konkrete mål og tiltak innenfor hvert satsingsområde, slik at alle vet hva det vil være et spesielt fokus på, sier Einar Bugge.

«Lagspill» er ny verdi


Som en del av strategien, er også sykehusets visjon og verdier gjennomgått og endret på.

Den nye visjonen er «Med pasienten – for pasienten». Samtidig erstattes «omsorg» med «lagspill», og supplerer de øvrige verdiene som er «kvalitet, trygghet og respekt»

- «Lagspill» mener vi er et godt begrep å spille på. Det retter seg mot lagspill internt  i UNN, lagspill med pasienter og pårørende og lagspill med våre mange samarbeidspartnere i kommunene, andre helseforetak og universitetet. Gjennomgående i den nye strategien er økt fokus på pasientmedvirkning og UNNs ansvar for å samarbeide med og understøtte de andre helseforetakene i Helse Nord for å sikre likeverdige helsetjenester i hele regionen. Dette gjenspeiler seg også i den nye visjonen, «Med pasienten – for pasienten», sier Bugge.

Satsingsområdene

Den nye strategien dekker ikke alt som skal skje i UNN de neste årene, men peker på de områdene det skal jobbes spesielt med. De fem satsingsområdene som er utpekt, er

  • Pasientperspektiv i alt vi gjør
  • Medarbeideren er vår viktigste ressurs
  • Vi er universitets- og regionsykehuset for hele Nord-Norge
  • Vi er åpne om prioriteringer
  • Vi er en synlig og forberedt samfunnsaktør

Den forrige strategien ble laget for mer enn 10 år siden, så tiden var inne for gjennomgang og fornying. Jeg synes resultatet er blitt godt, og stemmer godt overens med øvrige strategiske planer både regionalt og nasjonalt. For fremtiden vil strategien revideres hvert fjerde år, sier Einar Bugge.

Viktig fundament

Administrerende direktør Anita Schumacher lanserte strategien internt onsdag 13. oktober.

- Jeg håper denne nye strategien «treffer» ledere og medarbeidere på UNN, og kan bli noe mer enn et pent papir eller digitalt dokument på intranett. Jeg håper og tror at denne strategien skal være et godt fundament for videre konkretisering av prosjekter, utviklings- og forbedringsprosesser vi satser på i UNN, sier Schumacher.

Se hele strategien her